П’ЯТЬ РОКІВ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАВЕРШЕННЯ ЕТАПУ РЕФОРМИ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • А.Л. Мельничук
  • К.В. Ганіченко
Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування, децентралізація, адміністративно-територіальна реформа, Київська область

Анотація

Виявлено актуальну проблему Київського регіону, а саме ефективність перспективи адміністративного завершення етапу реформи низового рівня АТУ у Київській області. У статті проаналізовано особливості перерозподілу повноважень між гілками влади, зміни у відносинах між громадянами і владою в умовах децентралізації. Виявлено проблеми децентралізації, які виходять на перший план в умовах кризового періоду розвитку української державності, оскільки саме цей процес є однією з базових умов незалежної й ефективної діяльності органів місцевої влади, розвитку місцевої економіки. У статті розглядаються особливості утворення спроможних територіальних громад, визначено причини проблем запровадження реформи децентралізації в Київській області, зроблено оцінку спроможності утворених ОТГ Київської області згідно з урядовою методикою формування спроможних громад. Виявлено особливості формування об’єднаних територіальних громад Київської області – велика кількість самодостатніх територіальних громад у передмісті Києва та значна поляризація розвитку громад, яка сформувалась під впливом процесу субурбанізації, маятникової міграції у регіоні. Для периферійної частини регіону характерна низька згуртованість та зацікавленість населення у децентралізації, відсутність мотивації та ініціативи до об’єднання. Вказано на недостатній рівень соціально-економічного забезпечення мотивації до формування об’єднаних територіальних громад, деструктивна роль політичного процесу у регіоні.

Здійснено детальний аналіз фінального перспективного плану формування територій громад Київської області, переданого Київською обласною адміністрацією на затвердження до Міністерства розвитку громад і територій України щодо спроможності та перспектив роз- витку пропонованих до створення громад. Поставлено питання подальшого розвитку громад, пропонованих до створення за адміністративним підходом. Запропоновано розширити дослідження спроможності територіальних громад аналізом забезпечення кадрами, ресурсами та розвитком інфраструктури. Розкрито відмінності у спроможності та забезпеченні можливостей розвитку різних типів пропонованих до створення у регіоні громад – міських, селищних та сільських. На прикладі пропонованої до створення Гребінківської об’єднаної територіальної громади показано особливості формування бюджету майбутньої громади, відповідність методиці утворення та вказано на проблеми та неузгодженість ресурсного забезпечення для подальшого прискореного соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Посилання

1. About the voluntary association of territorial communities, law of Ukraine § 13 (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 05.04.2020) [Про добровільне об’єд- нання територіальних громад, Закон України § 13 (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/157-19 [in Ukrainian].
2. Administrative-territorial reform: objectives, ways of implementation, performance criteria: round table materials (2005). (ed. Varnalii Z.S.). Kyiv : ShSD. [Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності : матеріали «круглого столу» / за ред. З. С. Варналія. Київ : ШСД, 2005. 73 с.] [in Ukrainian].
3. Alm, J., Aten, R.H. and Bahl, R. 2001. Can Indonesia Deecntralize Successfully? Plans, Problems and Prospects. Bulletin of Indonesian Economic Studies 37(1), 83–102 [in English].
4. Brodjpnegoro, B.S. and Martinez Vasques, J. (2002). An analysis of Indonesia’s transfer system: recent performance and future prospects. Paper prepared for conference on Can Decentralization Help Rebuild Indonesia? Atlanta, May 2002. Georgia State University [in English].
5. Detsentralizatsiya: Mistsevi Byudzhety 159 Ob’ednanykh Terytorial’nykh Gromad [Decentralization: Local Budgets of 159 Consolidated Territorial Communities]. Kyiv, Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine, 2016 [in Ukrainian].
6. Ferazzi, G. (2007). International Experiences in Territorial Reform – Implications for Indonesia, main report, USAID Democratic Reform Support Program (DRSP) for the management Group on Territorial Reform, August 2007 Jakarta. [in English]. 7. Firman, T. (2010) Indonesia’s Rapid Decentralization Needs Inter Local-Government Partnership: Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) Compared. Unpublished Manuscript [in English].
8. Grindle, M. (2007) The Promise of Good Governance. In: Grindle MS (ed.), Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance. Princeton: Princeton University Press, 8, 164–186 [in English].
9. Koswara, E. 2000. Welcoming the Implementation of Regional Autonomy based on Law 22/1999’. Analisis CSIS 29(1), 36–64 [in English].
10. Kuchabskyi, O. (2009). Problems and prospects of reorganization of the administrative-territorial division of Ukraine at the regonal level. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 158–165. [Кучабський О. Проблеми та перспективи реорганізації адміністративно-територіального устрою України на обласному рівні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. 2. С. 158–165] [in Ukrainian].
11. Maruniak, Ye.O. (2014). Territorial (spatial) planning: content and evolution of major modern trends. Ukrainian Geographical Journal, 2, 22-31. [Маруняк Є.О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями. Український географічний журнал. 2014. № 2. С. 22–31.] [in Ukrainian].
12. Napadovska, G.Y. (2019) Features of agriculture development in the context of decentralization (in the case of Kherson region). Kherson State University Herald. Series: “Geographical Sciences”, (7), 85–88. [Нападовська Г.Ю. Особливості сільського роз- селення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: геогра- фічні науки. Херсон, 2019. Випуск №10. С. 85–88] [in Ukrainian].
13. Napadovska, G.Y. (2018) Spatial analysis of the process of united territorial communities. Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University, 181–183. [Нападовська Г.Ю. Просторовий аналіз процесу об’єднаних територіальних громад / Г.Ю. Нападовська, І.О. Пилипенко. Регіон – 2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Хар- ків, 8–9 листопада, 2018 р.). Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 181–183] [in Ukrainian].
14. Nudelman, V. (2001). Improvement of the administrative-territorial division of Ukraine. Regional Economy, 3, 126–130. [Нудельман В. Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. Регіональна економіка. 2001. № 3. С. 126–130] [in Ukrainian].
15. Oliynyk, Ya.B., Ostapenko, P.O. (2016). The formation of amalgamated territorial communities in Ukraine: benefits, risks, threats. Ukrainian Geographical Journal, 4, 37-43. [Олійник Я.Б., Остапенко П.О. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози. Український географічний журнал. 2016. № 4. С. 37–43] [in Ukrainian].
16. Pratikno, P. 2008. Recommendations on Modifications of Regional Development Policy: Proliferation and Amalgamation of Regions. Unpublished Policy Paper, Democratic Reform Support Program, United States Agency for International Development, February 29. [in English].
17. Rondinelli, D.A. (1990). Decentralizing Urban Development Programs: A Framework for Analyzing Policy. Office of Housing and Urban Programs, US Agency for International Development, Washington, D.C. [in English].
18. Shah, A. and Hutter, J. (1998) Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. Washington, DC : The World Bank. [in English].
19. Udovychenko, V., Melnychuk, A., Gnatiuk, O., Ostapenko, P. (2017). Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model. European Spatial Research and Policy, 24 (1), 23–40 [in English].
20. Von Luebke, C. (2009). The Political Economy of Local Governance: Findings From an Indonesian Field Study. Bulletin of Indonesian Economic Studies 45(2), 201–230 [in English].
21. Zhuk, P.V. (2015). Up-to-day issues and ways of administrative and territorial system reforming in Ukraine. Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine, 1 (111), 20–25. [Жук П.В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Соціально-е- кономічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 1 (111). С. 20–25.] [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-08-10
Сторінки
17-24
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ