СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СЕПАРАТИЗМУ

  • І.М. Філоненко
  • В.М. Ріпа
Ключові слова: сепаратизм, сецесія, самовизначення, класифікація, причини сепаратизму, різновиди сепаратизму

Анотація

У процесі написання статті розкрито та проаналізовано основні підходи щодо визначення сутності сепаратизму. Розглянуто й згруповано причини та передумови виникнення сепаратистських рухів. Вивчено пропоновані різними авторами критерії класифікації сепаратизму та розроблено узагальнену схему різновидів сепаратизму з урахуванням причин активізації сепаратистських рухів, інтенсивності й форм проявів цього явища, територіальної ознаки, ступеня відкритості, груп страйкарів та вимог, які вони висувають.

Посилання

1. Сепаратизм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сепаратизм.
2. Політологічний енциклопедичний словник / Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.; за ред. М.П. Требіна. Х.: Право, 2015. 816 с. URL: http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/143/1-32.pdf.
3. Сепаратизм. Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. К.: «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2003. Т. 5. URL: http://leksika.com.ua/15460225/legal/separatizm.
4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/.
5. Социология: энциклопедия / сост.: А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Книжный Дом, 2003. 1312 с. URL: http://www.soc.univ.kiev.ua/ru/library/sociologiya-enciklopediya-sost-aagricanovvlabushenko-gmevelkin-gnsokolova-ovtereshchenko.
6. Дівак В.В. Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти: монографія. К.: Логос, 2010. 223 с. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Сепаратизм_як_феномен.html?id=QHXtZwEACAAJ&redir_esc=y.
7. Рябінін Є.В. Типи та причини прояву сепаратизму: теоретичний аспект. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2013. Вип. 6(II). С. 101–106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2013_6%282%29__24.
8. Національне самовизначення. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Національне_самовизначення.
9. Рафальський І.О. Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України. К., 2014. Вип. 4–5. С. 78–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_4-5_7.
10. Романюк Н.І. Сепаратизм як суспільно-політичне явище. URL: https://internationalconference2014.wordpress.com/2014/10/20/.
11. Ключник Р.М. Сепаратизм як світова мегатенденція сучасності. Політичний менеджмент. 2011. № 6. С. 120–128. URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_51/kluchnyk_separatyzm.pdf.
12. Metta Spencer Separatism: democracy and disintegration. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Separatism.
html?id=BStnAAAAMAAJ&redir_esc=y.
13. Цебенко О.О. Ідеологічні засади сепаратизму. Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.: Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. Вип. 99. Ч. 2. С. 90–94. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/1586/1503.
14. Що таке сепаратизм: причини, технології, історичний контекст. URL: https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/vid-syanu-do-donuseparatyzm-ta-imperskyy-mif-v-ukrayini.
15. Римаренко С.Ю. Індивідуальні і колективні права: етнополітичний контекст: монографія. К.: Світогляд, 2013. 246 с. URL: http://www.ipiend.gov. ua/?mid=83.
16. Адамян Л.В. Сепаратизм у світі. URL: http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/separatizm-u-sviti-.html.
17. Басараб М.М. Глобалізаційні тенденції: нові стимули для сепаратизму. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України. К., 2011. Вип. 5 С. 275–286. URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_55/basarab_globalizatsiini.pdf.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
142-149
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ