ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ

  • М.О. Барановський
  • О.В. Барановська
  • А.О. Гребень А.О.
Ключові слова: медико-географічні дослідження, забруднення довкілля, захворюваність населення, поширеність хвороб, регресійний аналіз

Анотація

У статті продемонстровано можливості використання регресійного аналізу для оцінки впливу забрудненості компонентів природи на захворюваність населення. На основі 17 показників у розрізі адміністративних районів Житомирської області встановлено вибірковий характер впливу стану забрудненості окремих компонентів довкілля на кількісні характеристики та особливості поширення окремих видів захворюваності населення. Виявлено, що серед екологічних характеристик найсуттєвіший вплив на захворюваність населення у Житомирській області мають такі показники, як щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1 км2 та утво- рення відходів І–IV класів небезпеки. За формулами регресійної залежності визначено ймовірні зміни показників захворюваності в разі зростання чи зменшення параметрів стану довкілля.

Посилання

1. Агеева Т.М. Роль радиоэкологических факторов в формировании доз внутреннего облучения сельских жителей территории радиоактивного загрязнения / Т.М. Агеева Т.М., Т.И. Чегерова, А.В. Щур, Т.П. Шапшеева // Экологический вестник: научно-практический журнал. – 2010. – № 2(12). – С. 48–57.
2. Барановський В.А. Медико-географічний атлас / В.А. Барановський, К.Г. Пироженко, В.О. Шевченко. – К. : Зелений світ, 1995. – 32 с.
3. Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Г.А. Баркова. – К., 2007. – 19 с.
4. Батиченко С.П. Суспільно-географічне дослідження соціально-економічних факторів захворюваності населення України //Економічна та соціальна географія. – 2013. – Вип. 2(67). – С. 82–88.
5. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація /І.В. Гукалова. – К. : Інститут географії НАН України, 2009. – 347 с.
6. Гуцуляк В.М. Загальна медична географія світу: [монографія] / В.М. Гуцуляк, Г.Л. Нечипоренко, В.О. Шевченко. – К., 1998. – 178 с.
7. Гуцуляк В.М. Медична географія. Екологічний аспект: [навчальний посібник] / В.М. Гуцуляк. – Чернівці: Рута, 2008. – 132 с.
8. Дем’янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / І.П. Дем’янчук. – Київ., 2017. – 20 с.
9. Корнус О.Г. Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області: [монографія] / О.Г. Корнус, О.А. Корнус, В.Д. Шищук. – Суми : СумДПУ, 2015. – 172 с.
10. Молікевич Р.С. Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження): автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Р.С. Молікевич. – Київ, 2016. – 20 с.
11. Муха К.П. Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / К.П. Муха. – Чернівці, 2008. – 20 с.
12. Покляцький С. Екологічна складова умов життя населення великих міст України / С. Покляцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Географія. – 2015. – № 1. – С. 188–196.
13. Окремі показники здоров’я населення та діяльності галузі охорони здоров’я Житомирської області у 2013–2014 роках / Статистичний довідник. – Житомир: управління охорони здоров’я, 2015. – 114 с.
14. Романів О.Я. Медико-географічні основи здоров’я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області): автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / О.Я. Романів. – Львів, 2003. – 16 с.
15. Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины: [монография] / В.А. Шевченко. – Киев : Наук. думка, 1994. – 158 с.
16. Шевчук Л.Т. Основи медичної географії / Л.Т. Шевчук – Львів : Світ, 1997. – 167 с.
17. Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Д.В. Шиян. –
Харків, 2012. – 20 с.
18. Штельмах О.О. Супільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / О.О. Штельмах. – Київ, 2006. – 18 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
9-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ