БЛАГОУСТРІЙ ПОБУТУ ЯК ОЗНАКА УРБАНІЗОВАНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • І.В. Гукалова
  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: урбанізація, урбанізованість середовища, якість життя населення, житлові умови, благоустрій, Херсонська область

Анотація

У багатьох неурбанізованих регіонах України, особливо у пострадянський період, має місце так звана «незавершена» урбанізація. Це стосується, насамперед, малих міських поселень, які нерідко «консервують» сільські риси. Багатство ознак, за якими урбанізацію оцінюють з якісного погляду, дозволяє фахівцям розглядати житлові умови і наявність комунальної інфраструктури як важливі критерії у характеристиці реальної модернізованості побуту людей на певній території. Метою цієї статті є оцінка так званої «побутової» урбанізованості адміністративних утворень Херсонської області на підставі аналізу співвідношення міського і сільського житлового фонду (а отже, міської і
сільської забудови), а також показників забезпеченості населення основними видами комунальної інфраструктури. У роботі були використані математико-статистичні, порівняльно-географічний, картографічний методи, авторами запропоновано методичну схему оцінки «побутової» урбанізованості. Аналіз дозволив зробити висновки про «недоурбанізованість» міського середовища у більшості адміністративних утворень Херсонської області, що суттєво корегує нинішню оцінку рівня їх урбанізації за часткою міського населення у бік його суттєвого зменшення.

Посилання

1. Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР / А.Г. Вишневский. – М. : ОГИ, 1998. – 432 с.
2. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Памяти В.П. Семенова-Тян-Шанского / Институт географии РАН ; ред. Т.Г. Нефедова, П.М. Полян, А.И. Трейвиш – М. : ОГИ, 2001. –558 с.
3. Пріоритети модернізації інфраструктури життєдіяльності сільських територій. Аналітична записка / Нац. ін-т стратег. Досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1624/.
4. Регіональний людський розвиток: Статистичний бюлетень / відп. за випуск О.О. Кармазіна. – К., 2016. – 57 с.
5. Соціально-економічний аналіз Херсонської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.hgi.org.ua/strat_1.pdf.
6. Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів України / Фонд ім. Фрідріха Еберта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf.
7. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. І.М. Жук. – К. : Держ. служба статистики України, 2016. – 575 с.
8. Статистичний щорічник Херсонської області за 2015 рік / Держкомстат України ; Гол. упр-ня стат. у Херсон. обл. ; за ред. В.А. Вознюка ; відп. за вип. Т.В. Покидько. – Херсон : Гол. упр-ня стат. у Херсон. обл., 2016. – 497 с.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
43-51
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ