ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: МЕТОДИЧНА ПЛАТФОРМА

  • І.К. Нестерчук
Ключові слова: методи наукових досліджень та їх класифікація, методи дослідження в туризмі, гастрономічний туризм, теоретичні та прикладні методи, загальнонаукові методи, загально-логічні методи та прийомі дослідження, метод наукового пізнання

Анотація

У статті комплексно проаналізовано методи дослідження в туризмі – теоретичні та прикладні. Теоретичні методи спираються на напрацювання науково-методичних засад територіальної
організації активного відпочинку. В свою чергу, прикладні методи дослідження активізують створення рекомендацій у туристичній діяльності та туристському секторі економіки. Ретроспективний аналіз географічної науки на перший план висунув описовий метод, який був панівним до середини XX ст., на зміну йому прийшов лінгвістичний аналіз (60-ті роки XX ст.). Продовжуючи наукову традицію, набуває популярності системний підхід (60–80-ті роки XX ст.). На сучасному етапі бігейвіористський підхід отримав всезагальне визнання (інтерв’ю, спостереження, анкетування, інтерактивні методи). Свою нішу зайняли економічні методи, зокрема економіко-математичне моделювання сфери обслуговування. У структурі загальнонаукових методів і прийомів найчастіше виділяють три рівні: методи емпіричного дослідження; методи теоретичного пізнання; логічні методи і прийоми дослідження.

Посилання

1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий / Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
2. Арсенъев Ю.Н. Управление персоналом. Технологии / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю.Давыдова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
3. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2002.
4. Балабанов И.Т. Экономика туризма / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанова. – М. : Финансы и статистика, 2003.
5. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: Изд-во Гардарики, 2002.
6. Горфинкель В.Я. Коммуникация и корпоративное управление / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
7. Грошев И.В. Организационная культура / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
8. Дмитриев М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме / М.Н. Дмитриев, М.Н. Забаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
9. Емельянов Б.В. Экскурсоведение / Б.В. Емельянов. – М. : Советский спорт, 2004.
10. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко – М., 2002.
11. Миротин Л.Б. Логистика: обслуживание потребителей / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, А.Г. Касенов. – М. : ИНФРА-М, 2002.
12. Черняк В.3. Бизнес-планирование / В.3. Черняк. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
13. Крачило Н.П. Экономико-географические проблемы туризма и его эффективность (вопросы теории, методики и практики): автореф. дис. … на соискание ученой степени д-ра геогр. наук / Н.П. Крачило. – К., 1992. – 35 с.
14. Крачило Н.П. Основы туризмоведения / Н.П. Крачило. – К.: Вища школа, 1980. – 118 с.
15. Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: [підручник] / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335 с.
16. Баскаков А.Я. Методология научных исследований / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков – К. : 2006. – 210 с.
17. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
18. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
19. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
20. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко; 5-те вид., – К.: Знання, 2006. – 307 с.
21. Цехмістрові Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрові. – К.: ВД «Слово», 2004. – 240 с.
22. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень / Д.М. Стеченко, О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
23. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с.
24. Charles R Goeldner, J.R. Brent Ritchie, Robert W. Mclntosh. Tourism: Principles. Practices. Philosophies. Eighth Edition. USA – 1999. – 562 с.
25. Cohen E. Contemporary tourism – trends and challenges: sustainable authenticity or contrived postmodernity? // Tourism: Critical in the Social Sciences. Vol. I /ed. By S. Williams. – London; N.Y.: Routledge, 2004. – Р. 179-201.
26. Guseynov A., Mironenko N., Eldarov E. Relationship «house – destination» and «guest – host» in tourist.
27. Mac Cannel D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. – New York: Schocken, 197619 Nash D. Anthropology of Tourism. – Oxford: Elsevies, 1996.
28. Pearce D. Tourist Development, Longmen, 2 nd end 1989. – 312 p.
29. Przecławski, K. Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki / K. Prze-cławski. – Krakow: Albi, 1996.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
210-214
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ