ВПЛИВ ПОПЕЧИТЕЛІВ НА РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

  • О.В. Герасименко
Ключові слова: географія, навчальний округ, попечитель, Бунге, Галаган, Духнович, Пирогов, Семенов, Терещенко

Анотація

У статті розглядаються питання впливу попечителів на розвиток географічної освіти у ХІХ – на початку ХХ століття в Україні. З’ясовано, що на початку ХІХ століття з’являється посада попечителя навчального округу, в обов’язки якого входили не лише організаційні питання, а й контроль за адміністративно-господарською роботою керівників освітніх установ. Досліджено основні напрями діяльності почесних попечителів навчальних округів, гімназій, реальних училищ щодо розвитку географічної освіти: турбота про матеріальне забезпечення закладу, відпочинок учнів та оздоровлення учителів, залучення до роботи висококваліфікованих фахівців, створення посібників тощо.

Посилання

1. Антонович Володимир Боніфатійович // Малий словник історії України / відпов. ред. В.А. Смолій. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.
2. Волонтери: хто вони? // Завуч. – 2005. –№ 14. – С. 7–8.
3. Євтух М. Видатний український педагог і просвітитель (195 років від дня народження О. Духновича) / М. Євтух // Шлях освіти. – 1998. –№ 2. – С. 39–43.
4. Из истории попечительства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://popechitel.ykr.ru/history.htm.
5. Історія Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zavantag.com/docs/633/index-1253877.html?page=3.
6. Киселев А.С. Н.И. Пирогов на Украине / А.С. Киселев // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2011. – № 3. – С. 86–91.
7. Отчет по учебно-воспитательной части женской торговой школы имени П.Г. Терещенко за 1906–1907 гг. Год девятый. – К. : Типография Р.К. Лубковского, 1907. – 93 с.
8. Отчет, читанный на акте Коллегии Павла Галагана 1-го октября 1906 года // Ежегодник Коллегии Павла Галагана. С 1-го Октября 1905 года по 1-е Октября 1906 года. Год 11-й. – К. : Типография С.В. Кульженко, 1907. – 61 с.
9. Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896–1897 учебный год. Ч. І. Киевская губерния. – К. : Типография Высочайшего утв. т-ва И.Н. Кушнерев и К˚, 1897. – 270 с.
10. Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 514 с.
11. Розсоха А. Становлення системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів географії в Україні (1888–1917 рр.) / А. Розсоха //Рідна школа. – 2008. – № 5. – С. 64–67.
12. Сборник Постановлений по Министерству Народного Просвещения. – Т. 1 (1802– 1825 гг.). – СПб. : Типография Императорской АН, 1864. –1645 с.
13. Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. – Т. 3 (1850–1864). – СПб. :Типография Императорской АН, 1867. – 1056 с.
14. Сейко Н.А. Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ : [монографія] / Н.А. Сейко. – Житомир :Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 447 с.
15. Сысоева Е.К. Народная школа / Е.К. Сысоева // Очерки русской культуры ХІХ века. Т. 3. Культурный потенциал общества. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 2001. – 639 с.
16. Топузов О.М. Загальна методика навчання географії : [підруч.] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішкіна. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – 512 с.
17. Ф. 707. Управління Київського учбового округу. 1832–1919 рр. – Оп. 24. – Спр. 24. Годовой отчет о состоянии Киевского учебного округа за 1857 год. – 1857. – 754 арк.
18. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи /І.М. Шоробура. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 348 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
24-29
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ