ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ

  • В.С. Богадьорова
Ключові слова: фермерське господарство, суспільно-географічні дослідження, спеціалізація, землекористування, сільськогосподарське виробництво

Анотація

Важливим науково-теоретичним та практичним завданням є обґрунтування суспільно-географічної сутності фермерських господарств. Тому у статті розглянуто теоретико-методологічні і методичні аспекти суспільно-географічного дослідження фермерських господарств. Розкрито ряд функцій (соціально-економічна, ресурсна, екологічна, рекреаційна, виховна), принципи (історичний, диференційованості, цілісності, об’єктивності, методичної взаємопов’язаності) в дослідженні та аналізі розвитку фермерських господарств, методи дослідження територіальної організації господарств (історичний, монографічний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, статистичний, картографічний методи, системний підхід тощо), види їх зонування (за спеціалізацією рослинництва, тваринництва, інтегральне функціонально-типологічне). Запропоновано алгоритм дослідження фермерських господарств на регіональному рівні із застосуванням статистично-математичних методів, основними показниками якого є середній багаторічний розмір фермерських господарств у межах регіону за певний період, спеціалізації рослинництва та тваринництва. Для виявлення спеціалізації рослинництва та тваринництва фермерських господарств, траєкторії їх розвитку запропоновано використовувати коефіцієнти територіальної локалізації. Для оцінки кормової бази запропоновано показник забезпечення худоби сільськогосподарськими угіддями у фермерських господарствах. Для узагальнення матеріалів впливу різних факторів на розвиток і функціонування фермерських господарств найбільш доцільним методичним підходом є створення матриці кореляційних зв’язків. У статті розглянуті всі етапи суспільно-географічного дослідження фермерських господарств. Зазначимо, що саме територіальні відмінності природних аграрних ресурсів території регіону найбільшою мірою диференціюють сільськогосподарське виробництво і детермінують розвиток фермерських господарств.

Посилання

1. Андрійчук, В.Г. (2013). Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства. Економіка АПК, № 1, 3–15. [Andriychuk, V.G., (2013). Agroindustrial formations of a new type in the context of strategy of domestic agriculture. Ekonomika APK, 1, 3–15. (In Ukraine)].
2. Бабич, М.М. (2009). Ефективність та пріоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04, 20. [Babich, М.М., (2009). Efficiency and priorities of further development of farming in the region. Extended abstract of candidate’s thesis. (In Ukraine)].
3. Березівський, П.С., Михайлюк, Н.І., (2004). Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу. Львів : Магнолія Плюс. [Berezivsky, P.S., Mikhailuk, N.I. Organization, forecasting and planning of agro-industrial complex. Lviv : Magnolia Plus, (In Ukraine)].
4. Богадьорова, Л.М. (2008). Особливості функціонування малих форм господарювання в період ринкових перетворень. Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства, 4, 6–9. [Bohadorova, L.M. (2008). Features of functioning of small forms of management during the period of market transformations. Scientific notes of the Kherson department of the Ukrainian geographical society, 4, 6–9. (In Ukraine)].
5. Богадьорова, Л.М. (2017). Фермерські господарства Херсонщини розвиток та основні напрямки землекористування. Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення, VІ, 54–59. [Bohadorova, L.M. Farms of Kherson region development and main areas of land use. Regional problems of Ukraine: Geographic analysis and the search for solutions. 5th. 54–59. (In Ukraine)].
6. Гаврилюк, Л.А. (2007). Розвиток фермерського господарювання. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 57, 279–286. [Gavrilyuk, L.A. (2007). Development of Farm Management. Proceedings of the Conference sciences Umanskiy SDD, 57, 279–286. (In Ukraine)].
7. Горьовий, В.П. (2007). Фермерство України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ. [Goryov, V.P. (2007). Farming of Ukraine: theory, methodology, practice: monograph. Kyiv : NSC IAE. (In Ukraine)].
8. Губарик, О.М. (2008). Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств регіону : автореф. дис. канд. екон. наук. [Gbaryk, O.M. (2008). Organizational and economic aspects of the development of farms in the region. Extended abstract of candidate’s thesis. Dnipropetrovsk. (In Ukraine)].
9. Заячук, М.Д. (2017). Геопросторова організація фермерського укладу України : монографія [Zayachuk, M.D. (2017). Geospatial organization of the farmer's structure of Ukraine : monograph. Chernivtsi. (In Ukraine)].
10. Ігнатенко, М.М., Мармуль, Л.О. (2017). Надання послуг сільського зеленого туризму фермерськими господарствами з метою здійснення їх диверсифікації та підвищення дохідності діяльності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 3(39), 50–53. [Ignatenko, M.M., Marmul, L.O. (2017). Providing rural green tourism services to farms in order to implement their diversification and increase the profitability of activities. Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business. 3(39). 50–53. (In Ukraine)].
11. Канінський, П.К. (2005). Тенденції розвитку фермерства в країнах з ринковою економікою. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 3, 8–17. [Kaninsky, P.K. (2005). Trends in Farm Development in Market Economy Countries. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region, 3, 8–17. (In Ukraine)].
12. Лисенко, К.О. (2014). Функціонування фермерських господарств та перспективи їх розвитку : автореф. дис. канд. екон. наук. Львів. [Lysenko K.O. (2014). Functioning of farms and prospects for their development. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv. (In Ukraine)].
13. Малік, М.Й., Шпикуляк, О.Г., Пехов, В.А., (2015). Розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки. Сталий розвиток економіки, 3, 5–11. [Malik, M.Y., Shpylulyak, O.G., Pehov, V.A. (2015). Development of cooperative relations in the agrarian sector of economics. Sustainable development of the economy, 2015, 3. 5–11. (In Ukraine)].
14. Мармуль, Л.О., Гальцова, О.Л. (2006). Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств : монографія. [Marmul, L.O., Galtsov, O.L (2006). Efficiency of entrepreneurial activity of farms: monograph. Kyiv : NSC IAE (In Ukraine)].
15. Месель-Веселяк, В.Я. (2006). Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми). Економіка АПК, 12, 34–41. [Mesel-Veselyak, V.Ya. (2006). Development of business forms in the agrarian sector of Ukraine (results, problems). Economy of agroindustrial complex, 12, 34–41. (In Ukraine)].
16. Мохненко, А.С. (2012). Функцілнування і розвиток фермерських госоподарств в аграрній сфері економіки. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 1, 26–30. [Mokhnenko, A.S. (2012)., Functioning and development of farm state aid in the agrarian sector of economics. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region, 1, 26–30. (In Ukraine)].
17. Малік, М.Й., Беженар І.М., Грищенко О.Ю. (2015). Науково-методичні засади поглиблення спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах. Київ : ННЦ «IAE». [Malik, M.J., Bezenar, I.M, Grishchenko, O.Yu. (2015). Scientific and methodical principles of deepening specialization in agrarian entrepreneurial structures . Kyiv : NSC «IAE» (In Ukraine)].
18. Саблук, П.Т., Месель-Веселяк, В.Я., Федоров, М.М. (1993). Рекомендації по організації селянських (фермерських ) господарств в Україні. 1. 128. [Sabluk, P.T., Mesel-Veselyak, V.Ya., Fedorov, M.M. Recommendations on the organization of peasant (farmer) farms in Ukraine. 1. 128 (In Ukraine)].
19. Юрчишин, В.В., Шевченко, Л.М., Брус, В.Х. та ін. (2004). Розвиток різноукладності на селі: особливості, проблеми. [Yurchishin, V.V., Shevchenko, L.M., Brus, V.H. et al. (2004). Development of rural way of life diversity: features, problems. (In Ukraine)].
20. Саблук, П.Т., Месель-Веселяк, В.Я., Федоров, М.М., (1992). Земля для фермера. Сільські вісті.
8. [Sabluk, P.T., Mesel-Veselyak V.Ya., Fedorov M.M.. (1992). Land for a farmer. Silski Visti. 8. (In Ukraine)].
21. Топіха, І.Н. (2005). Економіка аграрних підприємств: курс лекцій. Миколаївський державний аграрний університет. [Тopiha, I.N. (2005) Economics of agrarian enterprises: course of lectures. Mykolaiv State Agrarian University. (In Ukraine)].
22. Топчієв, О.Г. (2005). Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Навчальний посібник. Одеса. [Topchiev, O.G. Socio-geographical research: methodology, methods, methods. Textbook. Odessa. (In Ukraine)].
23. Шульський, М.Г. (2004). Фермерство: проблеми становлення і розвитку : монографія. Львів. [Shulsky M.G. (2004). Farmers: problems of formation and development: Monograph. Lviv. (In Ukraine)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ