ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Н.В. Добровольська
  • Ю.І. Кандиба
Ключові слова: туристична галузь України, туристичні потоки, суб’єкти туристичної діяльності, види туризму, в’їзний і виїзний туризм, регіональні відмінності, регіони України

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку туризму в Україні за період з 2013 по 2018 рр. Встановлено чинники, що впливають на стан туристичної галузі в Україні. Дано характеристику в’їзних і виїзних туристичних потоків в Україні, показано їх динаміку. Досліджено зміни у структурі туристичних потоків за метою поїздок та видами туризму. Визначено особливості географічної структури вибуттів та прибуттів туристів в Україні та її зміни за останні роки. У регіональному розрізі проаналізовано функціонування суб’єктів туристичної діяльності України, серед яких – туроператори, турагенти і суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність. Виявлено регіональні відмінності в результатах їх діяльності – кількості обслугованих туристів та доходів від надання туристичних послуг. Охарактеризовано особливості туристичного бізнесу в регіонах України, визначено регіони-лідери за кількістю суб’єктів туристичної діяльності та ефективністю їх діяльності.

Посилання

1. Беспала, О.А. (2017). Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні. Економіка: реалії часу, 6(34), 9–17. [Bespala, O.A. Current state, problems and prospects for the development of the tourist market in Ukraine. Economics: time realities, 6(34), 9–17 (In Ukrainian)].
2. Білоцерківський, О.Б. (2018). Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Економічні науки, 28(2), 170–173 [Bilotserkivskiy, O.B. (2018). Сurrent state and development prospects of international tourism in Ukraine. Scientific Journal of Kherson State University. Series “Economic Sciences”, 28(2), 170–173 (In Ukrainian)].
3. Інформація щодо відвідування України іноземцями та виїзду громадян України за кордон (2015– 2018 роки) (2018). Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. doi : http://www.me.gov. ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7- 69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika (дата звернення: 20.04.2019) [Information on foreigners visiting Ukraine and departure of Ukrainian citizens abroad (2015–2018 years) (2018). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukrainе. doi: http://www.me.gov.ua/Documents/ List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a- 447499abcdd6&tag=Analitika (дата звернення: 20.04.2019) (In Ukrainian)].
4. Інформація щодо фінансово-економічних показників сфери туризму та курортів (2016– 2018 роки). (2018). Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. doi: http://www.me.gov. ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7- 69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika (дата звернення: 20.04.2019). [Information on financial and economic indicators of tourism and resorts (2016– 2018 years). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukrainе. doi: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3- 4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika (дата звернення: 20.04.2019) (In Ukrainian)].
5. Мігущенко, Ю.В. (2016.) Тенденції розвитку туристичної галузі України в умовах політико-економічної нестабільності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи». Львів : МАУП. [Mihushchenko, Yu.V. (2016.) Trends in the development of the tourist industry of Ukraine in the conditions of political and economic instability. Materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference “Actual problems of economy and management in a systemic crisis”. Lviv : MAUP (In Ukrainian)].
6. Парфіненко, А.Ю. (2015). Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 126(І), 12–23. [Parfinenko, A.Yu. (2015). International tourism in Ukraine: Geopolitical aspects of a global phenomenon. Actual problems of international relations, 126(I), 12–23 (In Ukrainian)].
7. Погуда, Н.В., & Розметова, О.Г. (2018). Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку. Ефективна економіка, 10. doi: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6608. 10.32702/2307-2105- 2018.10.57 (дата звернення: 20.04.2019) [Pohuda, N.V., & Rozmetova, О.H. (2018). The modern state of the tourist market: estimation and prospects of development. Efektyvna ekonomika, 10. http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6608. doi : 10.32702/2307-2105-2018.10.57 (дата звернення: 20.04.2019) (In Ukrainian)].
8. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. (2017). Розпорядження Кабінету Міністрів України № 168-р. від 16 березня 2017 р. Київ. doi : https://www.kmu.gov.ua/ ua/npas/249826501 (дата звернення: 20.04.2019). [On approval of the Tourism Development and Resorts Strategy for the period up to 2026. (2017). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 168-p. March 16, 2017. Kyiv. doi : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 (дата звернення : 20.04.2019) (Іn Ukrainian)].
9. Туристична діяльність в Україні у 2013 році: cтатистичний бюлетень. (2014). Київ : Державна служба статистики України. doi : http://ukrstat.org/ uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm (дата звернення: 20.04.2019). [Tourist activity in Ukraine in 2013: statistical bulletin. (2014). Kyiv : State Statistics Service of Ukraine. doi : http://ukrstat.org/uk/druk/ publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm (дата звернення: 20.04.2019) (In Ukrainian)].
10. Туристична діяльність в Україні у 2015 році: cтатистичний бюлетень. (2016). Київ : Державна служба статистики України. doi : http://ukrstat.org/ uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm (дата звернення: 20.04.2019). [Tourist activity in Ukraine in 2015: statistical bulletin. (2016). Kyiv : State Statistics Service of Ukraine. Doi : http://ukrstat.org/uk/druk/ publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm (дата звернення: 20.04.2019) (In Ukrainian)].
11. Туристична діяльність в Україні у 2017 році: cтатистичний збірник. (2018). Київ : Державна служба статистики України. Doi : http://www. ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/ zb_td_2017.pdf. (дата звернення: 20.04.2019). [Tourist activity in Ukraine in 2017: statistical bulletin. (2018). Kyiv : State Statistics Service of Ukraine. doi : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/ Arch_td_bl.htm (дата звернення: 20.04.2019) (In Ukrainian)].
12. Фаринюк, Н.В., & Наумова, М.А. (2017). Статистичний аналіз ринку туристичних послуг України. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса, 1(9), 127–131. [Faryniuk, N.V., & Naumova, M.A. (2017). Statistical analysis of the tourist services market in Ukraine. Bulletin of Student Scientific Society, 1(9), 127–131 (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
171-179
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ