ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • Г.Ю. Нападовська
Ключові слова: територіальна громада, децентралізація, сільське розселення, Херсонська область

Анотація

У статті розглянуті основні параметри сільського розселення на регіональному рівні. Проаналізовані показники системи кількісних параметрів географічного аналізу процесу формування об’єднаних територіальних громад на обласному рівні: адміністративний коефіцієнт об’єднання, коефіцієнт об’єднання населення, територіальний коефіцієнт. Встановлено тісноту зв’язку між кількісними параметрами сільського розселення та інтенсивністю процесу формування об’єднаних територіальних громад. Проведено групування районів Херсонської області за кількісними параметрами географічного аналізу процесу формування об’єднаних територіальних громад. Проаналізовані фактори, які впливають на процес об’єднання

Посилання

1. Барановський, М.О. (2010). Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання. Економіка України, (11), 57–69. [Baranovsky, M.O. (2010). Depressiveness of Ukrainian rural areas: methods of assessment, regional differences and how to overcome them. Economy of Ukraine, (11), 57–69. (In Ukrainian)].
2. Барановський, М.О. (2015). Трансформація сільського розселення на регіональному рівні (на прикладі Чернігівської області). Економічна та соціальна географія, (73), 27. [Baranovsky, M.O. (2015). Transformation of rural resettlement on regional level (the example of Chernihiv region). Economic and social geography, (73), 27 (In Ukrainian)].
3. Безуглий, О.В. (2009). Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку (автореф. дис. канд. держ. упр.), Харків. [Bezugly, O.V. (2009). Territorial community in Ukraine: directions and factors of sustainable development, Kharkov. (In Ukrainian)].
4. Геопортал адміністративно-територіального устрою України (2019). doi : http://atu.minregion. gov.ua/ua/home (дата звернення : 20.05.2019) [Geoportal of the administrative-territorial system of Ukraine (2019). doi : http://atu.minregion.gov.ua/ua/ home (дата звернення : 20.05.2019) (In Ukrainian)].
5. Доценко, А.І. (2017). Сільське розселення в Київському регіоні та проблеми його розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки, (7), 43–49. [Dotsenko, A.I (2017). Rural settlement in the Kyiv region and problems of its development. Kherson State University Herald. Series: «Geographical Sciences», (7), 43–49. (In Ukrainian)].
6. Доценко, А.І. (2004). Регіональна полі¬тика розселення. Київ : ВГЛ «Обрії». [Dotsenko, A.I (2004). Regional Resettlement Policy. Kyiv : «Horrions». (In Ukrainian)].
7. Залуцький, І.Р., Брусак, Р.Л. & Шевчук, Б.М. (2008). Основи сталого розвитку територіальної громади. Київ : НАДУ. [Zalutsky, I.R., Brusak, R.L. & Shevchuk, B.M. (2008). Fundamentals of Sustainable Development of the Territorial Community. Kyiv (In Ukrainian)].
8. Заставецька, Л.Б. (2013). Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. [Zastavetska, L.B. (2013). Resettlement systems and geospatial problems of improving of the administrative-territorial structure of Ukraine. Ternopil. (In Ukrainian)].
9. Мальчикова, Д.С. (2014). Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні, (монографія). Херсон : Грінь ДС [Malchykova, D.S. (2014). Theoretical, methodological and methodic principals of rural geoplanning on the regional level, Kherson : Hrin’DS. (In Ukrainian)].
10. Мальчикова, Д.С., Пилипенко, І.О. (2007). Розселення сільського населення як елемент територіальної диференціації сільської місцевості. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Херсон : ПП Вишемирський. [Malchikova, D.S., Pilipenko, I.O. (2007). Resettlement of rural population as an element of territorial differentiation of rural areas. Regional problems of Ukraine: geographic analysis and the search for solutions. Regional problems of Ukraine: geographic analysis and the search for solutions. Kherson : PP Vishemirsky. (In Ukrainian)].
11. Мельничук, А., Остапенко, П. (2016). Децентралізація влади: реформа № 1. Київ : ЦОП «Глобус». [Melnychuk, A., Ostapenko, P. (2016). Decentralization of power: the reform №1 (analytical notes). Kyiv : TsOP «Hlobus». (In Ukrainian)].
12. Нападовська, Г.Ю., Пилипенко, І.О (2018). Просторовий аналіз процесу об’єднання територіальних громад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. [Napadovska, H.Yu., Pylypenko, I. O. Spatial analysis of the process of association of territorial communities. Materials of the international scientific and practical conference. Kharkiv : Karazin Kharkiv National University. (In Ukrainian)].
13. Олійник, Я.Б., Остапенко, П.О. (2016). Фор¬мування спроможних територіальних громад в Укра¬їні: переваги, ризики, загрози. Український географіч¬ний журнал, (4), 37–43. [Oliynyk, Ya.B., Ostapenko P.O. (2016). Formation of capable local communities in Ukraine: benefits, risks, threats. Ukrainian Geographical Journal, (4), 37–43. (In Ukrainian)].
14. Пилипенко, І.О. (2015). Центро-периферійна організація суспільства та адміністративно-територіальна реформа. Економічна та соціальна географія, (3), 44–50. [Pylypenko, I.O. (2015). The core-peripheral organization of society and administrative-territorial reform. Economic and social geography, (3), 44–50. (In Ukrainian)].
15. Пилипенко, І.О., Мальчикова, Д.С. (2007). Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області). Херсон : ПП Вишемирський В.С. [Pylypenko I.O., Malchikova D.S. (2007). Methods of socio-geographical research (on materials of the Kherson region). Kherson : PP Vishemirsky. (In Ukrainian)].
16. Про місцеве самоврядування в Україні. № 280/97-ВР, № 24. (1997). [On local government in Ukraine. № 280/97-ВР, № 24. (1997). (In Ukrainian)].
17. Рогожин, О.Г. (2007). Системи розселення як основа для реформування адміністративно-територіального устрою в сільських районах України. Демографія та соціальна економіка, (1), 39–49. [Rogozhin, O.G. (2007). Resettlement systems as the basis for reforming the administrative-territorial system in rural areas of Ukraine. Demography and Social Economy, (1), 39–49. (In Ukrainian)].
18. Тітенко, З.В. (2007). Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою обласного регіону (на прикладі Одеської області : автореф. дис. канд. геогр. наук. Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Одеса. [Titenko, Z.V. (2007). Social and geographical aspects of administrative-territorial division of the region (for example, the Odessa region), Odessa National University. І.І. Mechnikova. (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
48-55
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ