ТРИНІТАРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

  • В.С. Грицевич
Ключові слова: суспільна географія, тринітарний підхід, предмет дослідження, геосферна взаємозумовленість, геопросторова мінливість, геоторіальна організованість, класифікація законів, математична суспільна географія

Анотація

Для обґрунтування тринітарного підходу до розуміння предмета дослідження суспільної географії застосовані індуктивний та дедуктивний підходи. У рамках індуктивного підходу у статті обґрунтована доцільність і вивчені особливості формулювання предмету дослідження для вибірки з понад тридцяти кандидатських дисертаційних робіт за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». У статі наведені п’ять прикладів із вибірки. Зроблені змістовні висновки про фактичну неунарність предмету дослідження в дисертаціях та необхідність вдосконалення його формулювання. Запропоноване тринітарне розуміння предмету дослідження суспільної географії як єдності трьох компонент: геосферної взаємозумовленості земних явищ, геопросторової мінливості суспільних явищ і геоторіальної організованості суспільства. Ці компоненти загалом відповідають пунктам предмета дослідження в конкретних суспільно-географічних працях і узагальнюють їх. Охарактеризована кожна з компонент предмету дослідженя та розкритий їхній зміст. Окремо розглянута проблема функціонального аспекту в суспільній географії і зроблений висновок про його необхідну присутність у всіх трьох компонентах тринітарного предмету дослідження. У рамках дедуктивного підходу запропоновані та розглянуті три пізнавальні дихотомії: пізнання явища – пізнання суті, позапросторове пізнання – просторове пізнання, якісне пізнання – кількісне пізнання. Показаний тісний зв’язок компонент тринітарного підходу з комбінаціями альтернатив пізнавальних дихотомій, а також закономірності такого зв’язку. Запропонована відповідна класифікація законів та закономірностей суспільної географії на основі тринітарного підходу до розуміння предмету її дослідження. Запропонована структура математичної суспільної географії, яка відповідає тринітарному розумінню предмета дослідження і визначені відповідні математико-географічні моделі. У рамках другого блоку моделей запропоновані класифікації методів центрографії.

Посилання

1. Вірченко, П. (2010) Просторова організація системи освіти регіону. (Дис. канд. геогр. наук). Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків [Virchenko, P. (2010) Spatial organization of the region's education system. (Candidate of Science in Geography). V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (In Ukrainian)].
2. Грицевич, В.С. (2009) Суспільно-географічне пізнання світу як наукова категорія і важлива сфера людської діяльності. Матеріали конференції Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Херсон [Grytsevych, V.S. (2009) Social and geographical knowledge of the world as a scientific category and an important sphere of human activity, Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions. Kherson (In Ukrainian)].
3. Грицевич, В.С. (2017) Про один підхід до розуміння предмета вивчення суспільної географії. Матеріали конференції Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Херсон [Grytsevych, V.S. On one approach to understanding the subject of study of human geography, Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions. Kherson (In Ukrainian)].
4. Грицевич, В.С. (2018) Антропоторія як конкретний об’єкт дослідження суспільної географії, Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики. Львів : ЛНУ імені Івана Франка [Grytsevych, V.S. (2018) Anthropotory as a specific object of study of human geography, Human geography: scientific traditions and modern challenges. Lviv (In Ukrainian)].
5. Мамчур, О. (2010) Суспільно-географічні проблеми формування ринкової інфраструктури Львівської області. (Дис. канд. геогр. наук). Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів [Mamchur, O. (2010) Socio-geographical problems of formation of market infrastructure of Lviv region. (Candidate of Science in Geography). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv (In Ukrainian)].
6. Мостова, І. (2013) Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення та міграції населення. (Дис. канд. геогр. наук). Киівський національний університет імені Т. Шевченка, Київ [Mostova, I. (2013) Kirovograd regional labor market and its impact on population resettlement and migration. (Candidate of Science in Geography). T. Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (In Ukrainian)].
7. Мручковський, П. (2018) Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз). (Дис. канд. геогр. наук). Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці [Mruchkovsky, P. (2018) Ethnic Structure of the Population of the West Ukrainian Region (Socio-geographical Analysis). (Candidate of Science in Geography). Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi (In Ukrainian)].
8. Олійник, Я.Б., Шевчук, С.М. (2011) Розвиток методологічних основ сучасної української суспільної географії, Економічна та соціальна географія. Вип. 63. [Oliynyk, Ya.B., Shevchuk, S.M. (2011) Development of methodological foundations of modern Ukrainian human geography, Economic and social geography. Vol. 63. (In Ukrainian)].
9. Паламарчук, М.М. (1995) Соціально-економічна географія як наука та її значення для сучасної географії. Український географічний журнал. № 4 [Palamarchuk, M.M. (1995) Socio-economic Geography as a Science and Its Significance for Modern Geography. Ukrainian Geographical Journal. № 4. (In Ukrainian)].
10. Пістун, М.Д. (1996) Основи теорії суспільної географії. Київ : Вища школа. [Pistun, M.D. (1996) Fundamentals of the theory of human geography. Kyiv : Vyshcha shkola. (In Ukrainian)].
11. Сеньків, М. (2017). Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України. (Дис. канд. геогр. наук). Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів [Senkiv, M. (2017) Transport and distribution geology in the Western region of Ukraine. (Candidate of Science in Geography). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv (In Ukrainian)].
12. Топчієв, О.Г. (2009). Основи суспільної географії. Одеса : Астропринт. [Topchiyev, O.G. (2009). Fundamentals of human geography. Odessa : Astroprint (In Ukrainian)].
13. Шаблій, О.І. (2003) Основи загальної суспільної географії. Львів : ЛНУ [Shablii, O.I. (2003). Fundamentals of general human geography. Lviv : LNU (In Ukrainian)]
14. Яценко, Б.П. Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної країни) (Дис. докт. геогр. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ [Yatsenko, B.P. Structure of the Economy of Japan (Economical- Geographical Studies of the Post-Industrial Country’s Economy). (Doctor of Science in Geography). Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (In Ukrainian)].
15. Bibliotheca Trinitarioram. International Bibliography of Trinitarian Literature, Munchen, 1984, v. l, 624 p., 1988, v. 2, 594 p.
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
25-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ