ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАФАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ

  • О.В. Міщенко
Ключові слова: тафальний ландшафт, сакральний ландшафт, цвинтар, кладовище, некрополь, класифікаційна ознака

Анотація

У статті представлені результати наукових напрацювань щодо історико-географічних особливостей формування та функціонування тафальних ландшафтів. У роботі обґрунтовано зміст поняття та авторське трактування поняття тафальний ландшафт, подана його класифікація за такими ознаками: характеристикою поховальних споруд, періодизаційною хронологією, охоронним статусом.

Посилання

1. Археологічні пам’ятки Волинської області. (2017). Луцьк : Вежа-Друк [Archaeological sites of the Volyn region. (2017). Lutsk : Tower-Print (In Ukrainian)].
2. Бейдик, О.О. & Майборода, Н.В. (2008). Некрополі України: історія, територіальне поширення, функціональна структура, картографування. doi : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ktvsh_2008_13_17. pdf (дата звернення : 24.03.2019) [Beidyk, O.O. & Maiboroda, N.V. (2008). Necropolis of Ukraine: history, territorial distribution, functional structure, mapping. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ktvsh_2008_13_17.pdf. (дата звернення : 24.03.2019) (In Ukrainian)].
3. Воловик, В.М. (2000). Тафальні ландшафти. Збірник наукових праць. Київ-Вінниця : Гіпаніс [Volovyk, V.M. (2000). Tafal landscapes, Collection of scientific works. Kiev-Vinnitsa : Hipanis (In Ukrainian)].
4. Bhardwaj, S. M. (1987) Geography and the hereafter. In V.S. Datye et al. (Ed.), Explorations in the Tropics (pp. 321–33). Pune : University of Poona.
5. Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України». (1999). [State sanitary rules and norms «Hygienic requirements for the arrangement and maintenance of cemeteries in settlements of Ukraine». (1999) (In Ukrainian)]
6. Енциклопедія історії України. (2008) / В.А. Смолій (Ред.), (Т. 5). Київ : «Наукова думка» [Encyclopedia of Ukrainian History. (2008). V. A. Smolii (Ed.) (Vol. 5). Kyiv : « Scientific thought» (In Ukrainian)].
7. Етимологічний словник української мови. (1983) / О.С. Мельничук (Ред.), (Т. 2). Київ : Наук. думка [Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. (1983). O.S. Melnychuk (Ed.), (Vol. 2) Kiev : Nauk. dumka (In Ukrainian)].
8. Ефремов, И.А. (1940). Тафономия ‒ новая отрасль палеонтологи. Известия АН СССР. Серия. Биология, (3), 405–413 [Efremov, I.A. (1940). Taphonomy is a new branch of paleontologists. News of the USSR Academy of Sciences. Series. Biology, (3), 405–413 (In Russian)].
9. Жадько, В.А. Український некрополь. (2005). Київ : СПД Жадько В. О [Zhadko, V.A. Ukrainian necropolis. (2005). Kyiv : SPD Zhadko V.O (In Ukrainian)].
10. Захарук, Ю. (1956). Дослідження пам’яток доби бронзи та раннього заліза на Волині в 1950 р. Археологічні пам’ятки УРСР. (Т. 4) (С. 21–22). Київ : Ін-т археології Акад. наук УРСР [Zakharuk, Yu. (1956). In Archaeological monuments URSR. (Vol. 4) (pp. 21–22). Kyiv : In-t of Archeology Acad. Sciences URSR (In Ukrainian)].
11. Зубов, А. (2017). Доисторические и внеисторические религии. Москва : РИПОЛ класик [Zubov, A. (2017). Prehistoric and non-historic religions. Moscow : RIPOL klasik (In Russian)].
12. Кислий, О.Є. (2009). Мегаліти / В.А. Смолій (Ред.). Енциклопедія історії України. (Т. 6). Київ : Наукова думка [Kyslyi, O.Ye. (2009). Megaliths. In V.A. Smolij (Ed.). Encyclopedia of Ukrainian History. (Vol. 6) Kiev : Nauk. dumka (In Ukrainian)].
13. Кучинко, М.М. (2005). Археологія Волині. Луцьк : Вол. обл. друкарня [Kuchynko, M.M. (2005). Archeology of Volyn. Lutsk : Vol. obl. drukarnia (In Ukrainian)].
14. Kniffen, F. B. (1967) Necrogeography in the United States. Geographical Review 57, 426–427.
15. Марковин, В.И. (1978). Дольмены Западного Кавказа. Москва : Наука [Markovin, V.I. (1978). Dolmens of the Western Caucasus. Moscow : Science (In Russian)].
16. Міщенко, О.В. (2018). Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 72 (3), 88–93 [Mishchenko, O.V. (2018). The springs of Volyn region in the structure of the sacred landscape. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series : Geography. 72 (3), 88–93 (In Ukrainian)]. doi : http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15 (дата звернення: 21.04.2019).
17. Park, C. C. (1994). Sacred Worlds. An introduction to geography and religion. London, New York : Routledge.
18. Смолій, В.А., Федорченко, В.К. & Цибух, В.І. (2006). Дольмен. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. Київ : Видавничий Дім Слово [Smolii, V.A., Fedorchenko, V.K. & Tsybukh V.I. (2006). Dolmen. In Encyclopedic Dictionary-Tourist Guide. Kyiv : Publishing House Slovo (In Ukrainian)].
19. Скорий, С.А. & Кислий, О.Є. (2008) Курган, надмогильний пагорб / В.А. Смолій (Ред.). Енциклопедія історії України. (Т. 5). Київ : Наукова думка [Skoryi, S.A. & Kyslyi, O.Ye. (2008). Mound, the tall hill. In V.A. Smolii (Ed.), Encyclopedia of Ukrainian History. (Vol. 5) Kiev : Nauk. dumka (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
42-47
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ