УРБОГЕНЕЗ ПІВДЕННО-СХІДНОГО ПОРУБІЖЖЯ УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

  • Л.Б. Сікорська
Ключові слова: порубіжжя, фронтир, промисловість, Донбас, корпоративні міста, територіальна ідентичність

Анотація

Дослідження феномена порубіжності становить великий інтерес для вчених різних галузей знань, зокрема, ці питання є важливими і для географів. Особливої актуальності ця тема набуває з посилен- ням геополітичних викликів, які постають перед українською державою. Пошук шляхів суспільної трансформації міст українського порубіжжя є невідкладним через спроби зовнішніх сил, передусім Росії, підтримувати рухи та політиків, які протиставляють регіональну ідентичність ідентичності наці- ональній. Саме південно-східні території виділяються неоднорідністю економічного та соціального розвитку, строкатими ціннісними орієнтирами та динамічними процесами індустріалізації. Основна мета цього дослідження – крізь призму ретроспективного аналізу виявити сукупність факторів, що впливали на формування ідентичності населення промислових міст порубіжжя пів- денного сходу України, зокрема міст Донбасу та Приазов’я. Саме ці міста заслуговують на чималу увагу, адже розташовуються у сучасній зоні поєднання різних типів фронтирів: культурного, полі- тичного, військового. Урбогенезис на території степового порубіжжя, як і розвиток промисловості, значною мірою був зумовлений мілітарними чинниками і відбувався нееволюційним шляхом. У період між 1770 і 1990 роками дослідники виділяють чотири хвилі урбогенезу, коли більшість міських поселень з’я- вилась саме на порубіжжях – у південній та східній частинах сучасної України. Основною метою такого стрімкого розвитку мережі міст була потреба максимального наближення баз військового забезпечення до театру воєнних дій в часи, коли Російська імперія активно розширювала свою вій- ськову присутність у Причорномор’ї та Центральній Європі. Саме Донбас з його покладами вугілля та близькістю до ареалів зосередження руд металів став пріоритетним регіоном для такої ролі. Домінування монофункціональних промислових міст і містечок, які почали своє існування як корпоративні міста і все ще залишаються осередками законсервованої радянськості, патерналізму та ностальгії, значною мірою гальмує економічну та суспільно-політичну трансформацію цілого регіону. Саме через порубіжність та стрімку індустріалізацію сформувалася специфічна ідентич- ність населення міст південно-східних територій України, зокрема Донбасу та Приазов’я, з роз- митими національними рисами та слабкою укоріненістю на території.

Посилання

1. Брехуненко, В. (2011). Козаки на степовому кордоні Європи. Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. [Brekhunenko, V. (2011). Cossacks on the steppe border of Europe. Kyiv: M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies NASU (in Ukrainian)].
2. Верменич, Я.В. (2012). Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір. Регіональна історія України : збірник наукових статей, 6, 67–90. [Vermenych, Y. (2012). Borderland as sociocultural phenomenon: spatial dimension. Regional history of Ukraine. Collection of scientific articles, 6, pp. 67–90 (in Ukrainian)].
3. Верменич, Я.В. (2015). Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз. Український історичний журнал, 1, 108–134. [Vermenych, Y. (2015). Donbas in the context of borderland theories: socio-humanitarian analysis. Ukrainian Historical Journal, 1, pp. 108–134 (in Ukrainian)].
4. Верменич, Я.В. (2018). Феномен пограниччя: Крим і Донбас у долі України. / Смолій, В.А. Київ : Інститут історії України, Відділ історичної регіоналістики НАН України. [Vermenych, Y. (2018). The phenomenon of the borderland: Crimea and Donbas in the fate of Ukraine. Smoliy, V.A. (Еd.), Kyiv: Institute of History of Ukraine, Department of Historical Regional NASU (in Ukrainian)].
5. Верменич, Я.В. (2019). Україна як простір порубіжжя: субкультурна варіативність у формуванні національної стратегії. Аналітична записка. / Смолій, В.А. (ред.), Київ : Інститут історії України. 103 с. [Vermenych, Y. (2019). Ukraine as a frontier space: subcultural variability in the formation of national strategy. Analytical note. Smoliy, V.A. (Еd.), Kyiv: Institute of History of Ukraine. Pages 203 (in Ukrainian)].
6. Дністрянський, М.С. (2000). Перспективи формування української політичної нації як вузлова проблема регіональної етнополітики. Регіональна економіка, 4, 27–34. [Dnistrianskyi, M. (2000). Prospects for the formation of Ukrainian political nation as a key problem of regional ethnopolitics. Regional economy, 4, pp. 27–34 (in Ukrainian)].
7. Дністрянський, М.С. (2011). Демографічні та геокультурні чинники трансформації геополітичного світоустрою. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 18, 95–100. [Dnistrianskyi, M. (2011). Demographic and geocultural factors of transformation of the geopolitical world order. Bulletin of Lesya Ukrainka EENU, 18, pp. 95–100 (in Ukrainian)].
8. Ільченко, М. та ін. (2018). Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу. / Куліков, В. Склокіна, І. (ред.), Львів : ФОП Шумилович. 244 с. [Ilchenko, M. and others (2018). Labor, Exhaustion and Success: Company Towns of the Donbass. Kulikov, V. & Sklokina, I. (Eds.), Lviv: NPE Shumylovych. Pages 244 (in Ukrainian)].
9. Каппелер, A. (2003). Южный и восточный фронтир России в XVI–XVIII веках. Ab-Imperio. No. 1. Pp. 47–64. [Kappeler, A. Southern and eastern frontier of Russia in the XVI–XVIII centuries. Ab-Imperio. No. 1. Pp. 47–64 (in Russian)].
10. Карачоні, Д., Підгрушний, Г., Коваль, К. (2016). Український степ та угорський альфельд як території фронтиру. Часопис соціально-економічної географії, 20, 46–53. [Karachonyi, D., Pidgrushnyi, G., Koval, K. (2016). Ukrainian steppe and Hungarian Alfeld as the fontier territories. Journal of Socio-Economic Geography, 20, pp. 46–53 (in Ukrainian)].
11. Кисельов, Ю. (2012). Український фронтир як геософічна проблема. Харків. Часопис соціально-економічної географії, 11(2), 65–68. [Kyselyov, Y. (2012). Ukrainian frontier as a geosocial problem. Kharkiv. Journal of Socio-Economic Geography, 11(2), pp. 65–68 (in Ukrainian)].
12. Кравченко, В. (2010). Харьков/Харків: столица пограничья. Вильнюс : Европейский гуманитарный университет. 357 с. [Kravchenko, V. (2010). Kharkov/Kharkiv: the capital of the borderland. Vilnius: European Humanities University. Pages 357 (in Russian)].
13. Кравченко, В., Мусиездов, А., Филиппова, О. (2012). Представления о Пограничье и практики их использования. Вильнюс : Европейский гуманитарный университет. 172 + 2 с. [Kravchenko, V., Musiezdov A., Filipova, O. (2012). Perceptions of the Border and practices of their use. Vilnius: European Humanities University. Pages 172 + 2 (in Russian)].
14. Кузьо, Т. (2018). Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет. Київ : ДУХ I ЛІТЕРА. 560 с. [Kuzio, T. (2018). Putin’s War Against Ukraine. Revolution, Nationalism, and Crime. Kyiv: Dukh i Litera. Pages 560 (in Ukrainian)].
15. Куліков, В.О. (2017). Корпоративні міста: визначення, характерні риси, історична доля. Український історичний журнал, 1, 41–59. [Kulikov, V. (2017). Company Towns: Definition, Characteristic Features, and Decline. Ukrainian Historical Journal, 1, pp. 41–59 (in Ukrainian)].
16. Куромія, Гіроякі. (2002). Свобода і терору Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи». 510 с. [Kuromiya, Hiroaki. (2002). Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s. Kyiv: Sofia Pavlychko Publishing House Osnovy. Pages 510 (in Ukrainian)].
17. Лисяк-Рудницький, І. (1994). Україна між Заходом і Сходом. Історичні есе (т. 1, с. 1–9). Київ. [Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Ukraine between West and East. Historical essays (Vol. 1, pp. 1–9). Kyiv (in Ukrainian)].
18. Підгрушний, Г.П. (2009). Промисловість і регіональний розвиток України : монографія. Київ : Інститут географії НАН України. 300 с.
[Pidgryshnyi, G. (2009). Industry and regional development of Ukraine: Monograph. Kyiv: Institute of Geography NASU. Pages 300 (in Ukrainian)].
19. Підгрушний, Г.П. (2013). Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства. Український географічний журнал, 4, 40–47 [Pidgrushnyi, G. (2013). Importance of socio-economic development poles in the spatial organisation of society. Ukrainian Geographical Journal, 4, pp. 40–47 (in Ukrainian)].
20. Підгрушний, Г.П., Сікорська, Л.Б. (2020). Соціально-економічні передумови формування ідентичності населення міст України. Соціально-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями : матеріали міжнародної наукової географічної конференції (м. Берегове, 26–27 березня 2020 року) (T. 1, 177–183). Берегове : Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II. [Pidgrushnyi, G., Sikorska, L. (2020). Social and economic preconditions for forming the population identity of Ukrainian cities. Human geographical processes in East Central Europe: problems, tendencies and trends. Materials of the international geographical conference (Vol. 1, pp. 177–183). Berehove: Ferenc Rákoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. (in Ukrainian)].
21. Пірко, В. О. (2003). Заселення Донеччини у XVI–XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). Донецьк : Східний видавничий дім. 180 с. [Pirko, V. (2003). Settlement of Donetsk region in the XVI–XVIII centuries (short historical essay and excerpts from sources). Donetsk: Skhidnyi Vydavnychyi Dim. Pages 180 (in Ukrainian)].
22. Українська Правда (22 лютого 2018). Третина українців ще сумує за СРСР – дослідження. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172468/ (дата звернення: 27.09.2020) [Ukrainska Pravda (2018). One third of Ukrainians still miss the USSR – research. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172468/ (дата звернення: 27.08.2020) (in Ukrainian)].
23. Чорновол, І. (2009). Теорія компаративних фронтирів. Регіональна історія України. Збірник наукових статей, 3, 41–65. [Chornovol, I. (2009).
The theory of comparative frontiers. Regional history of Ukraine. Collection of scientific articles, 3, pp. 41–65 (in Ukrainian)].
24. Чорновол, І. (2013). Дискурс колонізації, теорія фронтиру та історіографія України. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 23, 260–282. [Chornovol, I. (2013). Colonization discourse, frontier theory and historiography of Ukraine. Ukraine: Cultural heritage, National Consciousness, and Statehood, 3, pp. 260–282 (in Ukrainian)].
25. Lattimore, O. (1962). Inner Asian Frontiers of China. Boston.
26. McNeill, William H. (1964). Europe’s Steppe Frontier, 1500–1800. Chicago and London. University of Chicago Press. Pages 252.
27. Rieber, A. (1991). The Reforming Tradition in Russian History, Perestroika at the Crossroads. / Rieber, A & Rubinstein, A. (Eds.). Armonk, London. Pp. 8–9.
28. Rieber, A. (2003). Changing Concepts and Constructions of Frontiers: A Comparative Approach. Ab-Imperio. Theory and History of Natіonalism and Empire іn the Post-Soviet Space, 1, pp. 37–38.
29. Turner, F. (1994). The Signіficance of the Frontier іn American History: Rereading with commentary by J.M. Faragher. New York, 1994. 30. Webb, W. (1986). The Great Frontier. Lincoln and London. Pages 167.
Опубліковано
2020-12-11
Сторінки
76-83
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ