ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Д.Ю. Гринюк
Ключові слова: економічний потенціал, конкурентоспроможність регіону, кластеризація регіонів, Київська область

Анотація

Економічний потенціал будь-якого регіону впливає на його конкурентні позиції та забезпечує регіональний розвиток господарського комплексу. Саме тому важливим є вивчення сучасного стану даного потенціалу для кожного регіону, щоб зрозуміти, в яких умовах та під впливом яких чинників формується регіональна конкурентоспроможність економічного потенціалу. Позиціювання регіонів України за рівнем розвитку економічного потенціалу дозволяє зрозуміти особливості їх конкурентоспроможності.

Посилання

1. Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність: суспільно-географічні засади формування: монографія. Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. 424 с.
2. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В., Швець П.А. та ін. Конкурентоспроможність регіонів України: методологія і практика. Рада по вивченню продуктивних сил України; НАН України. К., 2010. 107 с.
3. Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: ВПЦ – Київський університет, 2010. 286 с.
4. Пилипенко І.О. Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку. Культура народов Причерноморья. 2009. № 162. С. 23-27.
5. Лучник С., Лучик В., Лучик М. Економічний потенціал прикордонних регіонів України. Вісник КНТЕУ економічних та філософських наук. 2016. Вип. 5. С. 70-81.
6. Мальчикова Д.С. Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 362 с.
7. Пилипенко І.О. Методи та методики суспільно-географічних досліджень: навчальний посібник. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. 156 с.
8. Пилипенко І.О. Загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу «центр-периферія». Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. Вип. 17 (2). С. 79-85.
9. Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П., Мезенцева Н.І. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація: монографія. К: Прінтсервіс, 2014. 132 с.
10. Мельничук А.Л., Растворова М.О. Особливості прояву місцевого самоусвідомлення в місті Запоріжжя: географічне дослідження. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.И. Вернадського. Серія: Географія. 2011. Т. 24 (63) № 2 Частина 3. С. 163 – 166.
11. Melnychuk A., Gnatiuk, O., Rastvorova M. Use of territorial identity markers in geographical researches. Analele Stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Serie Noua. Geografie; Iasi. Т. 60, 2014. Р. 157-184.
12. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку: Наказ №114 Державного Комітету Статистики України від 15.04.2003 року. URL: http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
39-45
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ