ПРОБЛЕМИ ПЕРИФЕРІЙНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІВНОЧІ ЛУГАНЩИНИ

  • В.О. Бєліков
Ключові слова: периферія, соціально-економічний розвиток, проблема периферійності, сіль- ське господарство, промисловість, соціальна сфера

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми периферійності соціально-економічного розвитку на території північних районів Луганської області. До них ми віднесли: демографічну (зниження рівня смертності, зменшення темпів депопуляції); сільськогосподарську (нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, дотримання систем сівозміни); проблему розвитку промисловості (підтримка малого підприємництва в умовах висококонкурентного середовища); проблему високого рівня безробіття (відсутність стабільності та сезонність у сільському господарстві, згортання соціальної сфери) та інші. Виявивши проблеми периферійності досліджуваної території, бачимо, що їх усі можна вирішити за умов стабільності соціально-економічного розвитку, припинення воєнного конфлікту в регіоні та достатнього фінансування з боку держави.

Посилання

1. Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : [монографія] / І.О. Пилипенко. – Херсон : Д.С. Грінь, 2015. – 264 с.
2. Peschard K. Rethinking the Semi-Periphery : Some Conceptual Issues / K. Peschard // Some Conceptual Issues. – 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ualberta.ca/GLOBALISM.
3. Периферія і центр в економіці ЄС :подолання нерівностей [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.interstato.com/2 0 1 0 / 0 5 / c e n t e r - a n d - п е р и ф е р і я - i n -europe.html.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
16-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ