ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ ТА СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВІВ

  • І.М. Чайка
Ключові слова: сільське населення, статево-вікова структура, депопуляція, природний рух населення

Анотація

Демографічні проблеми сільської місцевості взаємопов’язані з економічною, соціальною та навіть політичною проблематикою. Тому, з огляду на актуальність теми, у статті здійснено ана- ліз демографічної ситуації у сільській місцевості на основі показників природного відтворення та статево-вікової структури населення. Варто зазначити, що опрацювання даних на територіально менших адміністративних утвореннях створює переваги для моніторингу позитивних чи критич- них тенденцій та відображає більш контрастний стан демографічної ситуації. У дослідженні опи- сано диференціацію коефіцієнта природного приросту населення на рівні адміністративних райо- нів, а для її наочного відображення представлено картосхему «Природний приріст (скорочення) сільського населення України, 2018 р.». Характерні міжрегіональні відмінності вікової структури можна простежити на складених гістограмах. Для оцінки взаємовпливів природного руху та ста- тево-вікової структури розраховано кореляцію між коефіцієнтами народжуваності, смертності та часткою населення у вікових категоріях: 0–15, 16–59, 60 років і старше. Також з метою аналізу вікової структури сільського населення виконано порівняння даних середнього та медіанного віку за областями. Збалансоване статеве співвідношення є водночас вагомим чинником і результатом демографічної ситуації. Тому в процесі виконання практичної частини дослідження розраховано частки чоловічого та жіночого населення для кожної вікової групи та у всіх районах України (ста- ном на 2018 рік). Важливе соціальне значення має оцінка територіальних відмінностей демогра- фічного навантаження. Результат аналізу масиву даних чисельності населення у кожній віковій групі показав, що найбільше демографічне навантеження існує у Чернігівській, Хмельницькій, Сумській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Луганській, Черкаській та Житомирській облас- тях. Отримані результати вищезгаданих демографічних параметрів підсумовано у висновках. На їх основі виділено території із критичною демографічною ситуацією у сільській місцевості.

Посилання

1. Барановський М.О. (2017). Трансформація сільських територій України: від поялризації до децентралізації. Часопис соціально-економічної географії. Випуск 22(1), 47–52. [Baranovskyi M.O. (2017). Transformation of rural areas of Ukraine: from polarization to decentralization. Journal of Socio-Economic Geography. Issue 22 (1), 47–52 (in Ukrainian)].
2. Гладун О.М. (2013). Оцінка гіпотетичних втрат населення України за період 1897–2012 рр. Демографія та соціальна економіка, № 2 (20), 147–155. [O.M. Gladun (2013). Еstimate of hypothetical population losses in ukraine during during 1897–2012. Demography and Social Economy, № 2 (20), 147–155 (in Ukrainian)].
3. Гудзеляк І.І. (2019). Географія населення: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. [Hudzelyak I.I. (2019). Geography of the population: a textbook. Lviv: Ivan Franko Lviv National University Publishing Center (in Ukrainian)].
4. Державна служба статистики України. (2014). Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України : стат. зб. Київ. [State Statistics Service of Ukraine. (2014). Socio-economic situation of rural settlements of Ukraine : stat. zb. Kiev (in Ukrainian)].
5. Доценко А.І. (2010). Сільське розселення в Україні: динаміка та структура. Київ: РВПС України НАН України: Фенікс. [Dotsenko A.I. (2010). Rural resettlement in Ukraine: dynamics and structure. Kyiv: RVPS of Ukraine NAS of Ukraine: Phoenix (in Ukrainian)].
6. Заставецька Л.Б., Заставецька О.В. (2014). Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Вип. 2, 45–48 [Zastavetska L.B., Zastavetskaya O.V. (2014). Ways to optimize the development of rural areas in Ukraine. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Geography. № 2, 45–48 (in Ukrainian)].
7. Заяць Т.А. (Ред.). (2017). Трансформація сільського розселення в Україні: кол. моногр. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. [Zayats T.A. (Ed.). (2017). Transformation of rural settlement in Ukraine: col. monograph Kyiv: Institute of Demography and Social Research. M.V. Ptuha of the National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian)].
8. Населення України. Банк даних. Державна служба статистики України. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/(дата звернення: 27.03.2021) [The population of Ukraine. Data bank. State Statistics Service of Ukraine (in Ukrainian)].
9. Рудницький О.П., Левчук Н.М., Воловина О., Шевчук П.Є., Ковбасюк А. Б. (2015). Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий Голод 1932–1933 рр. в Україні. Демографія та соціальна економіка, № 3 (25), 43–63 [Rudnytskyi O.P., Levchuk N.M., Wolowyna O., Shevchuk P.Е., Kovbasiuk A.В. (2015). Demography of a man-made human catastrophe: the case of massive Famine in Ukraine 1932–1933. Demography and Social Economy, № 3 (25), 43–63 (in Ukrainian)].
10. Сегіда К.Ю. (2013). Методичні основи аналізу розселення населення регіону. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. № 18, 150–155. [Sehida K. Yu. (2013). Methodical bases of the analysis of settlement of the population of the region. Problems of continuing geographical education and cartography. № 18, 150–155 (in Ukrainian)].
11. Цвігун І.А. (2013). Демографічна безпека України та напрями її регулювання. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г. [Tsvigun I. A. (2013). Demographic security of Ukraine and directions of its regulation. Kamenets-Podilsky: Publisher P.E Zvoleyko D. G. (in Ukrainian)].
12. Чайка І.М. (2020). Вплив особливостей поселенської мережі на природний рух сільського населення України. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Вип. 59. 11–15. Переяслав. URL: https://confscientific.webnode.com.ua/arkhiv2/ (дата звернення: 27.03.2021) [Chaika I.M. (2020). The influence of the peculiarities of the settlement network on the natural movement of the rural population of Ukraine. Proceedings of the International scientific-practical Internet conference "Trends and prospects for the development of science and education in the context of globalization", Vol. 59. S. 11–15. Pereyaslav (in Ukrainian)].
13. Шевчук П.Є, Швидка Г.Ю. (2009). Закономірності формування статево-вікової структури населення України. Демографія та соціальна економіка. № 2, 39–47. URL : https://dse.org.ua/arhcive/12/4.pdf (дата звернення: 27.03.2021) [Shevchuk P.E, Shvydka G. Yu. (2009). Regularities of formation of sex and age structure of the population of Ukraine. Demography and social economy. № 2, 39–47 (in Ukrainian)].
14. Яворська В.В. (2015). Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 2, 37–45. [Yavorska V. V (2015). Analysis of structural and age deformations of the population: regional aspect. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences. №. 2, 37–45 (in Ukrainian)].
15. Brown D.L, Glasgow N. (2012). Rural Ageing in the United States: Trends and Contexts. Journal of Rural Studies, 28 (4), 422–431. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2012.01.002 (дата звернення: 27.03.2021).
16. Champion T., Shepherd J. (2006). Demographic Change in Rural England. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/254246210_Demographic_Change_in_Rural_England (дата звернення: 27.03.2021).
17. Kulcsár L. J. (2019). The Demography of Rural America, A House Divided: Geographic Disparities in 21st Century America Boston, October 4-5, 2019.
18. Stockdale A. (2011). A Review of Demographic Ageing in the UK: Opportunities for Rural Research, Population Space and Place, 17(3), 204–221. DOI: 10.1002/psp.591 (дата звернення: 27.03.2021).
Опубліковано
2021-07-22
Сторінки
19-29
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ