ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-ВІДПОЧИНКОВОГО ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • А.В. Кузишин
  • І.Б. Галицька
Ключові слова: Тернопільська область, лікувальний туризм, оздоровчий туризм, центри лікувально-оздоровчої рекреації, територіальна організація лікувально-оздоровчого туризму, спеціалізації центів лікувально-оздоровчої рекреації

Анотація

Наш дослідницький підхід ґрунтується на переконаннях, що туристична сфера сьогодні відзначається багатовекторністю розвитку та формуванням нових напрямків, які потребують відповідної оцінки. Для визначення певних напрямків туризму на рівні профільних світових організації ставиться питання уніфікації базових термінів та їх похідних, що мають узгодити різні національні позиції. Із цієї позиції актуальним видається популяризація сучасних досліджень ЮНВТО та ЄТК у даному напрямку.

Сьогодні одним із трендових напрямків туризму варто вважати лікувально-оздоровчий туризм, який має давні традиції в Європі та відповідну ресурсну базу в регіонах України. Актуальною проблематикою сучасних досліджень варто вважати вивчення стану функціонування лікувально-оздоровчого туризму на рівні обласних регіонів, в яких цей напрямок туризму не вважається профільним. Інструментом вивчення є оцінка статистичних показників завантаженості відповідних установ упродовж 2000–2016 рр., а також аналіз потенційних можливостей відповідних ядер лікувально-оздоровчої рекреації. Наявна ресурсна база не має достатнього використання та відзначається низькою інфраструктурною забезпеченістю. У дослідженні проаналізовано потенційні напрямки лікування та оздоровлення, які надаються такими центрами, але водночас відзначається низька інформативність щодо діяльності інших закладів оздоровлення (санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі санаторії тощо), їх місткості та потенційних можливостей щодо прийому рекреантів. Також актуальним питанням є модернізація наявних закладів оздоровлення з метою приведення їх до європейських стандартів та відповідного зростання відвідувачів.

У вигляді діаграм проаналізовано динаміку зацікавленості лікувально-оздоровчим напрямком у Тернопільській області.

Проведені дослідження утверджують думку, що лікувально-оздоровчий туризм є перспективним напрямком розвитку туризму в області, чому сприяють наявні лікувальні ресурси та природні умови, які близькі за своїми показниками до провідних обласних регіонів України за розвитком лікувально-оздоровчого туризму.

Посилання

1. Кузишин, А.В., Галицька, І.Б. (2018). Умови та риси оздоровчо-лікувального туризму в межах Західного Поділля. Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання]. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 255–261. [Kuzyshyn, A.V., Halytska, I.B. (2018). Conditions and features of health-tourism tourism within the West Podillya. Podilsky reading. The era of natural studies in Podolia: history, theory, practice [Electronic edition]. Collection of scientific works on the materials of the international scientific and practical conference, Kamyanets-Podilskyi, October 9-11, 2018, K-PNU them. Ivan Ogienko, 255–261. (In Ukrainian)].
2. Мальська, М.П., Рутинський, М.Й. (2008). Лікувально-оздоровчий туризм. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. [Malskaya, M. P., Rutinsky, M.Ya. (2008). Therapeutic and health tourism. Lviv : LNU them. I. Franko. (In Ukrainian)].
3. Охота, В.І. (2016). Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині. Інноваційні економіка, 3-4, 84–88. [Okhotya, V.I. (2016). Investment and innovation potential of sanatorium and resort tourism in Ternopil region. Innovative economy, 3-4, 84–88. (In Ukrainian)].
4. Рутинський, М. (2007). Класифікація та типологія курортів. Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 34, 236–246. [Rutinsky, M. (2007). Classification and typology of resorts. Visnyk of L’viv Univ. Series geographic, 34, 236–246. (In Ukrainian)].
5. Рутинський, М.Й. (2010). Ключові принципи сталого розвитку курортно-рекреаційної сфери західного регіону України. Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. Мате¬ріали ІІІ міжнар. наук. конф. (28-29 травня, 2010 р.), 137–138. [Rutinsky, M.Ya. (2010). Key principles of sustainable development of the resort and recreation sphere of the western region of Ukraine. Sustainable use of natural resources: approaches, problems, prospects. Materials of the III International sciences conf. (May 28-29, 2010), 137–138. (In Ukrainian)].
6. Рутинський, М., Петранівський, В. (2012). Лікувально-оздоровчий туризм: актуальні цілі та сучасні підходи до організації. Вісник Львів¬ського університету. Серія міжнародні відносини, 29, 179–189 [Rutinsky, M., Petranovsky V. (2012). Therapeutic and health tourism: actual goals and modern approaches to the organization. Visnyk of Lviv University. Series of international relations, 29, 179–189. (In Ukrainian)].
7. Рутинський, М.Й. (2011). Основні риси розбудови та територіальної організації мережі SPA-курортів західного регіону України. Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (15 квітня 2011 р., м. Харків). Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 115–118 [Rutinsky, M.Y. (2011). Main features of the development and territorial organization of the network of SPA-resorts of the western region of Ukraine. Tourism business: world trends and national priorities. Materials V International sci. pract. conf. (April 15, 2011, Kharkiv). Kharkiv : KhNU them. V.N. Karazin, 115–118. (In Ukrainian)].
8. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2017 рік. (2018) / за ред. А.А. Чорного. Тернопіль [Statistical Yearbook of Ternopil Oblast for 2017. (2018) / ed. A.A. Chornyj, Ternopil (In Ukrainian)].
9. Парфіненко, А.Ю., Волкова, І.І., Щербина, В.І. (2018). Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», 7, 130–135 [Parfyenenko, A.Yu., Volkova, I.I., Shcherbyna, V.I. (2018). Problems and prospects of development of health-improving tourism in Ukraine (in comparison with the countries of Central Europe). Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series «International Relations. Economy. Country Studies. Tourism», 7, 130–135. (In Ukrainian)].
10. Ellis Susie. Are Wellness and Medical Tourism Industries two different topic? doi : https://www. imtj.com/articles/are-wellness-and-medical-tourism-industries-two-different-topics/ (Режим звернення : 25.03. 2019).
11. Exploring Health Tourism Executive Summary. doi : https://www.e-unwto.org/doi/ pdf/10.18111/9789284420308] (дата звернення : 15.05.2019).
12. doi : http://www.te.ukrstat.gov.ua/katalog_ tyr.htm2 (дата звернення : 30.04.2019).
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
180-186
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ