SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • М.О. Барановський
Ключові слова: smart-спеціалізація, регіональний розвиток, інноваційний розвиток, процес підприємницького відкриття

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена потребою наукового аналізу такого нового інструменту активізації розвитку регіонів України, як smart-спеціалізація. У статті коротко розкрито станов- лення концепції smart-спеціалізації в Європі, проаналізовано дискусійні підходи до трактування сутності її базових понять, визначено принципову відмінність smart-спеціалізації від інших механізмів активізації розвитку регіонів. Розкрито помилковість практики імплементації підходів smart-спеціалізації лише у промисловості, вказано на можливість і потребу їх використання в різних секторах економіки. Обґрунтовано доцільність реалізації концепції smart-спеціалізації в Україні, встановлено переваги, які отримають регіони від імплементації її підходів. Охарактеризовано алгоритм і методику запровадження smart-спеціалізації, які включають аналіз економічного та інноваційного потенціалів регіонів, а також процес підприємницького відкриття. Визначено кількісні критерії коефіцієнтів спеціалізації, які використовуються в Україні для виокремлення напрямків smart-спеціалізації. На основі аналізу Стратегій регіонального розвитку областей України на період до 2027 року сформовано підсумкову таблицю напрямків їх smart-спеціалізації. Виявлено особливості напрямків smart-спеціалізації в розрізі регіонів країни, головними серед яких є значна диференціація за кількістю, домінування виробництв, пов’язаних із переробленням сільськогосподарської продукції та іншої біологічної сировини, помітна залежність виділених напрямків від наявної в регіоні спеціалізації господарства. На основі аналізу секторів smart-спеціалізації встановлено, що в них зайнята незначна кількість населення (8-10%). Виявлено групи регіонів України з подібними секторами smart-спеціалізації, що може бути підґрунтям для активного співробітництва між ними. Встановлено, що на Європейській платформі розумної спе- ціалізації (Platform S3) наразі зареєстровані Закарпатська, Івано-Франківська, Харківська, Чер- каська та Чернігівська області. Розкрито переваги smart-спеціалізації, які перетворюють її на важ- ливий інструмент активізації розвитку регіонів України.

Посилання

1. Амоша, О., Лях, О., Солдак, М., Череват- ський, Д. (2018). Інституційні детермінанти впровадження концепції старт-спеціалізації: приклад старопромислових регіонів України. Журнал Європейської економіки. Т. 17. № 3(66), 310–344. [Amosha O., Lyakh O., Soldak M., Cherevatskyi D. Institutional determinants of implementation of the smart specialization cjncept: case for old industrial coalmining region in Ukraine. Jornal of European economy. Vol. 17. № 3(66), 310–344].
2. Березіна, О.Ю. (2018). Смарт-спеціалізація для покращання умов життя домогосподарств: Європейський досвід. Економіка і організація управління, 4 (32), 35–43. [Berezina O. Yu. European experience of smart specialization for improving household living conditions. Economiсs and organization of management, 4(32), 34–43]. Doi: 10.31558/2307- 2318.2018.4.4 (дата звернення: 22.08.2020).
3. Визначення основних напрямків смарт-спеціалізації міста Києва. Звіт про результати надання дослідницьких послуг. Київ, 2019. 313 с. [Defining the main areas of smart specialisation of Kyiv. Report on the results of research services. Kyiv : IEF, 2019. 313 p.]. URL : https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2019/10/22/ Zvit_dosl.pdf (дата звернення: 22.08.2020).
4. Косенкова, Т.В. (2017). Перспективи розвитку smart-спеціалізації у Харківській області. Соціальна економіка, 53(1), 76–80. [Kosenkovа T. Prospects for development of smart specialization in Kharkiv region. Social economics, 53(1), 76–80].
5. Патицька, Х.О. (2019). Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 11, 1–9. [Patytska Kh.O. Smart specialization strategy in the context of regional competitiveness: theoretical aspect. Efektyvna ekonomika, (Online), 11, 1-9]. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.53 (дата звернення: 22.08.2020).
6. Ровняк, О. (2019). Галузева спеціалізація регіонів України. URL : https://public.tableau. com/profile/oleksandr.rovnyak#!/vizhome/8765/ LQproduction?publ%20ish=yes. [Rovnyak O. Industrial Specializations of Regions of Ukraine. URL : https:// public.tableau.com/profile/oleksandr.rovnyak#!/ vizhome/8765/LQproduction?publ%20ish=yes] (дата звернення: 22.08.2020).
7. Смарт-промисловість в епоху цифро- вої економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку : монографія (2018) / В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський; за ред. акд. В.П. Вишневського. ІЕП. Київ, 192 с. [Smart-industry in the era of digital economy: prospects, directions and mechanisms of development: a monograph / [Vyshnevsky V.P., Viyetska O.V., Garkushenko O.M., Knyazev S.I., Lyakh O.V., Chekina V.D., D.Yu. Cherevatsky D.Yu.]; Ed. by acad. V.P. Vyshnevsky; NAS of Ukraine, IIE. Kyiv, 192 p.].
8. Снігова, О. (2018). Smart-спеціалізація та stupid-реалізація. Шлях для економічного відродження регіонів, якого не можна втрачати. URL : https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/smartspecializaciya- ta-stupid-realizaciya-276489_.html. [Snihovaya E.Yu. Smart-specialization and stupid implementation. A way for the economic revival of the regions, which cannot be lost. URL : https://zn.ua/ ukr/economics_of_regions/smart-specializaciya-tastupid- realizaciya-276489_.html] (дата звернення: 22.08.2020).
9. Снеговая, Е.Ю. (2018). Раскрытие потенциала смарт-специализации для преодоления региональной структурной инертности в Украине. Економика Украины, 8(673), 75–87. [Snehovaya E.Yu. Smart specialization potential revealing for the overcoming of regional structural inertness in Ukraine. Economy of Ukraine, 8(673), 75–87].
10. Федяєва, М.С. (2018). «Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект). Причорноморські економічні студії, 26-1, 87–92. [Fedyayeva M.S. «Smart» specialization as an instrument for transformation of the national economy (theoretical aspects). Black sea economic studies, 26-1, 87–92].
11. Яцюк, О.С. (2018). Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості, 2(18), 54–60. [Yatsiuk O. S. Smart-specialisation of regional development as an important direction of improvement its competitiveness and innovative activit. Scientific Bulletin IFNTUNG. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry, 2(18), 54-60]. DOI: 10.31471/2409-0948-2018-2(18)-54- 60 (дата звернення: 22.08.2020).
12. Benner, M. (2019). Smart specialization and institutional context: the role of institutional discovery, change and leapfrogging. European Planning Studies, Vol. 27, No. 9, 1791–1810. https://doi.org/10.1080/0 9654313.2019.1643826 (дата звернення: 22.08.2020).
13. Bevilacqua, C., Provenzano, V., Pizzimenti, P., Maione, C., Cappellano, F., Spisto A. (2015). Smart specialization Strategy: the territorial dimension of research and innovation regional policies / Europe and its regions Inequalities, human capital, policies for competitiveness. Contribution in conference, 1–24.
14. Czyzewska, D., Golejewska, A. (2014). Advancement of Polish and French regions in the process of smart specialisation / Conference: 54th Congress of the European regional Science Assosiation: «Regional development & globalisation: Best practices», 1–19.
15. Foray, D., David, P.A., Hall, B.H. (2011). Smart specialization: from academic idea to political Науковий вісник Херсонського державного університету 15 instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. Management of technology &entrepreneurship institute. MTEI Working Paper. Lausanne, 1–16.
16. Foray, D., David, P.A., Hall, B.Н. (2009). Smart Specialization: The Concept /Knowledge for Growth. Prospects for Science, Technology, and Innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potochnk’s Expert Group, 20–24.
17. Gedminaite-Raudone, Z., Vilke, R., Vidickiene, D. (2019). Unused potential for smart specialization development through collaboration: Lithuanian case. Agricultural Economics – Czech, 65(10), 463–469. https://doi.org/10.17221/98/2019-AGRICECON (дата звернення: 22.08.2020).
18. Morgan, K. (2013). The regional state in the era of Smart Specialisation. Basque Journal of Economics. Vol. 83(02), 103–126.
19. Polishchuk, Ye., Ivashchenko, A., Britchenko, I., Machashchik, P., Shkarlet, S. (2019). European smart specialization for Ukrainian regional development: path from creation to implementation. Problems and Perspectives in Management, Volume 17, Issue 2, 376– 391. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.29 (дата звернення: 22.08.2020).
20. Sandu, S. (2012). Smart specialization concept and the Status of its implementation in Romania. Procedia Economics and Finance. Vol. 3, 236-242. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00146-3 (дата звернення: 22.08.2020).
21. Trippl, M., Zukauskaite, E., Healy, A. (2019). Shaping smart specialization: the role of place-specific factors in advanced, intermediate and less-developed European regions. Regional Studies. Forthcoming special issue: Smart specialisation and innovation in Europe. https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1582763 (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-12-10
Сторінки
7-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ