МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «МОНОРОЗВИТОК» У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ

  • Н.М. Смочко
Ключові слова: монорозвиток, методологічні підходи, територіальна система монорозвитку, методологія дослідження моносистем

Анотація

У статті здійснено аналіз методологічних підходів до обґрунтування категорії «монорозвиток». Провідними і традиційними підходами у суспільно-географічних дослідженнях є історико-географічний (ретроспективний) та територіальний (геопросторовий), які доцільно поєднувати з генетичним, за яким усі географічні явища розглядають як процеси, що мають свою ґенезу, динаміку, відмінності, закономірності просторового поширення. Для вивчення процесів системоформування важливе значення має комплексний підхід, що передбачає всебічний аналіз розвитку основних чинників формування сучасних соціально-економічних процесів у регіонах. Системний підхід дозволяє розглядати функціонування і розвиток територіальної моносистеми та її базових типів як систем територіальної організації суспільства на різних ієрархічних рівнях, розкрити їх цілісність і механізми, що забезпечують ефективне управління таким монорозвитком. Поруч із системним підходом все більшого використання набуває синергетичний підхід, який передбачає детальне дослідження чинників формування моносистеми і процесів. У сучасних умовах самоорганізація грає головну роль у передачі інформації про процеси, що відбуваються в територіальній системі, відповідно, зростає роль застосування інформаційного підходу. Структуру територіальної системи як конкретної історично-часової форми організації суспільства можна розглядати у компонентно-функціональному і територіально-функціональному аспектах. В умовах різноманітних викликів, характерних для останнього десятиріччя, однією з найважливіших форм соціальної адаптації до нових суспільних реалій стало формування та підсилення територіальних (локальної та регіональної) ідентичностей на окремих територіях, що відзначаються стійкою історико-культурною, економічною та соціальною специфікою. В зв’язку з цим більшого застосування поряд з системним дістають кластерний (формування так званих мережевих структур), біхевіористський (пояснення територіальної ідентичності моносистеми), партисипативний підходи (стратегічне планування територіального розвитку моносистеми).

Посилання

1. Баранский, Н.Н. (1980). Избранные труды. Становление советской экономической географии. Москва : Мысль. [Baranskyy, N. N. (1980). Selected Works. The Formation of Soviet Economic Geography. Moscow : Thought (іn Russian)].
2. Голиков, А.П. (1992). Введение в экономическую и социальную географию. Харьков: ХГУ. [Holykov, A.P. (1992). Introduction to Economic and Social Geography. Kharkov : KSU. (іn Russian)].
3. Дзенис, З.Е. (1980). Методология и методика социально-эконом-географических исследований : монография. Рига. [Dzenys, Z.E. (1980). Methodology and methodology of socio-economic and geographical research: monograph. Riga. (іn Russian)].
4. Заставецька, Л.Б. (2013). Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. [Zastavetska, L. B. (2013). Resettlement systems and geospatial problems of improving of the administrative-territorial structure of Ukraine. Ternopil. (іn Ukraine)].
5. Заставецька, О.В. (1997). Комплексний економічний і соціальний розвиток території : теоретичні і методичні основи дослідження : монографія. Тернопіль : ТДПУ. [Zastavets’ka, O. V. (1997). Complex economic and social development of the territory: theoretical and methodological foundations of the study. Ternopil: TSPU. (in Ukraine)].
6. Кифяк, В.Ф. (2013). Методи та принципи формування територіальних рекреаційних систем. Вісник ДІТБ, 17, 51-54. [Kyfyak, V. F. (2013). Methods and principles of formation of territorial recreational systems. Bulletin DITB,17, 51-54. (in Ukraine)].
7. Колосовский, Н.Н. (1947). Производственно-териториальное сочитание (комплекс) в советской экономичесской географии. [Kolosovskyy, N.N. (1947). Industrial-territorial combination (complex) in Soviet economic geography. (in Russian)].
8. Мезенцев, К.В. (2004). Методика біхевіористичного прогнозування регіонального розвитку. Економічна та соціальна географія, 54, 17–24. [Mezentsev, K.V. (2004). Methods of bihevoristic prognosis of regional development. Economic and social geography, 54, 17-24. (In Ukraine)].
9. Мезенцев, К.В. (2005). Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет. [Mezentsev, K.V. (2005) Socio-geographical forecasting of regional development : monograph. Kiev. (In Ukraine)].
10. Немец, К.А. (2005). Информационное взаимодействие природных и социальных систем : монография. Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив. [Nemets, K. A. (2005). Informational interaction of natural and social systems. Kharkov: East-regional center for humanitarian and educational initiatives. (In Russian)].
11. Нємець, К.А., Нємець, Л.М. (2014). Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. [Nyemets’, K. A. & Nyemets’, L.M. (2014). The theory and methodology of geographical science: methods of spatial analysis. Kharkiv : V.N. Karazin KhNU. (in Ukraine)].
12. Паламарчук, О.М. (1992). Общественно-территориальные системы (логико-математическое моделирование). Киев : Знання. [Palamarchuk, O. M. (1992). Socio-territorial systems (logical and mathematical modeling). Kiev : Knowledge. (in Russian)].
13. Пістун, М.Д. (1996). Основи теорії суспільної географії. Київ. [Pistun, M. D. (1996). Foundations of the theory of social geography. Kiev. (in Ukraine)].
14. Сурмин, Ю.П. (2003). Теория систем и системный анализ. Киев: МАУП. [Surmyn, Yu. P. (2003). Theory of systems and systems analysis. Kiev: MAUP. (In Russian)].
15. Топчієв, О.Г. (2001). Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт. [Topchiyev, O.H. (2001). Fundamentals of Social Geography. Odessa : Astroprint. (In Ukraine)].
16. Топчієв, О.Г. (2005). Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Навчальний посібник. Одеса. [Topchiev, O.G. Socio-geographical research: methodology, methods, methods. Textbook. Odessa. (In Ukraine)].
17. НАН України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди; Шинкарук В.І. (Ред). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрис. [NAN Ukrayiny, In-t filosofiyi imeni H.S. Skovorody; Shynkaruk, V.I. (Ed.). (2002). Encyclopedic Dictionary of Philosophy. Kiev: Outline. (in Ukraine)].
18. Шаблій, О.І. (2003). Основи загальної суспільної географії: підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. [Shabliy, O.I. (2003). Fundamentals of General Social Geography. Lviv : LNU named after Ivan Franko Publishing Center. (in Ukraine)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
61-67
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ