ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

  • П.О. Кобилін
Ключові слова: факторный анализ, фактор, факторный вес, дисперсия, регион, сфера торговли

Анотація

Стаття присвячена виявленню факторів формування і розвитку сфери торгівлі в Україні. Характеризується сутність факторного аналізу, обґрунтовуються критерії виділення факторів. Виділено 7 факторів формування і розвитку сфери торгівлі в Україні: соціально-економічний, демографічний, освітньо-інфраструктурний, демографічно-аграрний, еколого-виробничий, туристськоінфраструктурний, житловий.

Посилання

1. Барановский Н.А. Территориальная организация передвижных форм обслуживания сельского населения Черниговской области: автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Экономическая и социальная география». К., 1992. 22 с.
2. Голиков А.П., Казакова Н.А., Шуба М.В. Харьковская область. Региональное развитие: состояние и перспективы: монография. Х.: Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. 223 c.
3. Дорошенко В.І. Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». К., 1994. 25 с.
4. Кобилін П.О. Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області: дис. … кандидата геогр. наук: 11.00.02. Х., 2017. 386 с.
5. Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти: монографія / О.Г. Корнус, К.А. Нємець, Л.М. Нємець, А.О. Корнус. Х. Суми.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2009. 228 с.
6. Крутова А.С., Нестеренко О.О. Аналіз розвитку роздрібної торговельної мережі Харківського регіону. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2010. № 4(8). С. 194–202.
7. Мальська М.П. Регіональні особливості формування і розвитку торговельного комплексу області: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Львів.,
1993. 20 с.
8. Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку: навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. 82 с.
9. Нємець К.А., Нємець Л.М. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі: монографія. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 228 с.
10. Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». К., 2013. 20 с.
11. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за редакцією І.М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 575 с.
12. Тарасов І.Ю., Калєнік К.П. Стан та регіональні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства. URL: http://www.rusnauka.com/6_NiTSB_2009/Economics/41382.doc.htm
13. Guimaraes P.P. The prospective impact of new shopping centres on the retail structure of Braga. Bulletin of Geography. Socio-economic series. Torun: Nicolaus Copernicus University, 2014. № 25. P. 167–180.
14. Szymańska D., Środa-Murawska S. Сentral and Eastern Europe in the light of the spatial distribution of luxury stores – some problems. Часопис соціально-економічної географії: міжрег. зб. наук. праць. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. Вип. 15(2). C. 48–56.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
71-77
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ