СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ: ПІДХОДИ ДО ДЕЛІМІТАЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Ключові слова: сільські території, регіональний розвиток, регіональна політика, критерії делімітації, активізація розвитку сільських територій

Анотація

На сучасному етапі реалізації регіональної політики особливої уваги з боку держави потребують сільські території у несприятливих умовах. Вони є новим функціональним типом тери- торій України, до якого нині належать 114 «старих» адміністративних районів 14 регіонів України. Загальна площа цих територій становить 150,2 тис. км2, у них мешкає 2,8 млн осіб. Перелік сільських територій у несприятливих умовах, критерії їхньої делімітації, які офіційно затверджені в Державній стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року, містять дискусійні моменти й потребують наукової оцінки. У дослідженні на основі аналізу статистичних даних і використання інструментарію платформи datatowel.in.ua, картографічного методу визначено міжрайонні та регіональні відмінності основних характеристик сільських територій у несприятливих умовах. Встановлено, що виділення цих територій здійснено з порушенням чинних підходів і критеріїв їхньої делімітації, зокрема критеріальних меж показника темпів скорочення населення. Виявлено, що майже 25% районів, які належать до такого функціонального типу територій, не є сільськими згідно з критеріями ЄС. Доведена необхідність запровадження варіативності використання критеріїв ідентифікації сільських територій у несприятливих умовах, за яких до них можуть бути віднесені райони, які відповідають двом із трьох чинних показників. Обґрунтовано доцільність зменшення порогового значення критерія «Темпи скорочення населення» із 30% до величини, яка на 25% перевищує пересічні для країни значення. Визначено 14 районів у десяти регіонах України, які доцільно включити до переліку сільських територій у несприятливих умовах у найближчій перспективі. На прикладі Чернігівської та Сумської областей розкрито особливості делімітації сільських територій у несприятливих умовах на рівні територіальних громад. Доведено необхідність конкретизації завдань із подолання проблем сільських територій, які виписані в Державній стратегії регіонального розвитку України до 2027 року. Окреслено перспективні напрями наукових досліджень, результати яких мають стати вагомим підґрунтям для розроблення системи заходів з активізації розвитку сільських проблемних територій.

Посилання

1. Барановський, М.О. (2010). Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання. Економіка України, 11, 57–69. [Baranovskiy, M.O. (2010).
Depression in rural areas of Ukraine: assessment methods, regional differences and ways to overcome them. Economy of Ukraine, 11, 57–69].
2. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2027 року. [State strategy of regional development of Ukraine for the period up to 2027]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11 (дата звернення: 04.08.2021).
3. Лісовий, А.В. (2009). Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України. Економіка України, 9, 38–45.
[Lisovyi, A.V. (2009). Definition of depressed rural areas at the level of administrative districts of Ukraine. Economy of Ukraine, 9, 57–69].
4. Лісовий, А.В. (2007). Державне регулювання розвитку сільських територій : монографія. Київ : Дія, 400 c. [Lisovyі, A.V. (2007). State regulation of rural development: a monograph. Kyiv: Diia, 400 p.].
5. Павлов, А.И. (2015). Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика : монография. Одесса : Астропринт, 344 с. [Pavlov, A.I. (2015). Identification and classification of rural areas: theory, methodology, practice: мonograph. Odessa: Astroprint, 344 p.].
6. Павлов, О.І. (2009). Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія. Одеса : Астропринт, 344 с. [Pavlov, O.I. (2009). Rural areas of Ukraine: functional and administrative model: monograph. Odesa: Astroprint, 344 p.].
7. Прокопа, І.В., Попова, О.Л. (2007). Депресивні сільські території: методичні засади визначення. Економіка України, 8, 61–70. [Prokopa, I.V., Popova, O.L. (2007). Depressed rural areas: methodological principles of definition. Economy of Ukraine, 8, 61–70].
8. Прокопа, І.В., Шепотько, Л.О. (2003). Депресивність аграрних територій: український вимір. Економіка України, 7, 59–66. [Prokopa, I.V., Shepotko, L.O. (2003). Depression of agricultural areas: the Ukrainian dimension. Economy of Ukraine, 7, 59–66].
9. Саблук, П.Т. (2006). Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки, 5, 21–23. [Sabluk, P.T. (2006). Rural development – key to the revival of agrarian Ukraine. Bulletin of Agrarian Science, 5, 21–23].
10. Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики: методичні підходи до ідентифікації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянська І.З. Львів : ІРД НАНУ, 2020. 150 c. [Functional types of territories as an object of state regional policy: methodological approaches to identification: scientific-analytical report / science ed. prof. Storonyanska I.Z. Lviv: IRD NASU, 2020. 150 p.].
11. Methodological manual on territorial typologies 2018 edition. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666-f39754ede66b (дата звернення: 20.08.2021).
12. Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 оn the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). Access current version (13/11/2019). URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02003R1059-20180118 (дата звернення:28.08.2021).
Опубліковано
2022-01-19
Сторінки
9-16
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ