ВИРОБНИЧА ТИПОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: СТАРА ПРОБЛЕМА, ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЕКТ

  • С.П. Сонько
Ключові слова: лісостепова зона, сільське господарство, землекористування

Анотація

Невідповідність сучасної спеціалізації сільського господарства умовам природного середо- вища призводить як до зниження економічної ефективності окремих галузей, так і до негативних екологічних наслідків, зокрема, до катастрофічного падіння природної родючості ґрунтів. Максимальне «вписання» спеціалізації господарств у природні ландшафти із застосуванням методів багатоцільового геоінформаційного моделювання стане дієвим інструментом для оптимізації землекористування, а також для постійного коригування грошових оцінок земель у межах Державного земельного кадастру.

Посилання

1. Денисик Г.І. Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України. / Г.І. Денисик. – Вінниця : ПП «ТД» Едельвейс і К, 2012. – 275 с.
2. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: [навчальний посібник] / за редакцією С.П. Сонька та Н.В. Максименко. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»).
3. Ляшенко Г.В. Агроклиматическая оценка продуктивности сельскохозяйственных культур в Украине / Г.В. Ляшенко. – Одесса : ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2011. – 249 с.
4. Петриченко В.Ф. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України – стратегічний захід ефективного збалансованого його використання / В.Ф. Петриченко, А.С. Заришняк, С.А. Балюк, М.І. Полупан, В.А. Величко, В.Б. Соловей // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 5. – С. 5–13.
5. Сонько С.П. Агроекосистема як екологічна ніша людини / С.П. Сонько // Збірн. наук. праць Уманського ДАУ. – Ч.1. Агрономія. – Випуск 71. – Умань : 2009. С. 188-199.
6. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому / С.П Сонько // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19(2). – С. 30–39.
7. Сонько С.П. Вплив виробничого типу сільського господарства на родючість ґрунтів / С.П. Сонько // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», 23-24 жовтня 2017 р. – Харків : ХНАУ, 2017. – 390 c. – С. 306–309.
8. Сонько С.П. Еколого-економічні основи реформування аграрного сектора України в умовах глобалізації : [кол. моногр.] / С.П. Сонько, О.М. Голубкіна // Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України. / за ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Вид.-полігр. центр «Візаві», 2014.– Частина 1. – 260 с. – С. 10–14.
9. Сонько С.П. Досвід створення елементарної ГІС «Оцінка екологічного впливу сільського господарства на ландшафти Черкаської області» / С.П. Сонько // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства: матеріали наукової конференції. – Умань : Візаві, 2015.– 198 с.– С. 18–23.
10. Сонько С.П. Екологічні основи створення альтернативних агроекосистем / С.П. Сонько // Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем: матеріали ІІ Міжнародної конференції (9 жовтня 2015 року, м. Дніпропетровськ) / за ред. Чорної В.І. – Дн-ськ: вид-во «Арбуз», 2015 – 188 с., С. 169–172.
11. Сонько С.П. Екологічні проблеми сучасного сільського господарства та шляхи їх вирішення / С.П. Сонько // Матеріали науково-практичної конференції «Збережемо довкілля нащадкам!» (м. Тальне, ТБЕК УНУС., 06.02.15 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.seredny-klas.org/load/konferencija_ecologichnogo_sprjamuvannja/1-1-0-2528
12. Сонько С.П. Значення наукової спадщини С.А. Подолинського у формуванні уявлень про збалансоване природокористування / С.П. Сонько //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – № 4(24). – 2010. – С. 111–117.
13. Сонько С.П. Екологія агроландшафтів і програмовані технології вирощування сільськогосподарських культур. / С.П. Сонько // Збірн. наук. праць Уманського НУС. – Ч. 1. Агрономія. – Випуск 73. – Умань : 2010. – С. 360–365.
14. Сонько С.П. Екологічні проблеми сучасного сільського господарства та шляхи їх вирішення / С.П. Сонько // Агроеліта. Всеукраїнський аграрний журнал. – № 1(36). – 2016. – Тернопіль : вид. ФОП Коцьолок П.І. – С. 52–53.
15. Сонько С.П. Залежність спеціалізації сільського господарства від умов природного середовища (в контексті наукових досліджень професора С.М.Вуколова) / С.П. Сонько // Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження професора С.М.Вуколова та 135-річчю від дня народження академіка В.І.Едельштейна (23 вересня 2015 р) / редкол.: Улянич О.І. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 68 с., С. 45–49.
16. Сонько С.П. Ландшафтно-етнічна взаємодія як методологічна проблема екології / П.С. Сонько, Ю.О. Кисельов // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : збірник тез ІV Міжвузівської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року / ред. Непочатенко О.О. – Ред-вид.центр УНУС. – Умань, 2014.– 90 с., С. 9–13.
17. Сонько С.П. Концепция ноосферных экосистем и перспективы ее развития в агроэкологических исследованиях / С.П. Сонько // Наукове видання. НАУКА ТА ОСВІТА. Збірник праць VІІ міжнародної наукової конференції 27 лютого – 6 березня 2015 р., Дубай (ОАЕ) VII. – Хмельницький: Ред.-вид. центр ХНУ. – 131 с., С. 30–35.
18. Сонько С.П. Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І. Вернадського / С.П. Сонько // Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. – Вип. 8–9(11). – Донецьк: ДонНТУ. – 2010. – С. 230–241.
19. Сонько С.П. Еволюція механічного обробітку ґрунту як головний чинник планування агроландшафту (екологічні надії і розчарування) / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 1004. –Серія «Екологія». – Харків. – 2012. – С. 7–22.
20. Сонько С.П. Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. – № 1–2(25). – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 9–13.
21. Сонько С.П. Просторові і часові механізми екологічної експансії агроландшафту / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Людина та довкілля. – Вип. 2(15). – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 5–21.
22. Сонько С.П. Просторовий розвиток соціоприродних систем: шлях до нової парадигми: [монографія] / С.П. Сонько. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 287 с.
23. Сонько С.П. Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм і шляхи її вирішення / С.П. Сонько, Т.М. Пушкарьова-Безділь, І.П Суханова, О.В. Василенко, І.М Гурський, Р.В Безділь Р.В. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. – № 1–2. – Випуск 27. – Харків : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. –
С. 143–155.
24. Сонько С.П. Роль агроекосистем у забезпеченні сталого розвитку / С.П. Сонько // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11–12 жовтня 2012 року / ред. Непочатенко О.О. –Умань : Редвид. центр УНУС, 2012. – 122 с. – С.10–13.
25. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування – перший крок до збалансованого природокористування в агросфері / Сонько С.П. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Випуск 3. – № 1. –2015. – Умань : Ред-вид. відділ УНУС. – С. 106–112.
26. Сонько С.П. Сталий розвиток, біорізноманіття, агросфера та агроекологія: протиріччя та точки дотику / Сонько С.П. // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси :
ФОП Белінська О.Б., 2015. – С. 136–139.
27. Сонько С.П. Шляхи екологізації агроландшафтів / Сонько С.П. // Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів: матеріали Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Умань (31 жовтня, 2013 р.) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 96 с., С. 65–68.
28. Тараріко Ю.О. Моделювання спеціалізації агроекосистем за даними довгострокових агротехнічних дослідів / Ю.О. Тараріко,
Л.Д. Глущенко // Агроекологічний журнал. – № 4. – 2011.– С. 35–41.
29. St.R.Gliessman. Package Price Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems, Third Edition./ Taylor & Francis Inc.- United States. – 2015. – 661 p.
30. El Titi Adel. Soil Tillage in Agroecosystems.-CRC Press/ London, 2014. – 345 p.
31. Kostrowicki J. The Typology of Word Agriculture, Warsaw, 1974.
32. Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems / Edited by R.Lal, B.A. Stewart. – London, 2013 by CRC Press. – 568 p.
33. The Conversion to Sustainable Agriculture/ Principles, Processes, and Practices. / editors: St.R. Gliessman, M. Rosenmeyer / CRC Press. London, New York, 2010. – 352 p.
34. Vandermeer J.H. The Ecology of Agroecosystems. – London: Jones & Bartlett Learning, 2013 – 387 p.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
88-94
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ