ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

  • О.І. Ніколаєва
Ключові слова: рекреаційне господарство регіону, територіальна організація, дестинація

Анотація

У процесі написання статті розкрита систематика форм територіальної організації рекреацій- ного господарства регіону. Показана суспільно- географічна характеристика виділених рекреаційних таксонів на всіх рівнях – від окремих об’єктів і осередків рекреаційної діяльності до територіальних рекреаційних систем і районів.

Посилання

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу. Термінологія, районування / О.О. Бейдик.– К.: ВЦ. Київський університет, 2001. – 398 с.
2. Ван Циншен. Основы территориальной организации рекреационной географии / Ван Циншен. – Одесса : Астропринт, 2003. – 124 с.
3. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг / В.В. Величко. – Харків : ХНУМГ, 2013. – 202 с.
4. Дяченко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дяченко. – К. : Центр. учб. літ, 2007. – 224 с.
5. Зорин И.В. Энциклопедия туризма: справочник / И.В. Зорин., В.А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
6. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 372 с.
7. Масляк П.О. Рекреаційна географія /П.О. Масляк – К: Знання, 2008. – 343 с.
8. Олійник Я.Б. Теоретичні основи туризмології / Я.Б Олійник, А.В. Степаненко. – К. : Ніка– Центр, 2005. – 316 с.
9. Пазенок В.С. Філософія туризму / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко. – К. : Кондор, 2004. – 268 с.
10. Ткаченко Т.Г. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Т.Г. Ткаченко. – К. : Нац. торг. екон. це-т, 2009. – 463 с.
11. Топчієв О.Г. Рекреаційно-географічні дослідження (розділ ХІV) / Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О.Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.
12. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : Центр навч. літераури, 2007. – 312 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
215-220
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ