ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЄВЄРОДОНЕЦЬКО-ЛИСИЧАНСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ

  • Н.В. Гусєва
  • О.М. Задєсєнцев
Ключові слова: міська агломерація, економічні проблеми, соціально-демографічні проблеми, екологічні проблеми, геополітичні проблеми, антитерористична операція.

Анотація

У процесі написання статті виявлені сучасні проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в умовах її розташування в зоні проведення антитерористичної операції, якими є економічні, соціально-демографічні, екологічні, геополітичні та ряд інших. Визначено, що геополітична криза на сході України має як негативні, так і позитивні наслідки для розвитку досліджуваної міської агломерації.

Посилання

1. Бузило В.І. Екологічні та техногенні наслідки ліквідації вугільних шахт / В.І. Бузило, А.В. Павличенко // Розробка родовищ : зб. наук. праць. – 2014. – Т. 8. – С. 535–540 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://rr.nmu.org.ua/pdf/2014/
20140926-72.pdf.
2. Гусєва Н. В. Економічні проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнар. наук.–практ. конф. / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової (м. Херсон, 5–6 жовтня 2017 р.) – C. 67-70.
3. Гусєва Н.В. Промисловий комплекс Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон-2017: суспільно- географічні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців / гол. ред. колегії Л. М. Нємець (м. Харків, 20–21 квітня 2017 р.) – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 146–151.
4. Гусєва Н.В. Суспільно-географічне положення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації як складова просторового потенціалу території / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Серія географічні науки. – 2017. – Вип. 8. –С. 135–145.
5. Гусєва Н.В. Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Економічна та соціальна географія : науковий збірник. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 10–18.
6. Дробышевская Т.В. Территориальное развитие городов Донбасса (Социально-экономические аспекты) / Т.В. Дробышевская : автореферат дис. … на соискание ученой степени канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Экономическая и социальная география». – М., 1993. – 16 с.
7. Лозинський Р. Сучасні межі Львівської міської агломерації / Р. Лозинський, І. Костюк // Економічна та соціальна географія: Наукові записки. – 2011. – № 2. – С. 55–60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2011_2_11.
8. Мельник І. Міські поселення Луганщини: нові виклики на фоні старих проблем / І. Мельник // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : [колективна монографія] / за ред. К. Мезенцева, О. Олійника, Н. Мезенцевої. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с. – С. 121–142.
9. Мельникова М.В. Великі міські агломерації в Україні: особливості управління та можливості розвитку / М.В. Мельникова, Є.С. Грабодоєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 121–125.
10. Міграція з окупованих територій: куди прямують переселенці. Слово і діло. Головний сайт про політиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua/2017/02/13/infografika/suspilstvo/mihracziya-z-okupovanyx-terytorij-kudypryamuyut-pereselenczi.
11. Офіційний сайт Головного управління статистики у Луганській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lg.ukrstat.gov.ua.
12. Офіційний сайт Лисичанської міськради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lis.gov.ua/.
13. Офіційний сайт Рубіжанської міськради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rmr.gov.ua/.
14. Офіційний сайт Сєвєродонецької міськради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sed-rada.gov.ua/.
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 7 листопада 2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку
населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» : в редакції від 2 грудня 2015 р. № 1276–р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : h t t p : / / z a k o n 5 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w /1085-2014-%D1%80.
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275–р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248689029.
17. Стандартний метрополітенський ареал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vseslova.com.ua/word/Стандартний_метрополітенський_ареал-101500u.
18. Територіальний розвиток в Україні розвиток агломерацій та субрегіонів : проект USAID: локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність. – К., 2012. – 183 с.
19. Тищенко О.П. Ресурсний потенціал міських агломерацій: проблеми ефективного управління / О.П. Тищенко, Н.В. Присяжнюк // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 9/10(2). – С. 3–6.
20. Статистичний щорічник Луганської області за 2015 рік / за ред. Д.Я. Протопопова; Головне управління статистики у Луганській області. – Сєвєродонецьк, 2016. – 428 с.
21. Стратегические направления экономического и социального развития города Лисичанска [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pandia.ru/text/79/494/51212-3.php.
22. Яковлева Ю.К. Поселенська мережа Донецького регіону: історико-географічний і соціально-економічний аспекти / Ю.К. Яковлева, О.Л. Закотнюк // Регіон-2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров (м. Харків, 7-8 листопада 2013 р.) – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 232–236.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
36-42
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ