РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • М.О. Логвинова
Ключові слова: економічна ефективність, рентабельність, сільське господарство, аграрна сфера, агропромисловий комплекс

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття «рентабельність», яке виступає складником економічної ефективності. Встановлено показники, які обраховують для визначення рентабельності. Надано детальну порівняльну характеристику рентабельності основних галузей сільського господарства в Україні та Харківській області, визначено чинники, які обумовлюють відмінності в рівні рентабельності. Просторові особливості рентабельності рослинництва та тваринництва адміністративно-територіальних одиниць Харківської області визначено на основі показників обсягів реалізованої продукції та з урахуванням природно-кліматичних умов території.

Посилання

1. Андрійчук. В.Г. Економіка аграрних підприємств. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.
2. Власенко Т.В. Фактори рентабельності виробництва зернових культур в Запорізькому регіоні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 1 (25). С. 76–81.
3. Аналітичні дослідження ефективності функціонування галузі тваринництва на середніх і великих сільськогосподарських підприємствах / І.М. Демчак, І.Ю. Бісюк, Д.М. Микитюк та ін. К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2014. 151 с.
4. Добровольська, Н.В., Костріков С.В. Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід: монографія. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 276 с.
5. Коваль О.А. Рентабельність як показник економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць «Економіка. Управління. Інновації». 2014. Вип. 1 (11). С. 66–76.
6. Ковальова Т.В. Рентабельність сільськогосподарського виробництва в господарському механізмі АПК (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області): автореф. дис. ... кан. екон. наук: 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК». Х., 1999. 14 с.
7. Кучер І.І. Просторово-часові особливості розвитку сільського господарства Полтавської області. Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. Харків, 2012. Вип. 12 (1). С. 183–187.
8. Міста та райони Харківської області у 2016 році: статистичний щорiчник / за ред. О.Г. Мамонтової. Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2017. 324 с.
9. Мовчанюк А.В. Проблеми розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Економіка АПК. 2012. Вип. 10. С. 146–151.
10. Нємець Л.М., Лур'є А.Й., Кулєшова Г.О., Ліхван В.Ф. Територіальні особливості сільського господарства Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»: зб.
наук. праць. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. Вип. 41. С. 107–115.
11. Нємець Л.М., Ліхван В.Ф. Територіальні та часові особливості розвитку рослинництва Харківської області. Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 2012. Вип. 12 (1). С. 132–137.
12. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
13. Паньків, З.П. Земельні ресурси: навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2008. 272 с.
14. Програма розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011–2015 рр. URL: http://old.kharkivoda.gov.ua/en/document/view/id/6112
15. Сільське господарство Харківської області у 2016 році: статистичний щорічник / за загальною редакцією К.П. Воловікової. Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2017. 153 с.
16. Сосновська О.О., Білун С.О., Бурлака О.П. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області. Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».
2011. Вип. 4. С. 284–290.
17. Харківська область у 2016 році: статистичний щорічник / під ред. О.Г. Мамонтової. Х.: Головне управління статистики у Харківській області, 2017. 535 с.
18. Яворська, Т.І. Ефективність виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». Х.: Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. 2015. Вип. 3. С. 33–45.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
84-91
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ