ПОНЯТТЯ «МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ»: РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ І СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ

  • О.-М.Ю. Дорощук
Ключові слова: міська агломерація, урбанізація, критерії виокремлення міських агломерацій

Анотація

У статті встановлено сутність поняття «міська агломерація» на основі аналізу різноманітних
сучасних підходів до її розуміння. Розглянуто основні критерії виокремлення міських агломерацій. Виявлено основні ознаки сучасних міських агломерацій. Проаналізовано спільні та відмінні риси в трактуванні поняття «міська агломерація» зарубіжними й українськими дослідниками.

Посилання

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь /Э.Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с.
2. Анимица Е.Г. Градоведение : [учеб. пособ.] / Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова. – Екатеринбург : УрГЭУ, 2010. – 433 с.
3. Вишневский А.Г. Понятие и границы городских агломераций / А.Г. Вишневский // Градостроительство. Вопросы расселения. – К. : Будiвельник, 1966. – С. 24–38.
4. Городские агломерации Украинской ССР /под ред. Д.И. Богорада. – К. : Изд-во НИИСП Госстроя УССР, 1966. – 73 с.
5. Давидович В.Г. Количественные закономерности взаимосвязанного расселения в городских агломерациях / В.Г. Давидович // Районная планировка и расселение. – К., 1968. – С. 64–78.
6. Зінченко Т.Є. Управління землекористуванням міських агломерацій / Т.Є. Зінченко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6 (32). – С. 52–56.
7. Кубійович В. З антропогеграфії Нового Санча // Володимир Кубійович // Наукові праці. –1996. – Т. 1. – С. 286–506.
8. Іщук С.І. Географія промислових комплексів / С.І. Іщук, О.В. Гладкий. – К. : Знання, 2011. –375 с.
9. Лаппо Г.М. География городов / Г.М. Лаппо. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 478 с.
10. Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР / Г.М. Лаппо. – М. : Наука. 1978. – 152 с.
11. Мясникова Т.А. Основы градоведения : [учеб.-метод. комплекс] / Т.А. Мясникова. – Краснодар : КубГУ, 2000. – 274 с.
12. Перцик Є.М. Міста світу. Географія світової урбанізації / Є.М. Перцик. – М. : Міжнар. відносини, 1999. – 382 с.
13. Петров Н.В. Городские агломерации: состав, подходы к делимитации / Н.В. Петров // Проблемы территориальной организации пространства и расселения в урбанизированных районах. –Свердловск, 1988. – 245 с.
14. Словник термінів та понять з економічної і соціальної географії України / упор. Л.М. Нємець, Ю.Ю. Заволока. – Харків, 2011. – 58 с.
15. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник / отв. ред.
А.П. Горкин. – Смоленск : Ойкумена, 2013. – 328 с.
16. Сучасні межі Львівської міської агломерації /Р.М. Лозинський, І.М. Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». – 2011. – № 2. – С. 55–60.
17. Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів: проект USAID: локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність. – К., 2012. – 183 с.
18. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / О.І. Шаблій. – Львів, 2003. – 444 с.
19. Animitsa E.G. Outlines of the theory of urban agglomerations’ self-development / E.G. Animitsa //Экономика региона. – 2012. – № 1. – 232 с.
20. Coppolani J. De Queleques Notions Fondamentales et Définitions en géographie urbaine /J. Cappolani // LaVieUrbaine. – 1960. – 275 s.
21. Dziewoński K. W sprawie podstawowych pojęć i terminów używanych w analizie i planowaniu wielkich aglomeracji miejskich / K. Dziewoński // Biuletyn KPZK PAN. – 1973. – Vol. 79. – S. 91–100.
22. Fujita M. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade / M. Fujita, P. Krugman, A.J. Venables. – Cambridge, MA : MIT Press, 1999. –380 p.
23. Korcelli P. Głos w dyskusji. Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia / P. Korcelli // Biuletyn KPZK PAN. – Warszawa, 1973. – Vol. 79. –S. 157–159.
24. Leszczycki S. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000 / S. Leszczycki, P. Eberhardt, S. Heřman // Biuletyn KPZK PAN. – Warszawa, 1971. – Vol. 67. – 142 s.
25. Vliegen M. Metropolitan agglomerations and urban regions delimited / M. Vliegen. – Dutch, 2005. –16 p.
26. Spiegilman R.G. Analysis of urban agglomeration and its meaning for rural people / R.G. Spiegilman. – Departament of agriculture, Washington, D. C. Economic Research Service, 1966. – 26 p.
27. Yu D. Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon / D. Yu, C. Fang // Landscape and Urban Planning. – 2017. – Vol. 162. – Р. 126–136.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
52-57
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ