МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ГЕОГРАФІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

  • І.В. Гукалова
Ключові слова: якість життя населення, моніторинг, соціальна географія, територіальна диференціація, регіони України

Анотація

У сучасному українському суспільстві зростає потреба в регулярних регіональних спостере- женнях за змінами у структурних компонентах якості життя населення як найважливішого критерію ефективності управління і  емонстратора регіонального соціально-економічного розвитку як такого. Стаття наголошує на важливості та практичному значенні оцінювання й аналізу якості життя населення, виявленні її територіальних відмінностей, вирішенні завдань інформаційного супроводу й апробації методики багатомірної оцінки. Розкриваються проблеми і принципові моменти побудови моніторингу якості життя та його ознаки з позицій різних груп потенційних користувачів, проблеми сучасного інформаційного забезпечення процесу оцінювання. Викладені результати оцінювання якості життя населення в регіонах України за даними 2015 р. Проведено географічну типізацію регіонів України за особливостями якості життя населення, виділено й охарактеризовано вісім типів регіонів. Обґрунтовано можливість використання запропонованої методики для моніторингу якості життя населення на регіональному рівні.

Посилання

1. Грішнова О. Людський розвиток : [навч. посібник] / О. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.
2. Гукалова І. Якість життя населення України : суспільно-географічна концептуалізація / І. Гукалова. – К. : Друкарня МВС України, 2009. – 347 с.
3. Дитон А. Великий побег: здоровье, богатство и истоки неравенства / Ангус Дитон. – М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная миссия», 2016 . – 368 с.
4. Кизим Н. Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий / Н. Кизим, В. Зинченко.– Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. – 184 с.
5. Лібанова Е. Вимірювання якості життя в Україні. Аналітична доповідь / Е. Лібанова, О. Гладун, Л. Лісогор. – К., 2013. – 48 с.
6. Методика вимірювання регіонального людського розвитку / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, Державна служба статистики України. – К., 2012. – 50 с.
7. Офіційний сайт Нобелівського комітету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : h t t p : / / w w w . n o b e l p r i z e . o r g / n o b e l _ p r i z e s /economic-sciences/laureates/2015/.
8. Постніков В. Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя / В. Постніков // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 71–74.
9. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії й їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_01.
10. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2017. – 176 с.
11. Campbell A. The quality of American life : Perceptions, evaluations and satisfactions / A. Campbell, Ph. Converse, W. Rodgers. – New York : Russel Sage Foundation, 1976. – 600 p.
12. Deaton A. Greatescape : health, wealth, and the origins of in equality. Oxford : Princet on University press. – 2013. – 376 p.
13. Forrester J. World Dynamics / J. Forrester. – Cambridge : Wright-Allen Press, 1971. – 142 p.
14. The Affluent Society (1958). Rev.ed. / J. Galbraith – Boston : Houghton Mifflin, 1998. – 336 p.
15. Social Indicators / edited by Raymond A. Bauer – Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1966. – 357 р.
16. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress / J. Stiglitz, A. Sen, J. Fitoussi. – Paris, 2009. – 292 р.
17. Toffler A. Future shock / A. Toffler. – New York : Random House, 1970. – 505 p.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
27-35
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ