КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • О.А. Бездухов
Ключові слова: тверді побутові відходи, територія, кластер, кластерний підхід, районування, довкілля, Чернігівська область

Анотація

У статті акцентовано увагу на актуальності досліджень, скерованих на спостереження та аналіз динаміки накопичення і просторового розподілу твердих побутових відходів, а також на розроблення та впровадження спеціальної методики диференціювання територій за рівнем техногенного навантаження, що зумовлено впливом відходів на стан навколишнього середовища. Наголошено, що проблема поводження із твердими побутовими відходами є актуальною для всіх регіонів України та потребує вирішення і в Чернігівській області. Зроблено короткий аналіз останніх досліджень і публікацій із даної теми. Розглянуто застосування кластерного підходу до дослідження сучасного стану накопичення і просторового розподілу твердих побутових відходів. Проаналізовано динаміку та сучасний стан накопичення твердих побутових відходів у межах Чернігівської області.

Розглянуто основні етапи алгоритму кластерного аналізу, враховуючи особливості поставленої задачі. Проведено кластерний аналіз для диференціації регіонів за кількістю утворення та накопиченням твердих побутових відходів в межах Чернігівської області. Виділено кластери сучасного стану техногенного навантаження, зумовленого впливом твердих побутових відходів на стан довкілля території області. До одного кластера увійшли адміністративні райони області, які мають подібну специфіку техногенного навантаження, зумовленого впливом відходів на стан довкілля, і водночас відмінні параметри того ж навантаження на території районів інших кластерів. Здійснено відповідне районування області. Для формування просторового уявлення про районування території Чернігівської області результати кластерного аналізу також представлено в картографічному вигляді. Здійснено аналіз виділених кластерів. Результати районування підкреслюють нерівномірність розподілення техногенного навантаження, що зумовлено впливом твердих побутових відходів та відрізняються від ранжування території за окремими показниками. Сумісне використання сукупності показників надає можливості проведення як комплексного картування територій, так і формування загального уявлення щодо розподілу даної складової частини техногенного впливу на стан довкілля.

Посилання

1. Бездухов, О.А. (2015). Кластерний підхід до дослідження господарської освоєності в межах еколого-геоморфологічного аналізу території (на прикладі Чернігівської області). Physical Geography and Geomorphology, 79(3), 115–120. Київ : МСП-680 [Bezdukhov, O.A. (2015). Cluster approach of the economic development studying for ecologicalgeomorphological analysis of the territory (on the example of Chernihiv region). Physical Geography and Geomorphology, 79 (3), 115–120. K . : MSP-680].
2. Бездухов, О.А. (2018). Тверді побутові відходи: динаміка накопичення та сучасний стан (на прикладі Чернігівської області). Матеріали Всеукраїнської наук. Конф. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. [Bezdukhov, O.A. (2018). Solid Domestic Waste: Dynamics of Accumulation and the Present State (on the example of Chernihiv region), Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference, Sumy : Sumy SPU named after A.S. Makarenko].
3. Березюк, О.В. Котляр, Ю.О. (2017). Сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Матеріали XLVI регіональної науково-технічної конференції ВНТУ [Bereziuk, O.V. Kotliar, Yu.O. (2017). The current state of solid waste management in Ukraine. Materials of the XLVI Regional Scientific and Technical Conference of VNTU].
4. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2017 рік. (2018). Чернігів. [The environment state in the Chernihiv region report , 2017 (2018). Chernihiv].
5. Ким, Д.О. (1989). Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Рипол Классик. [ Kim, D. O. (1989). Factor, discriminant and cluster analysis. Ripol Classic].
6. Майстер, А.А. (2014). Кластерний підхід до дослідження сільськогосподарської освоєності території (на прикладі Волинської області). Геополитика и экогеодинамика регионов, 10(2), 647–651. Симферополь : КНЦ [Maister, A. A. (2014). Cluster approach to the study of agricultural development of the territory (on the example of the Volyn region). Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions, 10 (2), 647–651. Simferopol : KSC].
7. Мельниченко, О.А., Радькова, О.С. (2017). Методи та засоби публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. Вип. 2. С. 35–43. [Melnychenko, O.A., Radkova, O.S. (2017). Methods and ways of public management in the field of solid waste management: generalizing the acquisitions of Ukrainian science. Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine. Series : Public Administration. No. 2, pp. 35–43].
8. Портер, М. (2001). Конкуренция : пер. с англ. / под ред. ЯВ Заблоцкого. Москва : Издательский дом «Вильямс». [Porter, M. (2001). Competition: translated from English / edited by Ya.V. Zablotskyi., M. : Williams Publishing House].
9. Сафранов, Т.А., Черкез, Є.А., & Шаталін, С.М. (2018). Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів. Український гідрометеорологічний журнал, 21, 98–109. [Safranov, T.A., Cherkez, E.A., Shatalin, S.M. (2018). Assessment of the Odessa region territory favorable for the landfills municipal solid waste placement. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 21, 98–109].
10. Федорова, В.Г. (2011). Теоретико–методичні підходи до визначення поняття кластер. Ефективна економіка, (9). [Fedorova, V.G. (2011). Theoretical and methodological approaches to the cluster concept defining. Efficient economy, (9)].
11. Шаніна, Т.П., Губанова, О.Р., Клименко, М.О., Сафранов, Т.А., Коріневська, В.Ю., Бєдункова, О.О., & Волков, А.І. (2012). Управління та поводження з відходами : підручник. Одеса : ОДЕУ. [Shanina T.P., Gubanova O.R., Klymenko M.A., Safranov T.A., Korinevska V. Yu., Biedunkova A.A., Volkov A.I. (2012 ). Waste management and handling: Textbook. Odessa : ODEU].
12. Учебник по статистике StatSoft (2012). Электронный ресурс. Статистический портал StatSoft. [Statistics StatSoft textbook. (2012). Electronic resource. Statistical portal StatSoft].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
81-87
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ