ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • А.Л. Мельничук
Ключові слова: безробіття, сільська місцевість, децентралізація, територіальна громада, роз- виток територіальних громад

Анотація

Розглянуто вплив реформи децентралізації на безробіття у територіальних громадах, утво- рених у 2015–2020 рр. унаслідок реформи адміністративно-територіального устрою в Україні. Акцентовано увагу на проблемі безробіття у сільській місцевості у контексті реформи адміністра- тивно-територіального устрою. Висвітлено особливості стратегій розвитку територіальних гро- мад низового рівня у частині забезпечення створення нових робочих місць. Акцентовано увагу на зусиллях з формування несільськогосподарської зайнятості у сільській місцевості новостворених територіальних громад низового рівня в Україні. Виділено особливості планів дій громад, спря- мованих на боротьбу з безробіттям та міграцією з українського села. Проаналізовано матеріали опитувань лідерів територіальних громад 2019–2021 рр., реалізованих аналітичним центром Все- української Асоціації ОТГ щодо формування політики боротьби із безробіттям. Розкрито особли- вості бюджетної та фінансової політики територіальних громад низового рівня в Україні у контек- сті їх впливу на боротьбу з безробіттям у сільській місцевості. Відображено вплив пандемії коро- навірусної хвороби COVID-2019 на економічний розвиток новоутворених територіальних громад низового рівня в Україні. Проаналізовано бачення лідерів територіальних громад щодо наслідків запровадження урядом комплексу економічних заходів щодо зниження податкового наванта- ження на економіку та малий і середній бізнес, які пов’язані із протидією поширенню коронавіру- сної хвороби COVID-2019. Визначена оцінка лідерами громад урядових заходів щодо зниження податкового навантаження на економіку та малий і середній бізнес та втрат місцевих бюджетів, викликаних ними, заходів, які матимуть найбільший вплив на ринок праці у територіальних гро- мадах низового рівня. Визначена спроможність територіальних громад зберегти робочі місця у сфері середнього та малого бізнесу та потребу у зовнішній підтримці територіальних громад для протидії банкрутствам підприємств та загрози зростання безробіття.

Посилання

1. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України § 13 (2015) [About the voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine § 13 (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 05.04.2020) (in Ukrainian)].
2. Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності : матеріали «круглого столу» / за ред. З.С. Варналія. Київ : ШСД, 2005. 73 с. [Administrative-territorial reform: objectives, ways of implementation, performance criteria: roundtable materials (2005). (ed. Varnalii Z.S.). Kyiv: ShSD] (in Ukrainian)].
3. Alm, J., Aten, R.H. and Bahl, R. (2001). Can Indonesia Decentralize Successfully? Plans, Problems and Prospects. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 37(1), 83–102.
4. Brodjpnegoro, B.S. and Martinez Vasques, J. (2002). Analysis of Indonesia’s transfer system: recent performance and future prospects. Paper prepared for conference on Can Decentralization Help Rebuild Indonesia? Atlanta, May 2002. Georgia State University.
5. Baranovskyi, M.O. (2009). Scientific principles of socio-geographical study of rural depressed areas of Ukraine. Nizhyn. Private enterprise Lysenko M.M., 396 p.
6. De Montis A., Caschili S., Chessa A. (2013). Commuter networks and community detection: A method for planning sub regional areas. The European Physical Journal. Special Topics, 215 (1), 75–91.
7. Firman, T. (2010) Indonesia’s Rapid Decentralization Needs InterLocal-Government Partnership: Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) Compared. Unpublished Manuscript.
8. Ганущак, Ю. (2013) Реформа територіальної організації влади. Київ, 160 с. [Hanushchak, Yu. (2013). Reform of the territorial organization of power. Кyiv, 160 p. (in Ukrainian)].
9. Малько, Ю. (2017). Реформування адміністративно-територіального устрою України і його вплив на державне управління сільським розвитком у ХХ–ХХІ ст. Державне управління та місцеве самоврядування. Вип. 1(32). С. 35–41. [Malko, Yu. (2017). Reform of administrative and territorial structure of Ukraine and its impact on the rural development governance in Ukraine in XX–XXI centuries. Public Administration and Local Government, 1 (32), 35–41. (In Ukrainian)].
10. Malchykova, D.C. (2014). Theoretical, methodological and methodological principles of rural geoplanning at the regional level. Kherson State University. Kherson : Hrin D.S. 361 p.
11. Маруняк, Є.О. (2014). Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями. Український географічний журнал. № 2. С. 22–31 [Maruniak, Ye.O. (2014). Territorial (spatial) planning: content and evolution of major modern trends. Ukrainian Geographical Journal, 2, 22–31. (in Ukrainian)].
12. Нападовська, Г.Ю., Пилипенко, І.О. (2018). Просторовий аналіз процесу об’єднаних територіальних громад. Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8–9 листопада, 2018 р.). Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. С. 181–183 [Napadovska, G.Yu. (2018). Spatial analysis of the process of united territorial communities. Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University, 181–183. (in Ukrainian)].
13. Нападовська, Г.Ю. (2019). Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. Херсон, 2019. Випуск № 10. С. 85–88 [Napadovska, G.Yu. (2019). Features of agriculture development tin the context of decentralization (in the case of Kherson region). Kherson State University Herald. Series: “Geographical Sciences”, (7), 85–88. (in Ukrainian)].
14. Олійник, Я.Б., Остапенко, П.О. (2016) Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози. Український географічний журнал. № 4. С. 37–43 [Oliynyk, Ya.B., Ostapenko, P.O. (2016). The formation of amalgamated territorial communities in Ukraine: benefits, risks, threats. Ukrainian Geographical Journal, 4, 37–43. (in Ukrainian)].
15. Oliynyk, Y.V., Stepanenko, A.V. (2003). Social development of the village and rural areas. 128 p.
16. Pratikno, P. (2008). Recommendations on Modifications of Regional Development Policy: Proliferation and Amalgamation of Regions. Unpublished Policy Paper, Democratic Reform Support Program, United States Agency for International Development, February 29.
17. Rondinelli, D.A. (1990). Decentralizing Urban Development Programs: A Framework for Analyzing Policy. Office of Housing and Urban Programs, US Agency for International Development, Washington, D.C.
18. Survey of Joint Territorial Communities leaders on the impact of measures introduced in Ukraine to prevent the spread of coronavirus COVID-19 on the local economy. URL: https://hromady.org/wp-content/uploads/2020/06/covir-19.pdf (дата звернення: 26.03.2021) (in Ukrainian).
19. Survey of Joint Territorial leaders on the formation of JTC budget revenues. URL: https://hromady.org/wp-content/uploads/2019/05/5c-d0-91-5c-d1-_38511920-3.pdf (дата звернення: 26.03.2021) (in Ukrainian).
20. Ткачук, А., Ткачук, Р., Ганущак, Ю. (2009). З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907–2009 роки. Київ, 152 с. [Tkachuk, A., Tkachuk, R., Hanushchak, Yu. (2009). From the history of administrative division reforms in Ukraine, 1907–2009. Kyiv, 152 p. (in Ukrainian)].
21. Von Luebke, C. (2009). The Political Economy of Local Governance: Findings from an Indonesian Field Study. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45(2), 201–230.
Опубліковано
2021-07-22
Сторінки
13-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ