ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ПОЛІСОНІМІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ЗАСОБАМИ ГІС

  • О.В. Гаврюшин
  • А.Р. Турчинська
Ключові слова: топонімічні ГІС, топонімічні бази даних, топонімічні карти, перейменування міських населених пунктів, семантика топонімів

Анотація

Розглядаються проблеми створення та технологія функціонування ГІС історії полісонімів Дніпропетровської області. Викладена методика створення на основі бази полісонімів хронологічного типу карт з назвами об’єктів на довільний момент часу, списку назв для обраного об’єкта, графіку розподілу топонімічних змін у часі та карт-узагальнень: тривалості існування полісонімів, кількості назв населених пунктів, кількості перейменувань населених пунктів, тривалості існування назв міських населених пунктів за різними семантичними класами. Проаналізовано розподіл кількості перейменувань міських населених пунктів у часі, визначено найпоширеніші в історії регіону семантичні класи полісонімів.

Посилання

1. Афанасьев О.Е. Картографирование топонимических территориальных систем средствами ГИС-технологий. Рациональное природопользование: Школа-конференция молодых учёных с участием стран СНГ. М.: Географический ф-т МГУ, 2005. С. 33-37.
2. Жучкевич В.А. Общая топонимика. Мн.: Высш. шк., 1980. 287 с 3. Зеленська Л.І. Топонімія гідронімів Дніпропетровської області: семантичний, лінгвістичний, картографічний аналіз. Вісник Дніпропетровського
університету. 2002. Вип.4. Геологія. Географія. С. 26-33.
4. Зеленська Л.І. Топонімія Дніпропетровської області. Д.: РВВ ДНУ, 2001. 56 с.
5. Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є., Агєєв Ю.О. Топонімічні карти: наукові підходи до розробки змісту. Вісник Дніпропетр. ун-ту. Геологія. Географія. 2004. Вип.6. С. 52–59.
6. Зеленська Л.І., Казанцева Ю.В. Впровадження ГІС технологій в сучасну топонімічну політику регіонів (на прикладі Дніпропетровської області). Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17–18 верес. 2015 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. С. 124-128.
7. Поспелов Е.М. Топонимика и картография. М.: Мысль, 1971. 256 с.
8. Ханмагомедов Х.Л. Топонимическое картографирование – новое направление в советской картографии. В кн. Экологическое картографирование на современном этапе: Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по тематическому картографированию, Ленинград, октябрь, 1991. Кн. 2. Л., 1991. С. 57-59.
9. Brett R. Chloupek. A GIS approach to cultural and historical toponymic research in Nebraska.
Journal of Cultural Geography 35(10):1-21
DOI 10.1080/08873631.2017.1317182
10. Fahui Wang. Sinification of Zhuang place
names in Guangxi, China: a GIS-based spatial analysis
approach. Transactions of the Institute of British
Geographers New Series, Vol. 37, No. 2 (2012),
pp. 317-333
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
32-38
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ