ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • К.А. Нємець
  • К.О. Кравченко
  • П.А. Вірченко
Ключові слова: система розселення, синергетичний підхід, інформаційний підхід, соціогеосистема, регіональний розвиток, регіональне управління

Анотація

У статті охарактеризовано міждисциплінарні наукові підходи, які варто використовувати для дослідження регіональних систем розселення, зокрема: системний, синергетичний та інформаційний. Наведено теоретичні аспекти використання даних підходів у комплексних суспільно-географічних дослідженнях. Визначено роль системного, інформаційного та синергетичного підходу в дослідженні регіональної системи розселення. На прикладі системи розселення Харківської області визначено основні соціогеосистемні характеристики регіональної розселенської мережі.

Посилання

1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти / В.О. Джаман. – Чернівці: Рута, 2003.– 392 с.
2. Добровольська С.Я. Ретроспективно-географічний аспект дослідження суспільно-географічних процесів заселення регіону / С.Я. Добровольська. – Чернівці, 2014. – 132 с.
3. Князева Е.Н. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20.
4. Круль В.П. Особливості вивчення процесів заселення та освоєння території історико-географічних країв / В.П. Круль // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: зб. наук. праць: у 3 т. – Київ–Луцьк: Вежа, 2000. – Т. 1. – С. 369–372.
5. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: [монографія] / В.П. Круль. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.
6. Немец К.А. Информационное взаимодействие природных и социальных систем: [монография] / Константин Аркадьевич Немец. – Х.: Восточнорегиональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2005. – 428 с.
7. Нємець Л.М. Системний підхід до суспільно-географічного дослідження населення регіону / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: збірник наукових праць. Випуск 9. – К. : Інститут передових технологій, 2009. –C. 180–184.
8. Питюренко Е.И. Закономерности развития систем городских поселений / Е.И. Питюренко // Економічна географія. –Вип.29. – К. : Вища школа. – 1980. – С. 51–62.
9. Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 45– 57.
10. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.
11. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: [підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2009. – 560 с.
12. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен; под ред. Ю.Л. Климонтовича, С.М. Осовца. – М. : Мир, 1980. – 404 с.
13. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: [підручник] / О.І. Шаблій. – Львів: Видавничий цент ЛНУ, 2003. – 444 с.
14. Яворська В.В. Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення населення / В.В. Яворська, А.Є. Калетинська // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – Т. 17. – Вип. 2(15). – О.: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2012 р. – С. 116–119.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
56-61
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ