ПЕРЕДУМОВИ ВИМУШЕНОГО ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ

  • М.О. Логвинова
Ключові слова: переміщення населення, вимушена міграція, внутрішня міграція, внутрішньо переміщені особи (ВПО), схід України, Донбас

Анотація

Актуальність проведення цього дослідження пов’язана з активними міграційними процесами, вимушеним характером міграцій населення на сході України, під яким у широкому розумінні ми розглядаємо територію Донецької, Луганської та Харківської областей. Мета дослідження – пошук і встановлення передумов, які впливають на формування загальної міграційної ситуації у Східній Україні загалом і вимушені міграції зокрема. Внаслідок воєнного конфлікту на Донбасі, окупації частини території Донецької та Луганської областей та посилення воєнно-політичної нестабільності на сході України виникли вимушені внутрішні переміщення населення та з’явилась категорія внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак ми розуміємо, що воєнний конфлікт викликаний сукупністю передумов, які стали причиною його активізації у період трансформацій та, як наслідок, викликали вимушені міграції.

Серед передумов, які викликали воєнний конфлікт та безпосередньо вплинули або впливають зараз на вимушене внутрішнє переміщення населення на сході України, виділяємо такі: заселенські процеси, безпекові, політичні, економічні, соціально-демографічні, етнолінгвістичні, культурні та ментальні передумови. Сукупність цих передумов призвела до формування на Донбасі особливого регіонального соціуму, який сформувався в процесі його тривалого історико-культурного та соціально-економічного розвитку. Тісні історичні та торговельно-економічні зв’язки з Російською Федерацією, наявність спільного кордону, масові добровільні та вимушені міграції російського населення за часів Радянського Союзу в регіоні призвели до домінування на Донбасі російськомовного населення, яке насторожено ставилося до української влади. Під час революційних змін в Україні всі ці особливості та чинники стали джерелом глибокого конфлікту, який за підтримки місцевих політичних еліт, громадських організацій та масової інформаційної атаки перейшов у затяжний воєнний конфлікт і став причиною масового вимушеного внутрішнього переміщення населення.

Посилання

1. Всеукраїнський перепис населення. URL: https://www.ukrcensus.gov.ua. (дата звернення: 13.03.2020). [Аll-Ukrainian population census. Retrieved from: https://www.ukrcensus.gov.ua (in Ukrainian)].
2. Демографія ОРДЛО. URL: http://www.dsnews.ua/static/longread/donbasukr/ demographiya-ordlo.html. (дата звернення: 07.04.2020). [Demography of Сertain areas of Donetsk and Lugansk regions. Retrieved from: http://www.dsnews.ua/static/longread/donbas-ukr/ demographiya-ordlo.html (in Ukrainian)].
3. Донбас в етнополітичному вимірі (2014). Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 584. [Donbas in the ethnopolitical dimension (2014). Kyiv : I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies NASU, 584 (in Ukrainian)].
4. Западнюк, С.О. (2011). Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку / наук. ред. Л.Г. Руденко. Київ, 240. [Zapadniuk, S.O. (2011). Migration of the population of Ukraine: prerequisites, dynamics and consequences of development / Ed. by L.H. Rudenko. Kiev, 240 (in Ukrainian)].
5. Кущ, О. (2017). Макроекономічний аналіз економіки ОРДО і ОРЛО / Деловая столица. URL: https://www.dsnews.ua/static/longread/donbas-ukr/ macroekonomichniy-analiz.html (дата звернення: 13.05.2020). [Kushch, O. (2017). Macroeconomic analysis of the economy of САDR and САLR / Business Capital. Retrieved from: https://www.dsnews.ua/ static/longread/donbas-ukr/macroekonomichniyanaliz. html (in Ukrainian)].
6. Лібанова, Е.М., Горбулін, В.П., Пирожков, С.І. (2015). Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / за ред. Е.М. Лібанової. Київ : НАН України, 363. [Libanova, E.M., Horbulin, V.P., Pyrozhkov, S.I. (2015). The integration policy of Ukrainian society in the context of challenges and threats of events in the Donbas (national report) / Ed. by E.M. Libanovа. Kiev : NAS of Ukraine, 363 (in Ukrainian)].
7. Логвинова, М.О. (2019a). До питання про чинники розміщення внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки», 10, 27–33. [Lohvynova, M.O. (2019a). To the question about the factors of accommodation of internal displaced persons from the East of Ukraine. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Geographical Sciences”, 10, 27–33 (in Ukrainian)]. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2019-10-4 (дата звернення: 05.04.2020).
8. Логвинова, М.О. (2019b). Заселенські процеси Донбасу як передумова виникнення вимушеного внутрішнього переміщення населення. Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 182–185. [Lohvynova, M.O. (2019b). The processes of settlement of Donbas as a factor in the emergence of forced internal displacement of the population. Region-2018: Optimal Development Strategy: Materials of International Sciences.-practical conf. Kharkiv, 182-185 (in Ukrainian)].
9. Малиновська, О.А. (2016). Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf. (дата звернення: 06.04.2020). [Malynovska, O.A. (2016). Internal migration and temporary movements in Ukraine in the context of political and socio-economic threats. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/ articles/files/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf (in Ukrainian)].
10. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи (2007) / За ред. О.В. Позняка. Умань, 276 [Migration processes in Ukraine: current status and prospects (2007) / ed. A.V. Poznyak. Uman, 276 (in Ukrainian)].
11. Нємець, Л.М., Гусєва, Н.В., Логвинова М.О., Кандиба Ю.І., Ключко, Л.В. (2018). Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості. Часопис соціально-економічної географії, 25, 81–97. [Niemets, L.M., Husieva, N.V., Lohvynova, M.O., Kandyba, Yu.I., Kliuchko, L.V. (2018). Forced internal migration in the Kharkіv region: structural-dynamic and regional features. Human Geography Journal, 25, 81-97 (in Ukrainian)]. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2018-25-08 (дата звернення: 05.04.2020).
12. Нємець, Л.М., Сегіда, К.Ю., Нємець, К.А. (2012). Демографічний розвиток Харківського регіону. Харків ХНУ імені В.Н. Каразіна, 200. [Niemets, L.M., Sehida, K.Yu., Niemets, K.A. (2012). The demographic development of the Kharkiv region. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 200 (in Ukrainian)].
13. Новікова, О.Ф., Амоша, О.І., Анто- нюк, В.П. (2016). Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. Київ: НАН України, 448. [Novikova, O.F., Amosha, O.I., Antoniuk, V.P. (2016). Internally Displaced Persons: from overcoming obstacles to success strategies. Kiev : NAS of Ukraine, 448 (in Ukrainian)].
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.03.2020). [Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)].
15. Регіони України. Статистичний збірник, 2014. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2014/zb/12/zb_regUk1_w.zip (дата звернення: 14.05.2020). [Regions of Ukraine. Statistical Digest, 2014. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/2014/zb/12/zb_regUk1_w.zip (in Ukrainian)].
16. Українське суспільство: міграційний вимір (2018). Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 396. [Ukrainian society: the migration dimension (2018). Kiev : Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 396 (in Ukrainian)].
17. Чмирьова, Л.Ю., Федяй, Н.О. (2013). Районування території України як один з факторів просторового соціально-економічного роз- витку регіонів. Ефективна економіка, 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_31 (дата звернення 14.05.2020) [Chmyrova, L.Yu., Fediai, N.O. (2013). Zoning of the territory of Ukraine as one of the factors of spatial socio-economic development of the regions. Efficient economy, 3. Retrieved from: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_31 (in Ukrainian)].
18. Шиманська, К.В. (2017). Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір. Житомир : ЖДТУ, 588. [Shymanska, K.V. (2017). Human resources migration in the context of geo-economic transformations: a regional dimension. Zhytomyr : ZhPSU, 588 (in Ukrainian)].
19. Якубова, Л.Д. (2014). Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення. Київ: Інститут історії України НАНУ, 109. [Yakubova, L.D. (2014). Ethnonational history of Donbas: tendencies, contradictions, prospects in the light of the modern stage of formation of the Ukrainian nation. Kiev : Institute of History of Ukraine NASU, 109 (in Ukrainian)].
20. Migration and the Ukraine Crisis A Two-Country Perspective (2017). Edited by A. Pikulicka- Wilczewska & G. Uehling. E-International Relations, Bristol, England, 220.
21. Niemets, L., Husieva, N., Sehida, K., Krayniukov, O., Lohvynova, M., Suptelo O. (2019). Forced Internal Displacement In Ukraine: Realities, Socio-Economic Problems, Perspectives. The International Business Information Management Conference (33nd IBIMA) (Granada, Spain, 10-11 April 2019), 3064–3081.
22. Niemets, L., Husieva, N., Suptelo, O., Sehida, K., Kobylin, P., Kliuchko, L. (2018). Migration Challenges of the 21st Century: The Experience of Ukraine. The International Business Information Management Conference (32nd IBIMA) (Seville, Spain, 15-16 November, 2018), 328–337.
Опубліковано
2020-08-10
Сторінки
7-16
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ