ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСВІД ПРОСТОРОВОЇ ТИПІЗАЦІЇ

  • О.В. Ващенко
Ключові слова: вікова структура, населення, Київська область, типізація

Анотація

У сучасній науковій літературі, що присвячена питанням трудових ресурсів та ринкам праці, широка увага приділена аналізу демографічних факторів. Більшість авторів визнають вирішальну роль вікової структури населення у формуванні специфічних регіональних ринків праці. Вікова структура населення виступає в якості фактологічної бази прогнозу забезпечення трудовими ресурсами регіону, країни.

Кластерний аналіз дозволив виділити в Київській області значну просторову диференціацію вікової структури населення.

Диференціація вікової структури населення адміністративних одиниць Київської області дозво­лила нам виділити два типи, які суттєво відрізняються за співвідношенням основних вікових груп.

Перший тип, який переважно формує периферію Київської області, відрізняться надвисокою часткою населення старшої вікової групи, низькими частками дітей та осіб працездатного віку.

Другий тип сформувався навколо Києва і має відносно «молоду» структуру населення, з високою часткою дітей (на фоні Київської області в цілому) та осіб працездатного віку.

Просторовий аналіз демонструє відцентрові, центро-периферійні тренди в погіршені вікової структури населення. Основний географічний вектор погіршення спостерігається від Києва на периферію області. На периферії області спостерігається дворазове перевищення частки пенсіо­нерів над дітьми.

Посилання

1. Easterlin, R.A. (1968). Population, labor force, and long swings in economic growth: The American experience. NBER Books.
2. Udovychenko, V., Melnychuk, A., Gnatiuk, O., & Ostapenko, P. (2017). Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model. European Spatial Research and Policy, 24(1), 23–40.
3. Безпала, О.В. (2009) Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району : автореферат. [Bezpala O.V. (2009). Features of the development of labour market of the Capital socio-geographical area. In Ukrainian].
4. Грицевич В.С., (2000). Відтворювальний потенціал трудових ресурсів регіону (математично-географічний аналіз на матеріалах Львівської області) : автореферат [Grytsevich, V.S. (2000). The reproductive potential of the labor resources of the region (mathematical and geographical analysis on materials of the Lviv region). In Ukrainian].
5. Козловець, А.В., Сегіда, К.Ю., & Кандиба, Ю.І. (2009). Порівняння територіальної диференціації особливостей вікової структури населення Хар¬ківської та Херсонської областей. Часопис соціально-економічної географії, 6(1), 164–170 [Kozlovets, A.V., Segida, K.Yu., & Kandyba, Yu.I. (2009). Comparison of the territorial differentiation of the characteristics of the age structure of the population of the Kharkiv and Kherson regions. Journal of Socio- Economic Geography, 6(1), 164–170 In Ukrainian].
6. Курило, І.О. (2006). Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації. Київ : ДУ «Інститут економіки та про¬гнозування» НАН України. [Kurilo, I.O. (2006). Socio-economic structure of the population: evolution, modernity, transformation. In Ukrainian].
7. Логвин, М.М. (2002). Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація, автореферат. [Logvyn, M.M. Labour potential of Poltava region and territorial organization of it, In Ukrainian].
8. Мезенцев, К.В., Мезенцева, Н.І., Мостова, І.О., Сайчук, В.С., (2014). Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів : навчальний посібник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 192 с. [Mezentsev, K.V., Mezentseva, N.I., Mostova, I.O., Saichuk, V.S., (2014). Geography of labor: modern concepts and labor markets of the regions. In Ukrainian].
9. Мезенцев, К.В. (2005). Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет. [Mezentsev, K.V. (2005) Socio-geographical forecasting of regional development. In Ukrainian].
10. Меліхов, А.А. (1999) Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці : автореферат [Melikhov, A.A. (1999). Socio-economic aspects of the formation of the regional labor market In Ukrainian].
11. Молікевич, Р.С. (2016) Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження) : автореферат [Molikevych, R.S., (2016) Health status of population in Kherson region (medical-geographical research) / In Ukrainian].
12. Пилипенко, І.О., & Мальчикова, Д.С. (2009). Методи та методики суспільно-географічних досліджень : навчальний посібник. Херсон : ПП Вишемирський ВС. [Pilipenko, I.O., & Malchуkova, D.S. Methods and methods of socio-geographical research. In Ukrainian].
13. Пирожков, С.И. (1976). Демографические процессы и возрастная структура населения. Статистика. [Pyrozhkov, S.I. (1976). Demographic
processes and age structure of the population / In Russian].
14. Сегіда, К. (2012). Статево-вікова структура населення м. Харкова як основа його демографічного капіталу. Часопис соціально-економічної географії, 13(2), 73–76. [Segida, K. (2012) Sex-age structure of the population of Kharkiv as the basis of its demographic capital. The Journal of Socio-Economic Geography, 13 (2), 73–76. In Ukrainian].
15. Слівінська, Н.М. (2003). Соціально- економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону : автореферат. [Slivinskaya, N.M. (2003). Socio-economic and demographic factors of realization of labor potential of the region. In Ukrainian].
16. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін (2017) : монографія / За ред. Мезенцева К., Олійника Я., Мезенцевої, Н. Київ : Видавництво «Фенікс» [Monography / edited by Mezentsev, K., Oliynyk, Ya., Mezentseva, N. Urban Ukraine: the epicenter of spatial change. In Ukrainian].
17. Шевчук, П.Є. (2001). Методи регіонального прогнозування чисельності та складу населення : автореферат [Shevchuk, P.E. (2001). Methods of regional forecasting of population and population composition. In Ukrainian].
18. Шевчук, П.Є., & Швидка, Г.Ю. (2009). Закономірності формування статево-вікової структури населення України. Демографія та соціальна економіка, 2009, № 2, 39–47. [Shevchuk, P.E., & Shvydka, G.Yu. (2009). Patterns of formation of the sex-age structure of the population of Ukraine. In Ukrainian].
19. Яворська, В.В. (2015). Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки, (2), 37–45. [Yavorska, V.V. (2015) Analysis of structural-age deformations of the population: a regional aspect Scientific Journal of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, 2, 37–45. In Ukrainian].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
13-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ