АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОРОЖНІХ ЛАНДШАФТНО-ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМАХ

  • Г.І. Денисик
  • Р.В. Дідура
Ключові слова: дорожня ландшафтно-інженерна система, автодорога Київ – Одеса, важкі метали, ділянка, ГДК, забруднення ґрунтів, міграція, акумуляція

Анотація

Розглянуто проблему забруднення ґрунту важкими металами прилеглих територій до автомагістралі Київ – Одеса; проаналізовано попередні праці зарубіжних та вітчизняних науковців. Охарактеризовано природні умови дослідження, виділено ділянки для взяття проб ґрунту: перша знаходиться біля м. Біла Церква (Київська обл.), друга розташована в околицях с. Нестерівка (Черкаська обл.), третя – поблизу с. Піківець (Черкаська обл.), четверта – біля м. Умань на розвилці «Лист конюшини» доріг Київ – Одеса і М – 12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Результати дослідження придорожніх територій дорожньої ландшафтно-інженерної системи Київ – Одеса показали, що у ґрунті наявні такі хімічні елементи: цинк, мідь, свинець та кадмій. Зразки ґрунту відбирали на відстані 5, 10 та 15 м від полотна автодороги, на глибині 0-10 см у ясну погоду. Майже всі хімічні елементи знаходяться в межах норми ГДК, однак зустрічаються й аномальні ділянки. Цинк знаходиться в межах норми на всіх ділянках дослідження, лише локальна фонова ділянка поблизу м. Умань на розвилці «Лист конюшини» містить аномальну для довкілля зону, де вміст Zn на відстані 10 м від полотна дороги становить 40,90 мг/кг, що перевищує зна­чення рухомої форми ГДК у два рази. Плюмбум перевищує ГДК майже на всіх натурних ділянках, крім с. Нестерівка (Черкаська обл.), це пояснюється значною кількістю автомобілів на трасі Київ – Одеса та меншою їх кількістю у з’їзд до с. Нестерівка. Вміст кадмію на натурних ділянках малопомітний, знаходиться в нормі і не становить загрози для навколишнього середовища. Вміст міді на всіх локальних ділянках коливається в межах норми. Встановлено, що вміст хімічних елементів у ґрунті на досліджуваних ділянках за період 2016–2018 років зменшився.

Посилання

1. Ванчура, Р.Б. (2011). Експериментальні дослідження вмісту важких металів в охоронних зонах автомагістралей. Геодезія, картографія і аеро¬фотознімання, 75, 110–114. [Vanchura, R.B. (2011). Experimental studies of the content of heavy metals in the protection zones of highways. Geodesy cartography and aerial photography, 75, 110–114].
2. Волошин, І.М. (2005). Особливості забруднення лісових і придорожніх насаджень авто¬мобільних доріг загальнодержавного значення Волинської області. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 7, 162– 167. [Voloshin, I.M. (2005). Peculiarities of Pollution of Forest and Roadside Plants of Highways of Volyn Oblast. Scientific Bulletin of the Volyn State University named after. Lesia Ukrainka, 7, 162–167].
3. Галаган, О.О. (2013). Моделювання розподілу важких металів у приавтомагістральних геосистемах. Фізична географія та геоморфологія, 2, 28–33. [Galagan, O.O. (2013). Modeling of the distribution of heavy metals in transverse geosystems. Physical geography and geomorphology, 2, 28–33].
4. Грабовський, О.В. (2002). Міграція та акумуляція важких металів в агроценозах, прилеглих до автомагістралей, в умовах Закарпаття (грунт-рослини-тварини) : автореф. дис. ... канд. біол. наук. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича,Чернівці. [Grabovsky, O.V. (2002). Migration and accumulation of heavy metals in agrocenoses adjacent to highways, in conditions of Transcarpathia (soil-plants-animals). (Master's thesis). Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, Chernivtsi].
5. Денисик, Г.І., Вальчук, О.М. (2005). Дорожні ландшафти Поділля. Вінниця : Теза. [Denisik, G. I., Valchuk, O. M. (2005). Road landscapes of Podillya. Vinnytsia : Tezis].
6. Державна служба автомобільних доріг України. (2005). Єдині правила зимового утримання
7. автомобільних доріг: П Г.1-218-118. Київ. [State Road Service of Ukraine. (2005). The only rules of winter maintenance of motor roads. Kyiv].
8. 7. Державне агентство автомобільних доріг України, (2012). Методичні вказівки щодо гранично – допустимих норм витрат протиожеледних матеріалів при зимовому утриманні автомобільних доріг: ГБН В.2.3-218-540. Київ. [State Agency of Motor Roads of Ukraine. (2012). Methodical instructions concerning the maximum – allowable rates of consumption of anti-icing materials during winter maintenance of highways: HDN В 2.3-218-540. Kyiv].
9. 8. Довбиш, Л.Л. (2001). Забруднення важкими металами дерново-підзолистих ґрунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук). Агроекологічний Університет, Житомир. [Dovbish, L. L. (2001). Contamination by heavy metals of turf-podzolic soils of forest-agrarian landscapes of Polissya. (Master's thesis). State Agroecological University, Zhytomyr].
10. 9. Еськов, Е.К. (2012). Содержание свинца в растениях, произрастающих вблизи автотрасс. Земледелие теоретический и научно-практический журнал. 8. 10–11 [Eskov, E.K. (2012). Lead content in plants growing near highways. Agriculture theoretical and scientific journal, 8, 10–11].
11. 10. Кузнецова, Б.А. (1985). Автомобильный транспорт: организация и эффективность. Москва: Транспорт. [Kuznetsov, B. A. (1985). Road transport: organization and efficiency. Moskow: Transport].
12. 11. Львов, Б.В. (1966). Атомно-абсорбционный анализ. Москва : Наука. [Lvov, B V. (1966). Atomnoabsorption analysis. Moscow: Science].
13. 12. Маринич, О.М., Шищенко П.Г. (2005). Фізична географія України. Київ : Знання. [Marinich, O.M. Shishchenko P.G. (2005). Physical geography of Ukraine. Kyiv: Knowledge].
14. 13. Матвійчук, Л.Ю. (2008). Особливості забруднення важкими металами приавтомагістральних територій Волинської області : автореф. дис. на здобуття канд. геогр. наук). Національний університет імені Івана Франка, Львів. [Matviychuk, L. Yu., (2008). Osoblivostі zadrudnennya by the important metals of the otherworldly territory of Volinsky region. (Master's thesis). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv].
15. 14. Министерство здравоохранения СССР. (1988). Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения: СанПіН № 4630– 88. Москва. [Sanitary rules and norms of protection of surface waters from pollution. № 4630–88. (1988). Moscow].
16. 15. Новиков, Ю.В. (1990). Методы исследования качества воды водоемов. Москва : Медицина. [Novikov, Yu.V. (1990). Methods of investigation of water quality in water bodies. Moskow: Medicine].
17. 16. Сердюк, С.Н. (2007). Диагностика загрязнения тяжелыми металлами почвенного покрова индустриально-урбанизированных территорий. Екологія та ноосфера. 9.(1–2), 55–60. [Serdyuk, S.N. (2007). The diagnostics of heavy metal pollution of industrial-urbanized territories. Ecology and the noosphere, 19 (1-2), 55–60 ].
18. 17. Ходан, Г.Д. (2012) Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць Чернівці: Чернівецький університет. 614. 109– 111с. [Khodan, G.D. (2012). Ecological-geochemical estimation of road geosystems of Chernivtsi region. Scientific Bulletin of the Chernivtsi University: a collection of scientific works in Chernivtsi, 641, 109–111].
19. 18. Шейкина, О.Ю. (2008). Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими мета¬лами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 1. 61–65. [Shaikina, O.Yu. (2008). Environmental assessment of soil contamination by heavy metals along the main transport highways of the city of Cherkasy. Ecology of the environment and life safety, 1, 61–65].
20. 19. Юрченко, В.А. (2014). Исследование поверхносных сточных вод автомобильных дорог и дорожно-инфраструктурных комплексов Автошляхо¬вик України. 5,43 – 48. [Yurchenko, V.A. (2014). Investigation of surface sewage of highways and road infrastructure complexes. Roadster of Ukraine, 5, 43–48].
21. 20. Яковенко, О.В. (2011). Особливості забруднення грунтів кадмієм та іншими важкими мета¬лами підприємствами кольорової металургії. Мінералогічний журнал. 33(2), 96–99. [Yakovenko, O.V. (2011). Features of soil pollution by cadmium and other heavy metals by non-ferrous metallurgy enterprises. Mineralogy journal, 33(2), 96–99].
22. 21. Li, X. (2001). Heavy metal contamination of urban soils and street dusts Hong Kong. Applied Geochemistry, 6, 1361–1368. https://doi. org/10.1016/S0883-2927(01)00045-2 (дата звернення: 20.04.2019)
23. 22. Saeedi, M. (2009). Assessment of heavy metals contamination and leaching characteristics in highway side soils. Environmental Monitoring Assessment, 151, 231–241.
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
130-136
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ