ПРОБЛЕМА ПЕРИФЕРІЙНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Ю.О. Кисельов
  • С.П. Сонько
Ключові слова: просторовий розвиток, географічний центр, функціональний центр, периферія, територіальні диспропорції

Анотація

У сучасній Україні є яскраво позначені територіальні диспропорції у структурі національного господарства, зумовлені як природними умовами й наявністю природних ресурсів, так і історичним чинником, а саме – довготривалим перебуванням українських земель у складі різних імперій.

Особливо це стосується більшої частини теперішньої державної території, яка до 1939 р. Постійно належала Російській імперії та СРСР. За винятком Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси й ще кількох міст, де розміщувалися підприємства загальносоюзного значення, решті території України у складі СРСР було відведено виразно периферійну роль.

Характерною рисою сучасної державної території України є чітко виражена невідповідність функціонального центру держави її географічному центрові. Одним із парадоксів сьогодення є те, що центральний економічний район у складі Кіровоградської й Черкаської областей відмічається досить архаїчною структурою господарського комплексу з виразною сільськогосподарською спеціалізацією за відносно низького рівня розвитку сфери послуг і транспортного сполучення. За радянської доби в Центральноукраїнському регіоні практично не розвивалися галузі важкої промисловості, які стимулювали б розвиток інфраструктури.

Подолання диспропорцій у просторовому розвиткові України і в тому числі виведення зі стану периферійності центрального економічного району можливе через інноваційний розвиток сфери послуг (яка за рівнем доходів і часткою зайнятого економічно активного населення є провідною галуззю господарства в постіндустріальному суспільстві), а також шляхом запровадження новітніх технологій в аграрному секторі. Результатом такого господарювання на землі має стати реалізація стратегії сталого розвитку в агросфері характеризованого регіону та всієї Україні.

Є підстави констатувати «внутрішню ізольованість» центрального регіону України в загальнодержавному вимірі, що є проявом суспільно-географічної та геософічної аберації, пов’язаної зі зміщенням розташування структурних елементів у просторовій системі «центр ‒ периферія». Території України властивий функціональний центр, просторово наближений до прикордоння, тоді як серединні території мають ознаки «внутрішньої периферії».

Посилання

1. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. Т. 3 (1993). Київ : Українська енциклопедія. [Geographical encyclopedia of Ukraine: in 3 volums. V. 3. (2003). Kyiv: Ukraiinska entsyklopediia (in Ukrainian)].
2. Гукалова, І.В. (2019). Немонетарні фактори формування якості життя населення регіонів України в контексті інклюзивного суспільного поступу. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Херсон, 3–4 жовтня 2019 р. / За заг. ред. І. Пилипенка, Д. Мальчикової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». С. 81–84. [Hukalova, I.V. (2019). Non-monetary factors of shaping the quality of the life of the population of the regions of Ukraine in the context of the inclusive social progress. Regional problems of Ukraine: geographical analysis and searching of the ways of decision: materials of the VIII All-Ukrainian scientific and practical conference (with the international partnership), Kherson, October, 3-4, 2019 / Red. I. Pylypenko, D. Malchikova. Kherson : Publishing house “Helvetica”. P. 81–84 (in Ukrainian)].
3. Кисельов, Ю.О., Сонько, С.П. (2019). Суспільно-географічні аспекти периферійності центрального реґіону України. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р. / За заг. ред. І. Пилипенка, Д. Мальчикової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». С. 128–130. [Kyseliov, Iu.O., Sonko, S.P. (2019). Society and geographical aspects of peripherystate of the central region of Ukraine. Regional problems of Ukraine: geographical analysis and searching of the ways of decision: materials of the VIII All-Ukrainian scientific and practical conference (with the international partnership), Kherson, October, 3–4, 2019 / Red. I. Pylypenko, D. Malchikova. Kherson : Publishing house “Helvetica” P. 128-130 (in Ukrainian)].
4. Пилипенко, І.О. (2015). Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : монографія. Херсон : Грінь Д.С. [Pylypenko, I.O. (2015). Society and geographical periphery: conception, parameterization and delimitation : a monograph. Kherson : Hrin D.S. (in Ukrainian)].
5. Сонько, С.П. (2003). Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми : монографія. Київ : Ніка-центр. [Sonko, S.P. (2003). Space development of the social and nature systems: a way to a new paradigm: a monograph. Kyiv: Nika-Tsentr (in Ukrainian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
39-43
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ