РЕЛЬЄФ ТА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ

  • О.А. Веселова
Ключові слова: геоморфологічне районування, ґрунтові категорії, аналіз картографічних матеріалів, генетичні типи ґрунтового покриву

Анотація

Розглянуто та проаналізовано можливості взаємної залежності ареалів генетичних типів і різновидів ґрунтового покриву інтенсивно освоєного регіону Північного Причорномор’я з таксонами геоморфологічного районування, з морфогенетичними категоріями рельєфу земної поверхні, з окремими топографічними і генетично однорідними поверхнями, з простими і складними поверхнями різної морфології, експозиції, морфометричними показниками (вертикальне і горизонтальне розчленування, крутість схилів).

Посилання

1. Атлас почв Украинской ССР / Под ред. Н.И. Крупского, Н.И. Полупана. – Киев, 1979.
2. Берг Л.С. Опыт разделения Сибири и Туркестана на ландшафтные и морфологические области (с 2–мя картами) / Л.С. Берг // Сборник в честь 70-летия Д.Н. Анучина. – 1913.
3. Геоморфологічна карта України Київ: 2010– 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geomap.land.kiev.ua/geomorph.html.
4. Ґрунти Одеської області. Карта. Масштаб 1:200000. − К. : 1967. − 6 арк.
5. Інтерактивна карта ґрунтів України Полтава: 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy.
6. Карта ґрунтів України / за ред. М.І. Полупана. – Київ; Харків, 2005.
7. Мороз Г.Б. Ландшафтне різноманіття середньо-сухостепового педоекотону ПівнічноЗахідного Причорномор’я / Г.Б. Мороз // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2012. – Вип. 7. – С. 275–282.
8. Національний Атлас України / голов. ред Л.Г. Руденко; голова ред. кол. Б.Є. Патон // НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру. — К. : ДНВП «Картографія», 2007. – 435 с.: іл., карти.
9. Пазинич В.Г. Топ-5 геоморфологічних та палеогеографічних проблем України : [монографія] / В.Г. Пазинич; ред.: В.Г. Стецюк; Акад. наук вищ. освіти України. – К. : Вік принт, 2012. – 113 c.
10. Палієнко В.П. Загальне геоморфологічне районування території України / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, С.Ю. Бортник, Е.Т. Палієнко, Б.О. Вахрушев, Я.С. Кравчук, Р.М. Гнатюк, Ю.М. Зінько // Український географічний журнал. – 2004. – № 1. – С. 3–11.
11. Позняк С. П. Чинники ґрунтознавства / Позняк С.П., Красєха Є. Н. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.
12. Вернандер Н.Б. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Вернандер и др. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 191–210.
13. Вахрушев Б.О. Рельєф України: [навчальний посібник] / [Б.О Вахрушев, І.П Ковальчук, О.О Комлєв та ін.] ; за заг. ред. В.В.Стецюка. – К. : Видавничий дім «Слово», 2010. – 688 с.
14. Стецюк, В.В. Екологічна геоморфологія України: [навчальний посібник] / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – К.: Слово, 2010. – 368 с.
15. Стецюк В.В. Сучасний морфогенез та рельєф морфокліматичної зони як екологічний чинник: дис. ... д-ра геогр. наук: спец. 11.00.04 / Стецюк В.В. НАН України; Ін-т географії. — К., 1997. – 353 с.
16. Стецюк В.В. Современные рельефообразующие процессы северо-западного Причерноморья и их инженерно-геоморфологическая оценка: дис. ... канд. геогр. наук: спец. 11.00.04 / Стецюк В.В. – К., 1982. – 182 с.
17. Топографічна карта України: генштаб. Масштаб 1:100 000. – Київ, 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.shram.kiev.ua/maps/map1k-ua.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
117-126
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ