ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА – СТРИЖЕНЬ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ ГЕОГРАФІЇ

  • О.Г. Топчієв
  • Д.С. Мальчикова
  • В.А. Сич
  • В.В. Яворська
Ключові слова: екологічний імператив, територіальна організація суспільства, довкілля, соціоприродні види економічної діяльності, антропогенно-техногенні навантаження

Анотація

Обговорюється становлення екологічного імперативу у географічній науці. Головним складником цього процесу слугує концепція територіальної організації суспільства. Показана послідовна зміна стратегій екологічної безпеки людства. Обговорюються головні напрями участі географічної науки у розробленні сучасних запитів суспільства на екологічний захист довкілля та збереження ландшафтної оболонки Землі. Зроблено короткий огляд актуальних проблем подальшого становлення екологічного імперативу у географічних дослідженнях: 1) визначення функціональної ролі і місця природоохоронних і середовищних видів господарської діяльності, структурування цих соціоприродних видів діяльності; 2) розроблення концепції довкілля, до складу якого включають усі генералізовані компоненти ландшафтної (географічної) оболонки; 3) обґрунтування засад еколого-економічної політики за співвідношенням «витрати – втрати»; 4) розробка принципів і методологічне обґрунтування планування територій; 5) оцінка антропогенно-техногенних навантажень на територію. Обґрунтована необхідність виділення природоохоронної діяльності в окремий структурний підрозділ господарства країн і регіонів у вигляді сектору соціоприродних видів економічної діяльності, міжгалузевих природоохоронних комплексів і кластерів. Обґрунтовано, що принципи екологічного імперативу пронизують та інтегрують усі складники планування територій. Планування природного середовища має на меті його збереження та екологічне оздоровлення; планування розселення населення, орієнтоване на розміщення населення у максимально комфортних умовах його проживання, доступності до місць роботи і відпочинку; планування територіальної організації господарської діяльності повинно забезпечити її мінімальний вплив на природу і екологічну безпеку населення, а також максимально ефективне використання наявних природних і соціально-економічних ресурсів.

До подальшого розроблення позначена проблема оцінки антропогенно-техногенних навантажень на територію і методологічне обґрунтування каркасу антропогенно-техногенних навантажень. Запропоновано якісно і кількісно характеризувати антропогенно-техногенні навантаження за об’єктами планування території: точковими – населені пункти і господарські об’єкти; лінійно-мережевими – транспортні магістралі та інфраструктурні комунікації; ареальними – ділянки з різним господарським використанням. Наголошено на тенденції посилення просторових / територіальних підходів до екологічного захисту довкілля і винятковій ролі у цій концепції територіальної організації суспільства.

Посилання

1. Бачинский, Г.А. (1991). Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. Киев : Наукова думка, 152 c. [Bachinskiy, G.A. (1991). Socioecology: theoretical and applied aspects. Kiev : Naukova Dumka, 152 p. (in Russian)].
2. Боков, В.О., Єна, А.В., Єна, В.Г. (1996). Геоэкология. Научно-методическая книга по экологии. Симферополь: «Таврия», 384 с. [Bokov, V.O., Yena, A.V., Yena, V.G. (1996). Geoecology. Scientific and methodological book on ecology. Simferopol: “Tavria”, 384 р. (in Russian)].
3. Генеральна схема планування території України. Пояснювальна записка в 2 т., (2000). Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Державний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО». Київ. 68 с. [The general plan for planning the territory of Ukraine. Explanatory note in 2v., (2000). State Committee of Architecture, Architecture and Life Policy of Ukraine. State Institute of Projects “DIPROMISTO”. Kiev. 68 p (in Ukrainian)].
4. Голубець, М.А. (2015). Середовищезнавство – в географічну науку. Український географічний журнал. 2. 10–15. [Golubets, M.A. (2015). Medium-knowledge – in geography science. Ukrainian geographic magazine. 2. 10–15 р. (in Ukrainian)].
5. Денисик, Г.І. (2012). Антропогенне ландшафтознавство: Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця : Едельвейс і К. 335 c. [Denisik, G.І. (2012). Anthropogenic landscape knowledge: Chastina I. Globally anthropogenic landscape knowledge. Vinnitsya : Edelweiss i K. 335 p. (in Ukrainian)].
6. Денисик, Г.І., Тімець, О.В. (2015). Антропогенне ландшафтознавство: навчальний посібник. Частина ІІ. Регіональне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця : Арбат. 170 с. [Denysyk, G.I., Timets, O.V. (2015). Anthropogenic landscape knowledge: the first place. Chastina II. Regional anthropogenic landscape knowledge. Vinnitsya : Arbat. 170 р. (in Ukrainian)].
7. Керівні Принципи Збалансованого Просторового Розвитку Європейського Континенту. Матер. 12-ї сесії Європейської Конференції Міністрів, відповідальних за регіональне планування (7–8 вересня 2000 року, Ганновер). URL: http://www.aokornus.at.ua/BOOKS/sustainable.pdf. [The Principles of the Balanced Spacious Distribution of the European Continent. Mater. 12th European Conference of the Ministry of Economic Development and Trade of the Regional Planning (7–8 September 2000, Hanover) (in Ukrainian)].
8. Концепція державної регіональної політики, затверджена Указом Президента України № 341/2001 від 25 травня 2001. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341%2F2001. [The concept of state regionalpolicy affirmed by Decree of the President of Ukraine No. 341/2001 vid 25 grass 2001. Retrieved fromhttp://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341% 2F2001 (in Ukrainian)] (дата звернення: 10.08.2019).
9. Куйбіда, В.С., Негода, В.А., Толкованов, В.В. (2009). Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав – членів Ради Європи. Київ, 170 с. [Kuibida, V.S., Negoda, V.A., Tolkovanov, V.V. (2009). Regional development and open space of the territory: additional Ukraine and the other member states for the sake of Europe. Kyiv, 170 p. (in Ukrainian)].
10. Руденко, Л.Г., Маруняк, Є.О., Голубцов, О.Г. та ін.; під ред. Руденка, Л.Г. (2014). Ландшафтне планування в Україні. Київ. Реферат. 144 с. [Rudenko, L.G., Marunyak, Є.O., Golubtsov, O.G. and other ; ed. Rudenka, L.G. (2014). Landscape Planning in Ukraine. Kiev. Abstract. 144 p. (in Ukrainian)].
11. Лісовський, С.А. (2009) Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Інститут географії НАН України. Київ. 300 с. [Lisovsky, S.A. (2009) Sustainability and nature: balance of interests on the terens of Ukraine ”. Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev. 300р. (in Ukrainian)].
12. Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних та місцевих схем екологічної мережі: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13 листопада 2009 р. (2009). URL: http://www.menr.gov.ua. [Methodical recommendations on the fragmentation of regional and municipal schemes of environmental measures: the order of the Ministry of Defense to protect the local natural remedies of Ukraine is 13 leaf fall 2009 p. (in Ukrainian)].
13. Мукитанов, Н.К. (1979). Методологические проблемы теоретизации географии. Алма-Ата : Наука. 187 с. [Mukitanov, N.K. (1979). Methodological problems of theorization of geography. Alma-Ata : Science. 187 p (in Russian)].
14. Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 р. No 1864-IV (2004). ВВР України. 29. 53 с. [About the environmental measure of Ukraine: the Law of Ukraine is 24 cherries 2004 r. No 1864-IV (2004). VVR Ukraine. 29.53 p. (in Ukrainian)].
15. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5.02.2015 № 156-VIII (2015). Відомості Верховної Ради, 13. 90с. [About the ambush of the state regional policy: Law of Ukraine dated 5.02.2015 No. 156-VIII (2015). Vidomosti Verkhovnoyi Radi, 13. 90р (in Ukrainian)].
16. Про затвердження Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки : Закон України від 21 вересня 2000 р. No 1989-III (2000). ВВР України. 43. 5 с. [On Approval of the National Program of Formation of the National Ecological Network for 2000–2015: Law of Ukraine of September 21, 2000 No 1989-III (2000). Information of the Verkhovna Rada. 43.5 p. (in Ukrainian)].
17. Реймерс, Н.Ф. (1990). Природопользование. Словарь-справочник. Москва : «Мысль». 640 с. [Reimers, N.F. (1990). Nature management. Dictionary dictionary. Moscow : “Mysl’”. 640 p. (in Russian)].
18. Руденко, Л.Г., Лісовський, С.А., Маруняк, Є.О. (2016). Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні. Український географічний журнал. 4. 9–16. [Rudenko, L.G., Lisovsky, S.A., Marunyak, Є.O. (2016). Ecological imperative at the priorities of the integrated planning process in Ukraine. Ukrainian geographic magazine. 4. 9–16. (in Ukrainian)].
19. Сич, В.А., Шашеро, А.М., Коломієць, К.В. (2019). Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор’я. Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки.
24. 1. [Sich, V.A., Shashero, A.M., Kolomіts, K.V. (2019). Framework of anthropogenic-technogenic loads on the territory of the Ukrainian Black Sea region. Newsletter of Odessa National University. Seriya Geographic and geological sciences. 24.1. (in Ukrainian)].
20. Сич, В.А, Яворська, В.В., Коломієць, К.В. (2015). Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор’я. Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. 20. 4. 129–143. [Sych, V.A., Yavorska, V.V., Kolomіets, K.V. (2015). Features of the form on the coast of the Ukrainian Black Sea region. Newsletter of Odessa National University. Seriya Geographic and geological sciences. 20. 4. 129–143. (in Ukrainian)].
21. Сич, В.А., Коломієць, К.В. (2015). Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор’я. Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. 20. 2. 121–132. [Sych, V.A., Kolomіets, K.V. (2015). Recreation of warehouses at the planning territory of the Ukrainian Black Sea region. Newsletter of Odessa National University. Seriya Geographic and geological sciences. 20. 2. 121–132. (in Ukrainian)].
22. Сич, В.А., Топчієв, О.Г., Мальчикова, Д.С., Яворська, В.В. (2019). Соціоприродні види діяльності у господарських комплексах країн і регіонів: концептуалізація питання. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIІI Всеукраїнської науково-прак- тичної конференції (м. Херсон, 3–4 жовтня 2019 р.). Херсон : Гельветика, 219–222. [Sych, V.A., Topchіev, O.G., Malchykova, D.S., Yavorska, V.V. (2019). Social and natural activities in state-owned complexes of the country and regional: conceptualization of the issue. Regional Problems of Ukraine: Geographic Analysis and Search for Solutions: Proceedings of the VIII All- Ukrainian Scientific and Practical Conference (Kherson, October 3-4, 2019). Kherson : Helvetika, 219–222. (in Ukrainian)].
23. Сонько, С.П. (2003). Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. Київ. Ніка-Центр. 286 с. [Sonko, S.P. (2003). Spacious rosette of social-natural systems: ways to a new paradigm. Kiev. Nika-Center. 286 p. in Ukrainian].
24. Топчиев, А.Г. (1996). Геоэкология: географические основы природопользования. Одесса : Astroprint. 392 с. [Topchiev, A.G. (1996). Geoecology: geographical basics of nature management. Odessa : Astroprint. 392 p. (in Russian)].
25. Топчієв, О.Г., Сич, В.А., Шашеро, А.М. (2019). Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень. Український географічний журнал. 2. 41–48. [Topchіev, O.G., Sych, V.A., Shashero, A.M. (2019). Concept of frames of anthropogenictechnogenic loads. Ukrainian geographic magazine. 2. 41–48. (in Ukrainian)].
26. Топчієв, О.Г. (1993). Екологічна безпека іраціональна територіальна організація суспільства. Український географічний журнал. 2. 3–8. [Topchiev, O.G. (1993). Ecological security and rational territorial organization of society. Ukrainian Geographical Journal. 2. 3-8. (in Ukrainian)].
27. Топчієв, О.Г., Мальчикова, Д.С., Пилипенко І.О., Яворська, В.В. (2017). Концепція довкілля – сучасний напрям інтеграції природничо та суспільно-географічних досліджень. Український географічний журнал. 3(99). 64–70. [Topchiev, O.G, Malchykova, D.S, Pylypenko I.O, Yavorskaya, V.V (2017). The concept of the environment is a modern direction of integration of natural and socialgeographical research. Ukrainian Geographical Journal. 3 (99). 64–70. (in Ukrainian)].
28. Топчієв, О.Г., Мальчикова, Д.С. (2014). Планування територій: Навч. посіб. Херсон. 268 с. [Topchiev, O.G., Malchykova, D.S. (2014). Territorial Planning: Educ. tool. Kherson. 268 p. (in Ukrainian)].
29. Топчієв, О.Г., Мальчикова, Д.С., Яворська, В.В. (2015). Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Херсон. 370 с. [Topchiev, O.G., Malchykova, D.S., Yavorskaya, V.V. (2015). Regional studies: geographical bases of regional development and regional policy. Kherson. 370 p. (in Ukrainian)].
30. Топчієв, О.Г. (2010). Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал. Укра їнський географічний журнал. 4. 3–9. [Topchiyev, O.G. (2010). Territory: modern content of the concept; functions; resource potential. Ukrainian Geographical Journal. 4. 3–9. (in Ukrainian)].
31. Шищенко, П.Г., Гавриленко, О.П., Муніч, Н.В. (2014). Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти. Київ. 468 с. [Shyshchenko, P.G., Gavrylenko, O.P., Munich, N.V. (2014). Geoecology: theoretical and practical aspects. Kiev. 468. (in Ukrainian)].
32. European Charter for Regional/Spatial Planning, 20 May 1983 in Torremolinos, Spain: Council of Europe, European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT). (1983). Retrieved from https://www.worldcat.org/title/european-regionalspatial-planning-charter-torremolinos-charteradopted-on-20-may-1983-at-torremolinos-spain/oclc/254970256 (дата звернення: 10.08.2019).
33. Sych, V.A. Yavorska, V.V., Hevko, I.V., Kolomiyets, K. V. (2018). Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region. Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 27, 2, 377–385 [Sych, V.A. Yavorska, V. V., Hevko, I. V., Kolomiyets, K. V. (2018). Organization of tourist and recreational activity within the objects of the natural protected fund in the Odessa region. Bulletin of the Dnipro University. Series: Geology, Geography, 27, 2, 377–385].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
73-80
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ