ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСТ УКРАЇНИ

Ключові слова: урбогенез, урбанізація, місто, містечко, географія населення

Анотація

Система міст України являє собою сукупність населених пунктів, які пройшли складний історико-політичний шлях становлення на порубіжжі Європи та Азії і сформували унікальне поєднання багатьох культур і етносів. Залежно від особливостей соціально-економічних проблем країн, які займали сучасну територію України в різні вікові періоди, процес формування системиміст нашої держави варто диференціювати на 5 просторово-часових етапів. Основними критеріями виокремлення таких етапів були оборонний, аграрний, ремісничий і торговий чинники.Виявлено, що упродовж найдавнішого етапу урбогенезу (до кінця ХІІ ст.) сформувалися 99 перших міст, найбільше з яких було у північній (41) і західній (25) частинах території сучасної України; під час середньовічного етапу урбогенезу (ХІІІ–ХV ст.ст.) – 218 нових міст, найбільше з якихсконцентровувалися у західному (123), центральному (45) і північному (41) регіонах; протягометапу урбогенезу польсько-литовської доби (ХVІ–ХVII ст.ст.) – 285 нових міст, найбільше з якихбуло у північному (96), східному (79) і центральному (75) регіонах; упродовж етапу урбогенезуНового часу – 408 нових населених пунктів, найбільше з яких зосереджувалися у східному (158),південному (130) та центральному (81) регіонах; під час етапу новітнього урбогенезу (XX – початок ХХІ ст.) – 284 нових населених пункти, найбільше з яких сконцентровувалися у східному(155) і південному (55) регіонах. Зроблено висновок про те, що за період більше ніж 2 тис. роківмістотворчого процесу структура мережі міст змінювалася кілька разів, відповідно до тогочаснихпотреб населення та економічних особливостей. Кожна новоутворена мережа міст, базуючисьна попередній, примножувала кількість поселень, оскільки старі міста вже не відповідали новимфакторам та втрачали своє значення у структурі поселень. Зазвичай на кожному етапі урбогенезуУкраїни формувалася певна група міст, яка є виразниками принципів урбанізації свого часу.

Посилання

1. Антоновичъ, В.Б. (Ред.). (1869). Архивъ Юго-Западной Россіи. Кіевъ: Въ Университетской Типографіи [Antonovich, V.B. (Ed.). (1869). Archive of South-West Russia. Kiev: In the University Printing House (in Russian)].
2. Верменич, Я. (2007). Урбанізаційні процеси в УРСР як об’єкт дослідження у системі локальної історії. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 16(1), 253–268. [Vermenуch, Ya. (2007). Urbanization processes in the USSR as an object of study in the system of local history. Problems of Ukrainian history: facts, judgments, searches, 16(1), 253–268. (in Ukrainian)].
3. Дмитрук, О.Ю. (1998). Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. (Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій). Київ: РВЦ «Київський університет». [Dmуtruk, O.Yu. (1998). Urban geography. Landscape approach. (Methods of landscape analysis of urban areas). Kyiv: Publishing and printing center “Kyiv University” (in Ukrainian)].
4. Дронова, О.Л. (2014). Геоурбаністика. Київ: ВПЦ «Київський університет» [Dronova, O.L. (2014). Geourbanism. Kyiv: Publishing and printing center “Kyiv University” (in Ukrainian)].
5. Івченко, А.С. (1999). Міста України. Київ: НВП «Картографія» [Ivchenko, A.S. (1999). Cities of Ukraine. Kyiv: Scientific production enterprise “Cartography” (in Ukrainian)].
6. Ковальчук, І.П. (2003). Історико-географічний аналіз урбосистем: концепція, алгоритми, проблеми. Науковий вісник, 13.5, 27–34. [Kovalchuk, I.P. (2003). Historical and geographical analysis of urban systems: concept, algorithms, problems. Scientific Bulletin, 13.5, 27–34. (in Ukrainian)].
7. Ковтун, В.В., Степаненко, А.В. (1990). Города Украины. Киев: Выща школа [Kovtun, V.V., Stepanenko, A.V. (1990). Cities of Ukraine. Kiev: High School (in Russian)].
8. Мезенцев, К.В., Денисенко, О.О. (2018). Міста на постсоціалістичному просторі: підходи до концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі. Український географічний журнал, 4, 16–24.
[Mezentsev, K.V., Denуsenko, O.O. (2018). Cities in the post-socialist space: approaches to conceptualization and place in urban discourse. Ukrainian Geographical Journal, 4, 16–24. (in Ukrainian)].
9. Меліхова, Т.Л. (2017). Великі міста України в індустріальну епоху. Економіка і суспільство, 9, 908–914. [Melikhova, T.L. (2017). Large cities of Ukraine in the industrial era. Economy and Society, 9, 908–914. (in Ukrainian)].
10. Петришин, Г.П. (2011). Характерні риси формування панорами міст Західної України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 716, 217–225. [Petrуshуn, G.P. (2011). Characteristic features of the formation of the panorama of the cities of Western Ukraine. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, 716, 217–225. (in Ukrainian)].
11. Пистун, Н.Д., Пересекин, В.Н. (1989). Теоретико-методологическая концепция ЭГК крупного города. / Н.Д. Пистун (Ред.). Экономико-географический комплекс крупного города (на примере г. Киева), с. 5–30. Киев: Вища школа [Pistun, N.D., Peresekin, V.N. (1989). Theoretical and methodological concept of EGC in a large city. / N.D. Pistun (Ed.). Economic and geographical complex of a large city (for example, Kiev), рp. 5–30. Kiev: High School. (in Russian)].
12. Підгрушний, Г. (2017). Урбогенез в Україні: визначальні чинники, особливості прояву та основні етапи. / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева (Ред.). Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін, с. 48–64. Київ: Фенікс [Pidgrushny, G. (2017). Urbogenesis in Ukraine: determining factors, features of manifestation and main stages. In K. Mezentsev, Ya. Oliynyk, N. Mezentseva (Eds.). Urban Ukraine: at the epicenter of spatial change, pp. 48–64. Kyiv: Phoenix. (in Ukrainian)].
13. Решевець, І.В. (2015). Політико-адміністративний устрій України: історіографічний дискурс. Теорія та практика державного управління, 4, 62–69. [Reshevets, I.V. (2015). Political and administrative system of Ukraine: historiographical discourse. Theory and Practice of Public Administration, 4, 62–69. (in Ukrainian)].
14. Смолій, В.А. (Ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-економічне дослідження. Київ: Ніка-Центр [Smoliy, V.A. (Ed.). (2011).
Economic history of Ukraine: Historical and economic research. Kyiv: Nika-Center (in Ukrainian)].
15. Фомін, І.О. (1996). Основи теорії містобудування. Київ: Наукова думка [Fomin, I.O. (1996). Fundamentals of urban theory. Kyiv: Scientific opinion. (in Ukrainian)].
16. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року: статистичний збірник (2020).
Київ: Державна служба статистики України [The current population of Ukraine on January 1, 2020: statistical collection (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine (in Ukrainian)].
17. Шищенко, П.Г., Олійник, Я.Б., Степаненко, А.В., Масляк, П.О. (2001). Географія. Київ: Знання [Shуshchenko, P.G., Oliynyk, Ya.B., Stepanenko, A.V., Maslyak, P.O. (2001). Geography. Kyiv: Knowledge (in Ukrainian)].
18. Kubijowicz, W. (1927). Z antropogeografii Nowego Sącza. Prace Institutu Geograficznego Uniwersitetu Jagellońskiego, 8, 5–66. [Kubijowicz, W. (1927). From the anthropogeography of New Time. Works of the Geographical Institute of the Jagellonian University, 8, 5–66. (in Polish)].
Опубліковано
2022-07-15
Сторінки
7-16
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ