ПРОСТОРОВ0-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Т.М. Шовкун
  • І.В. Мирон
Ключові слова: захворюваність, Чернігівська область, динаміка захворюваності, просторова диференціація, кластеризація районів

Анотація

У статті здійснено аналіз динаміки захворюваності населення Чернігівської області за основними класами хвороб за 2010–2018 роки та визначені її територіальні особливості. Дослідження сучасного стану захворюваності населення області в розрізі адміністративних одиниць дозволило виділити вісім адміністративних районів області та м. Чернігів, які мають показники захворюваності, що суттєво відрізняються від середньообласного показника. Оскільки ці райони територіально не пов’язані, можна говорити про комплексний вплив на захворюваність населення області різноманітних чинників.

Структура захворюваності населення Чернігівської області за класами хвороб за період 2010–2018 не змінилася. ЇЇ традиційно формують хвороби органів дихання, системи кровообігу та шкіри. У статті розраховані та проаналізовані кількісні показники зміни захворюваності населення області за основними класами хвороб як у цілому в області, так і в розрізі адміністративних районів.

Для визначення просторової диференціації захворюваності населення Чернігівської області був проведений кластерний аналіз шляхом комбінування двох методів – ієрархічної класифікації та к-середніх. Для кластерізації обрано вісім показників захворюваності населення за класами хвороб, що мають найбільшу питому вагу у структурі захворюваності. Це такі показники, як: загальна захворюваність, захворюваність на серцево-судинні хвороби, новоутворення, хвороби органів дихання, крові та кровотворних органів, системи кровообігу, шкіри та ендокринної системи. Кластерний аналіз дозволив виділити в межах області п’ять кластерів, для яких здійснена характеристика за показниками захворюваності населення. Результати кластерного аналізу представлені у вигляді картосхеми.

Вивчення територіальної захворюваності населення дає можливість прогнозувати стан здоров’я та розробити заходи для покращення здоров’я населення.

Посилання

1. Гуцуляк, В.М. Медична географія: Еко- логічний аспект : навчальний посібник. Чернівці : Рута, 2008 [Gutsulyak, V.M. (2008) Medical Geography: An Environmental Aspect. Textbook. Chernivtsi: Ruta (in Ukrainian)].
2. Мезенцева, Н.І., Батиченко, С.П., Мезенцев, К.В. Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір : монографія. 2018. [Mezentseva, N.I., Batichenko, S.P., Mezentsev, K.V. (2018) Morbidity and health of the population in Ukraine: social and geographical dimension: Monograph. (in Ukrainian)].
3. Молікевич, Р.С. Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження): автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.02, 20.2016. [Molikevych, R.S. (2016) The state of health of the population of Kherson region (medical-geographical research): extended abstract of dissertation to acquire the degree of Candidate of Geographical Sciences: 11.00.02, 20 (in Ukrainian)].
4. Показники стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської області за 2017–2018 роки. URL: https://ociat.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/ Довідник-2017-2018-.pdf (дата звернення: 05.06.2019) [Indicators of the state of health of the population, activity and resources of communal health establishments of Chernihiv region for 2017–2018. Retrieved from: https://ociat.com.ua/wpcontent/ uploads/2019/04/Довідник-2017-2018-.pdf (in Ukrainian)] .
5. Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області : монографія (2015) / О.Г. Корнус, А.О. Корнус, В.Д. Шищук / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський державний університет, медичний інститут. [Territorial and nosological structure of morbidity of the population of Sumy region: monograph (2015) / О.G. Kornus, A.O. Kornus, V.D. Shishchuk. Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical University, Sumy State University, Medical Institute. (in Ukrainian)].
6. Шиян, Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону: автореф. дис. канд. геогр. Наук : 11.00.02, 21. 2012. [Shiyan, D.V. (2012) Territorial features of morbidity of the population of Kryvyi Rih city as the center of the old industrial region: extended abstract of dissertation to acquire the degree of Сandidate of Geographical Sciences : 11.00.02 , 21. (in Ukrainian)].
7. Шовкун, Т.М. Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 11.00.11, 20. [Shovkun, T.M. Medical and geographical analysis of morbidity (based on the study of Chernihiv region): extended abstract of dissertation to acquire the degree of Candidate of Geographical Sciences: 11.00.02, 20. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2020-08-10
Сторінки
43-51
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ