ОЦІНКА РІВНЯ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ПАРКОВИХ ЗОН МІСТА ОДЕСИ

  • А.І. Хохрякова
  • Е.В. Куліджанов
Ключові слова: важкі метали, міські ґрунти, хімічне забруднення, засолення, коефіцієнт концентрації, сумарний показник забруднення, місто Одеса

Анотація

У статті наведено основні фізико-хімічні властивості ґрунтів парків міста Одеси, проаналізовано показники вмісту поживних речовин, гумусу, рНН2О, гранулометричний склад ґрунтів. Визначено рівні вмісту важких металів Pb, Cd, Zn, Cu. Встановлено склад солей у ґрунтах, коефіцієнти концентрації хімічних елементів та сумарний показник забруднення (Кс та Zс). Визначено рівень хімічного забруднення паркових зон міста Одеси.

Посилання

1. Хохрякова А.І. Ґрунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики / А.І. Хохрякова // Вісник ОНУ. Серія
«Географічні та геологічні науки». – 2016. – Т 28. – Вип. 1(28). – С. 110–125. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/90336/86051.
2. Вдовенко О.О. Екологія міських систем /О.О. Вдовенко. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Д.Г. Зволейко, 2013. – 280 с.
3. Пилипенко Ю.В. Оцінка рівня забруднення ґрунту важкими металами в межах міської системи (на прикладі м. Херсон) / Ю. В. Пилипенко, С.В. Скок // Біологія та валеологія. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – 2015. – № 17. – C. 138–145.
4. Шунелько Е.В. Экологическая оценка городских почв и выявления уровня токсичности тяжелых металлов методом биотестирования / Е.В. Шунелько, А.И. Федорова // Вестник Воронежского госсударственного университета. Серия «География и екологія». – 2000. – № 4. – С. 77–83.
5. Яковишина Т.Ф. Экотоксикологическая оценка городских почв методом биотестирования / Т.Ф. Яковишина // Universum. Химия и биология. – 2015. – № 8 (16). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/nature/8(16)/Yakovyshyna.pdf.
6. Гаврюшова О.Є. Екологічні аспекти трансформації міських ґрунтів під штучним покриттям /О.Є. Гаврюшова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2013. – № 3–4. – С. 164–167.
7. Позняк С.П. Чинники ґрунтоутворення : [навч. посіб.] / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 400 с.
8. Проведення ґрунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій. Методичні рекомендації / уклад.: С.А. Балюк, А.І. Фатєєв, М.М. Мірошниченко. – Харків : ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» УААН, 2004. – 62 с.
9. Герецун Г.М. Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських ґрунтів / Г.М. Герецун // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.8. – С. 106–110.
10. Гомонай В.І. Вміст важких металів в ґрунтах м. Ужгорода / В.І. Гомонай, В.С. Ходаковський, В.Ю. Лобко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія». – 2005. – Вип. 13. – С. 74–76.
11. Кураєва І.В. Форми знаходження важких металів у ґрунтах України / І.В. Кураєва, О.В. Яковенко, В.Ф. Філатов // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. – 2013. – № 12. – С. 331–338.
12. Мацибора А.В. Геоинформационное моделирование распределения тяжелых металлов в почвах города Киева / А.В. Мацибора, Ф.Н. Лисецкий, И.В. Кураева, Ю.Ю. Войтюк // Научные ведомости БелГУ. Серия «Естественные науки». – 2014. – № 23 (194). – Вип. 29. – С. 156–162.
13. Геохимия окружающей среды / [Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Янин и др.]. – М. : Недра, 1989. – 325 с.
14. Маринич О.М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О.М. Маринич, Г.О. Пархоменко, О.М. Петренко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал. – 2003. – № 1. – С. 16–20.
15. Фізико-географічне районування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geomap.land.kiev.ua/zoning1.html.
16. Інтерпретація даних і якісна оцінка ґрунтів та земель. Методичні рекомендації / уклад.: В.І. Михайлюк. – Одеса : ОДАУ, 2008. – 99 с.
17. Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур. Методичні рекомендації / [Н.А. Макаренко, В.І. Бондар, В.В. Макаренко та ін.] ; за ред. Н.А. Макаренко, В.В. Макаренко. – К. : ТОВ «ДІА», 2008. – 84 с.
18. Фурдичко О.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище / О.І. Фурдичко, В.П. Славов, А.П. Войцицький. – К. : Основа, 2008. – 356 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
164-172
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ