ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ЯК КАТЕГОРІЯ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

  • М.О. Логвинова
Ключові слова: ВПО, внутрішнє переміщення населення, переселенець, мігрант, вимушена міграція, біженець

Анотація

Актуальність статті зумовлена появою на території України категорії вимушених мігрантів – внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Внаслідок військової агресії Росії проти України з 2014 року, анексії Автономної Республіки Крим, проведення антитерористичної операції на Донбасі, понад 1 млн населення України змушені були покинути свої будинки, рятуючи власне життя. ВПО швидко стали об’єктом наукових досліджень українських науковців, оскільки Україна ще не стикалася з подібною проблемою, а самі переселенці потребували захисту, забезпечення прав та свобод та вирішення їх нагальних першочергових проблем. Для цього необхідно створити нормативно-правову базу та чітко визначити цю категорію вимушених мігрантів. Метою роботи є аналіз інтерпретацій поняття «внутрішньо переміщена особа», виділення авторської дефініції означеного поняття.

Автором здійснено класифікацію вимушених мігрантів, серед яких виділяють вимушених зовнішніх (міжнародних) мігрантів (біженці та особи, які шукають притулку) та вимушених внутрішніх мігрантів (внутрішньо переміщені особи). Серед причин, які зумовлюють вимушену міграцію, виділені: політичні, екологічні (стихійні лиха, екологічні зміни, антропогенні катастрофи), впровадження проектів соціально-економічного розвитку. На основі аналізу наявних визначень поняття «внутрішньо переміщені особи» автором представлене власне визначення цієї категорії. За авторським визначенням, внутрішньо переміщені особи – це особи або групи осіб, які є громадянами України або громадянами інших держав, перебувають на території України на законних підставах, які вимушені залишити місця свого постійного проживання в результаті ускладнення політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації у певній адміністративно-територіальній одиниці держави з метою уникнення проявів насильства, порушення прав людини, наслідків стихійних або антропогенних лих, екологічних змін, проектів соціально-економічного розвитку задля збереження життя та свободи та не перетнули міжнародно визнаних державних кордонів.

Посилання

1. Гожда, К.Є., Рекотова, О.П. (2018). Генезис поняття «внутрішньо переміщених осіб». Молодий вчений, 4(2), 659–662. [Hozhda, K.E., Rekotova, O.P. (2018). Genesis of the concept of “internally displaced persons”. Young Scientist, 4 (2), 659–662 (in Ukrainian)].
2. Гудвін-Гілл, Г.С. (1997). Статус біженця в міжнародному праві. Москва, 648. [Hudvin-Hill, H.S. (1997). Refugee status in international law. Moscow, 648 (in Ukrainian)].
3. Жванія, Т.В. (2015). Сучасна вимушена міграція: соціально-політичні аспекти. Сучасне суспільство, 2(2), 46-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2%282%29__7. [Zhvaniia, T.V. (2015). Modern forced migration: socio-political aspects. Modern Society, 2 (2), 46-56. Retrieved from: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2%282%29__7 (in Ukrainian)] (дата звернення: 01.08.2019).
4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. № 1706-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18. [The Law of Ukraine “On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons” dated 20.10.2014. No. 1706-VII. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (in Ukrainian)] (дата звернення: 01.08.2019).
5. Ісаєва, Н.С. (2018). Теоретико-правова характеристика визначення поняття «внутрішньо переміщені особи». Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 4, 70-75. [Isaieva, N.S. (2018). Theoretical and legal characteristics of the definition of “internally displaced persons”. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 4, 70–75 (in Ukrainian)].
6. Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення. Агентство ООН у справах біженців (UNHCR). URL: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf [Guidelines oninternal displacement. United Nations Refugee Agency (UNHCR). Retrieved from: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf (in Ukrainian)] (дата звернення: 01.08.2019).
7. Кульчицький, Т.Р. (2017). Поняття та ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Адміністративне право і процес, 1(19), 51-57. [Kulchytskyi, T.R. (2017). Concept and signs of internally displaced persons in Ukraine. Administrative Law and Procedure, 1 (19), 51-57 (in Ukrainian)].
8. Кхасраві, О.З. (2016). Поняття та підстави внутрішніх переміщень населення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки, 3(1), 154–157. [Kkhasravi, O.Z. (2016). The concept and foundations of internal population movements. Scientific Bulletin of Kherson State University. Jurisprudence Series, 3 (1), 154-157 (in Ukrainian)].
9. Малиха, М.І. (2015). До проблеми сутності поняття «внутрішньо переміщені особи»: державна політика та регіональна практика. Грані, 8, 6–11. [Malykha, M.I. (2015). To the problem of the essence of the concept of “internally displaced persons”: state policy and regional practice. Grani, 8, 6–11 (in Ukrainian)].
10. Михайловський, В.І. (2016). Внутрішньо переміщені особи – особливості національного та міжнародно-правового забезпечення. Адміністративне право і процес. Фінансове право, 4, 151 155. [Mykhailovskyi, V.I. (2016). Internally displaced persons – features of national and international legal support. Administrative law and process. Financial Law, 4, 151–155 (in Ukrainian)].
11. Наливайко, Л.P., Орєшкова, А.Ф. (2018). Внутрішньо переміщені особи: визначення поняття. Право і суспільство, 1(1), 34–39. [Nalyvaiko, L.P., Orieshkova, A.F. (2018). Internally displaced persons: definition of a concept. Law and Society, 1 (1), 34–39 (in Ukrainian)].
12. Офіційний сайт Міжнародної асоціації з вивчення вимушеної міграції. URL: http://iasfm.org. [Official website of the International Association for the Study of Forced Migration. Retrieved from: http://iasfm.org] (дата звернення: 01.08.2019).
13. Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції. Режим доступу: iom.org.ua. [Official website of the International Organization for Migration. Retrieved from: iom.org.ua] (дата звернення: 01.08.2019).
14. Офіційний сайт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. URL: http://unhcr.org.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/1261-kartavnutrishnyohopereselennia-angliyskoyu. [Official site of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Retrieved from: http://unhcr.org.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/1261-karta-vnutrishnyohopereselennia-angliyskoyu] (дата звернення: 01.08.2019).
15. Проценко, О.О. (2018). Внутрішньо переміщені особи як категорія теоретизування та соціальної практики, Грані, 21 (4), 47-55. [Protsenko, O.O. (2018). Internally displaced persons as a category of theorizing and social practice, Grani, 21 (4), 47-55 (in Ukrainian)].
16. Сірант, М.М. (2015). Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять. Митна справа, 2(2.2), 154–159. [Sirant, M.M. (2015). Refugees and internally displaced persons: correlation of concepts. Customs, 2 (2.2), 154–159 (in Ukrainian)].
17. Турецька, Я.П. (2017). Співвідношення понять «біженець» та «внутрішньо переміщена особа». Порівняльно аналітичне право, 5, 72–74. [Turetska, Ya.P. (2017). Correlation of the concepts of “refugee” and “internally displaced person”. Comparative Analytical Law, 5, 72–74 (in Ukrainian)].
18. Kulischer, E.M. (1949). Displaced Persons in the Modern World. The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 262, Reappraising Our Immigration Policy, 166–177.
19. Mooney, E. (2005). The Concept of Internal Displacement and the Case for Internally Displaced Persons as a Category of Concern. Refugee Survey Quarterly, 24 (3), 9–26.
20. Nikolajchuk, M. (2005). The constituent elements of the mechanism of regulation of migration processes of the rural population. Regional economy, 3 (37), 105–112.
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
44-50
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ