ЕВОЛЮЦІЯ САКРАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ

  • О.В. Міщенко
Ключові слова: еволюція, сакральний ландшафт, зниклі сакральні об’єкти м. Луцька

Анотація

Розглянуто еволюційні процеси сакральних ландшафтів, що віддзеркалюються у концепції глобального еволюціонізму, яка поєднує у єдине ціле ідеї системного й еволюційного підходів. Подане дослідження дає змогу констатувати, що всі сакральні ландшафтні системи динамічні в часі та просторі, а їхня мінливість відбувається за певними залежностями, водночас їх цілісність забезпечується інваріантним характером сакральної якості. Серед методів дослідження використовувались такі: структурно-логічного узагальнення та системного аналізу, історико-географічний, картографічний.

Провідними чинниками еволюції сакрального ландшафту є час, а також функціональне при- значення територіальної системи, що визначає інформаційне наповнення на кожному відтинку її розвитку.

Виникнення, формування та зникнення сакральних ландшафтів відбувається у часі та просторі. Ці процеси можна характеризувати етапами, які датуються в абсолютних вимірах часу, зокрема: виникнення ландшафту та формування етнооснови, створення та сакралізація культових об’єктів, функціонування сакрального ландшафту, зникнення сакрального ландшафту, або його сакрально-ціннісних функцій.

Особлива увага у статті надається такому етапу еволюції сакрального ландшафту, як зникнення, оскільки ця проблема у ландшафтознавстві є недостатньо дослідженою. Гуманістичні ландшафти, до когорти яких автор відносить сакральні, можуть зникати із зміною їх значення та «ваги» у «культурному середовищі». Відповідно до принципу безперервності еволюції ландшафтних систем сучасні сакральні ландшафти – це не кінцевий етап їх еволюції, а лише проміжний.

Порівняння сакральної топографії міста у ХХ ст. із сучасною дає можливість зберегти його історико-культурну спадщину. У статті проведено ретроспективний аналіз функціонування храмів та кладовищ у м. Луцьку станом на 1937 р. У результаті дослідження з’ясовано, що із 16-ти культових об’єктів, які функціонували у 1937 р. й нанесені на план м. Луцька ‒ 9 об’єктів втратили своє сакральне значення, зокрема ‒ 5 кладовищ та 4 храмів. Зниклі сакральні ландшафти, у структурі яких фіксувались культові об’єкти, сьогодні виконують інше функціональне призначення.

Посилання

1. Воловик, В.М. (2013). Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування. Вінниця: ТОВ Вінницька міська друкарня [Volovyk, V.M. (2013) Ethnocultural landscapes: regional structures and nature. Vinnitsa : LLC Vinnitsa City Printing House (in Ukrainian)].
2. Гродзинський, М.Д. (2005). Пізнання ландшафту: місце і простір. (Т. 1). Київ: Київський університет [Grodzinsky, M.D. (2005). Knowledge of the landscape: place and space. (Vol. 1). Kyiv : Publishing and Printing Center Kyiv University (in Ukrainian)].
3. Державний архів Волинської області, ф. 338, оп. 1, спр. 189 [State archive of Volyn region, f. 338, op. 1, cf. 189 (in Ukrainian)].
4. Державний архів Волинської області. Р-20, Луцький міський відділ комунального господарства, оп. 1, спр. 34, арк.1-6 [State archive of Volyn region. R-20, Lutsk City Department of Public Utilities, op. 1, sp. 34, sheet 1-6 (in Ukrainian)].
5. Исаченко, А.Г. (2006). Ландшафтоведение на переходе ко второму столетию своей истории, Материалы ХI Международной ландшафтной конференции. Москва: Географический факультет МГУ [Isachenko, A.G. (2006). Landscape science on the transition to the second century of its history, Materials of the XI International landscape conference. Moscow: Faculty of Geography, MSU (In Russian)].
6. Криворучко, Ю.І. (2018). Феномен сакрального у розвитку міст та територій (на досвіді України). (Автореф. дис. д-ра архітектури). Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ [Krivoruchko, Y.I. (2018). The phenomenon of the sacral in the development of cities and territories (based on the experience of Ukraine). (Author’s dissertation of Doctor of Architecture). Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kyiv (in Ukrainian)].
7. Міщенко, О.В. (2018 а). Сакральний ландшафт: зміст та функції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. Вип. 1 (70), 83‒88. [Mishchenko, O.V. (2018 a). Sacral Landscape: Contents and Functions. Visnyk of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Geography 1 (70), 83‒88 (in Ukrainian)] doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.15 (дата звернення: 05.04.2020).
8. Mishchenko, O.V. (2018 b). Classification scheme of sacred landscapes. European Journal of Geography, 9 (4), 62‒74.
9. Mishchenko, O.V. (2019). Structural organization of sacred landscapes. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28 (3), 487‒494. (in Ukrainian) doi.org/10.15421/111944 (дата звернення: 05.04.2020).
10. Park, C.C. (1994). Sacred Worlds. An introduction to geography and religion. London, New York : Routledge.
11. Przewodnik po Polsce Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. Tom II. Warszawa. 1937.
Опубліковано
2020-08-10
Сторінки
25-31
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ