СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТИПУ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»

  • Г.Ю. Нападовська
  • І.О. Пилипенко
Ключові слова: центр, периферія, формування населення, геопростір

Анотація

У статті розглянуто структуру локалізації адміністративних одиниць Херсонської області в системі «центр – периферія», проаналізовано динаміку показників складників формування населення за період 2003–2015 рр. у межах Херсонської області. Визначено, що природний приріст, показники міграції та власне формування населення не завжди можуть бути критеріями для поділу геопростору на центр і периферію. Складники формування населення, навіть на регіональному рівні, демонструють значні просторові відмінності, що використовується як один із факторів делімітації геопростору. Проаналізовано просторово-часову динаміку складників формування  населення, яка свідчить про необхідність обережного застосування чинників формування населення як кількісної ознаки такої делімітації. Чисельні параметри формування населення та його складових частин доречно використовувати лише за вагомий проміжок часу, оскільки вибіркове й випадкове застосування такого матеріалу може призвести до хибних висновків щодо вагомості та коректності фактора чинника населення.

Посилання

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн. – СПб. : Университетская книга, 2001. – 416 с.
2. Географія Херсонщини : [навч. посібник] / І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова, С.Л. Єрмакова, М.М. Руденко та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 221 с.
3. Грицай О.В. Центр и периферия в региональном развитии / О.В. Грицай, Г.В. Иоффе, А.И. Трейвиш. – М. : Наука, 1991. – 168 с.
4. Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории / Х.Дж. Маккиндер // Полис. – 1995. – № 4. – С. 162–169.
5. Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : [монографія] / К.В. Мезенцев. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 253 с.
6. Пилипенко І.О. Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку / І.О. Пилипенко // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 162. – С. 23–27.
7. Пилипенко І.О. Просторовий аналіз формування чисельності населення Херсонської області / І.О. Пилипенко // Географія і сучасність: збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Вип. 16. – С. 237–246.
8. Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : [монографія] / І.О. Пилипенко. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 264 с.
9. Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку : [навч. посібник] / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 286 с.
10. Топчієв О.Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики : [навч.-метод. посібник] / О.Г. Топчієв, Т.М. Безверхнюк, З.В. Тітенко. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 224 с.
11. Трейвиш А.И. Регионализация и централизация в России / А.И. Трейвиш // Региональные исследования. – 2008. – № 5(20). – С. 3–13.
12. Хаусхофер К. О геополитике: работы разных лет / К. Хаусхофер. – М. : Мысль, 2001. – 426 с.
13. Яворська В.В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні : [монографія] / В.В. Яворська. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 384 с.
14. Christaller W. Central Places in Southern Germany / W. Christaller. – New York : Englewood Cliffs, 1966. – 230 p.
15. Friedmann J. Territory and Function: The evolution of regional planning / J. Friedmann. – London : Edward Arnold, Ltd., 1979. – 355 p.
Опубліковано
2016-12-13
Сторінки
36-41
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ