ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛА «РАНГ – РОЗМІР» У ДОСЛІДЖЕННІ МІСЬКИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

  • С.О. Шулевський
Ключові слова: правило «ранг – розмір», правило Зіпфа-Медведкова, міські населені пункти, Українське Причорномор’я, Одеська область, адміністративно-територіальний устрій

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз міських систем розселення Одеської області та регіону Українського Причорномор’я за допомогою правила «ранг – розмір» (Зіпфа-Медведкова). Здійснено розрахунок теоретичної чисельності населення міст за формулою Дж. Зіпфа 1947 р. та вдосконаленою формулою Ю. Медведкова, окреслено співвідношення теоретичної та фактичної кількості жителів. Визначено, що система розселення Українського Причорномор’я як історико-генетичного регіону краще сформована, ніж окремої Одеської області, штучно створеної в радянський період.

Посилання

1. Медведков Ю. О размерах городов, объединенных в систему. Количественные методы исследований в экономической географии: сборник докладов на семинаре. М.: ВИНИТИ – МФГО, 1964.
2. Нємець К., Кравченко К., Сегіда К. Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2016. Вип. 44. С. 123–129.
3. Омельченко Н. Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом «ранг – розмір». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2016. № 5. С. 48–53.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.: постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
6. Сегіда К. Застосування правила «ранг – розмір» для дослідження міського розселення Харківської та Дніпропетровської областей. Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. С. 85–89.
7. Шабашова Л. Зміни в ієрархічній структурі великих міст України. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність. 2014. №. 20. С. 106–111.
8. Яворська В., Калетинська А. Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення населення. Вісник Одеського національного університету. Серія «Географічні та геологічні науки». 2012. Т. 17. Вип. 2. С. 116–120.
9. Zipf G. The hypothesis of the Minimum Equation as a unifying social principle: with attempted synthesis. American Sociological Review. 1947. № 12. P. 646–647.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
155-163
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ