ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕГОВОЇ СИСТЕМИ ТИПУ «КРИЛАТИЙ МИС» КІНБУРНСЬКА-ПОКРОВСЬКА-ДОВГИЙ

  • О.В. Давидов
Ключові слова: берегова зона, берегові системи, «крилатий мис», коса, острів, острівний бар

Анотація

У береговій зоні Світового океану широкого поширення набули різноманітні за еволюційним спрямуванням берегові системи, серед яких найбільш специфічним типом вважається «Winged forelands». Виділення відповідного типу зумовлено наявністю в береговій системі певних генетичних ознак, літодинамічного, гідродинамічного, морфологічного та еволюційного спрямування. У межах берегової зони Чорного моря виділяються чотири берегові системи даного типу, але кожна з них не характеризуються повною відповідністю генетичним ознакам «крилатих мисів».

Берегова система Кінбурнська-Покровська-Довгий розташована в північно-західної частини Чорного моря, в районі гирлової області Дніпра та Південного Бугу, в межах західної частини Кін- бурнського півострова. Відповідну систему за певною кількістю ознак можливо ідентифікувати як «крилатий мис».

Спрямовані наукові дослідження району берегової системи Кінбурнська-Покровська-Довгий почалися із другої половини XVIII століття, коли з’явилася необхідність вивчення умов судноплавства в Дніпровсько-Бузькому лимані. Найбільш детальні перші описи відповідного району можливо знайти в роботах Е. Манганарі, М. Крендовського та М. Соколова.

Безпосередні дослідження берегових процесів почалися у другій половині ХХ століття, матеріали відповідних досліджень викладені в роботах В.П. Зенковича, П.Д. Підгородецького, Л.І. Пазюк, Правоторова А.І. та ін. Наприкінці ХХ століття особлиовсті берегових процесів були предсатвлені в роботах І.М. Котовського, Д.О. Чернякова та Ю.Д. Шуйського.

У генетичному відношенні берегова система Кінбурнська-Покровська-Довгий, сформована на місці затопленої частини гирлової області Дніпра та Південного Бугу, в результаті утворення системи підводних валів, їх зміщення та трансформації у береговий бар. У літодинамічному відношенні досліджувана система є результатом взаємодії поперечних та вздовжберегових потоків наносів.

У межах системи виділяється шість структурно-динамічних елементів, до яких належать: Кінбурнська коса, Фронтальний берег, Покровська коса, Суха коса та острівний бар, острів Круглий, острів Довгий.

Посилання

1. Davydov, O.V., Kotovsky, I.N. (2019). Geographical allocation of “winged foreland” abrasionaccumulative systems. Leidinyje pateikiama 12-osios mokslines-praktines konferencijos “Jurosir krantu tyrimai 2019”. Klaipedoje, medziaga. pp. 49–52.
2. Gulliver, F.P. (1898). Shoreline topography. Proceeding of the American Academy of Arts and Sciences. 34. pp. 151–258.
3. Johnson, D.W. (1919). Shore process and development. New York : John Wiley&Sons, INC / London : Chapman&Hall, Limited. 584 p.
4. Sherman, D.J. Perspectives on coastal geomorphology: introduction [In: Shroder, J. (Editor in Chief), Sherman, D.J. (Ed.)]. Treatise on Geomorphology. Academic Press, San Diego, CA, 2013. Vol. 10, Coastal Geomorphology. 448 p.
5. The Encyclopedia of Beaches and Coastal Environments. Schwartz, M.L. (Eds.). (1982). Encyclopedia of Earth Sciences, Volume XV. Stroudsburg, Pennsylvania : Hutchinson Ross Publishing Company.
6. Гордеев, Ю.А., Булатов, В.Э. (2007). Картография Черного и Азовского морей: ретроспектива. Период 1750–1800 гг. Москва. 271 с. [Gordeyev Yu.A., Bulatov V.E. (2007). Cartography of the Black and Azov Seas: a retrospective. The period 1750-1800. Moscow. 271 p. (in Russian)].
7. Давидов, О.В. (2019). Визначення поняття «крилатий мис»: історичний аналіз та загальна характеристика. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. 10. С. 119–129. [Davydov, O.V. (2019). The Definition of the «Winged Foreland»: Historical Analysis and General Characteristics. Kherson State University Herald. Series: «Geographical Sciences». 10. pp. 119–129. (in Ukraine)]. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-17.
8. Зенкович, В.П. (1946). Динамика и морфология морских берегов. Ч.1. Волновые процессы. Москва : Морской транспорт. 496 с. [Zenkovich, V.P. (1946). Dynamics and morphology of sea shores. Part 1 Wave processes. Moscow: Sea Transport. 496 p. (in Russian)].
9. Зенкович, В.П. (1958). Берега Черного и Азовского морей. Москва : Географгиз. 371 c. [Zenkovich, V.P. (1958). The shores of the Black and Azov Seas. Moscow: Geographers. 371 p. (in Russian)].
10. Зенкович, В.П. (1960). Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т. ІІ (Северо-западная часть). Москва : Изд-во АН СССР. 216 c. [Zenkovich, V.P. (1960). Morphology and dynamics of the Soviet coast of the Black Sea. T. II (North-Western part). Moscow : USSR Academy of Sciences. 216 p. (in Russian)].
11. Зенкович, В.П. (1962). Основы учения о развитии морских берегов. Москва : АН СССР. 710 c. [Zenkovich, V.P. (1962). Fundamentals of the study of the development of sea shores. Moscow : USSR Academy of Sciences. 710 p. (in Russian)].
12. Котовский, И.Н. (1991). Морфология и динамика берегов Черного моря в пределах Херсонской области УССР. (Автореф. дисс. канд. геогр. наук). Институт географии АН Украины, Киев. 19 с. [Kotovsky, I.N. (1991). Morphology and dynamics of the Black Sea coast within the Kherson region of the Ukrainian SSR. (Avtoref. Diss. Candidate of Geographical Sciences). Institute of Geography, Academy of Sciences of Ukraine, Kiev. 19 p. (in Russian)].
13. Крендовский, М. (1884). Исследования Днепровского, Бугского и других лиманов. Труды общества испытателей природы при Харьковском университете. 18 (1). C. 49–192. [Krendovskiy, M. (1884). Studies of the Dnieper, Bug and other estuaries. Proceedings of the Society of Naturalists at Kharkov University. 18 (1). P. 49–192 (in Russian)].
14. Кривульченко, А.І. (2016). Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення: Монографія. Кропивницький : Центрально-Українське видавництво. 416 с. [Kryvulʹchenko, A.I. (2016). Kinburn: landscapes, current status and significance: Monograph. Kropyvnytsʹkyy : Tsentralʹno-Ukrayinsʹke vydavnytstvo. 416 p. (in Ukraine)].
15. Манганари, Е. (1836). Днепровский лиман, в древности Борисфен от Устья Буга до острова Березани. Описание капитан-лейтенанта Е. Манганари, 1826 г. Николаев : Черноморское Гидрографическое Депо. [Manganari, E. (1836). Dnieper estuary, in ancient times Borisfen from the mouth of the Bug to the island of Berezan. Description of the captain-lieutenant E. Manganari, 1826. Nikolaev : Chernomorskoye Gidrograficheskoye Depo].
16. Морская геоморфология: Терминологический справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения / Зенкович В.П., Попов Б.А. (Ред.) (1980). Москва : Мысль. 280 с. [Marine geomorphology: Terminological reference. Coastal zone: processes, concepts, definitions. Zenkovich V.P., Popov B.A. (Ed.) (1980). Moscow : Thought. 280 p. (in Russian)].
17. Пазюк, Л.И., Рычковская, Н.И. (1965). Некоторые данные о составе и условиях накопления тяжелых минералов в прибрежных отложениях Кинбурнского полуострова. Совещания по изучению геологии побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. [отв. ред. И.Я. Яцко]. Одесса. С. 76–79. [Pazyuk, L.I., Rychkovskaya, N.I. (1965). Some data on the composition and conditions of accumulation of heavy minerals in the coastal sediments of the Kinburn Peninsula. Meetings on the study of geology of the coast and bottom of the Black and Azov Seas within the Ukrainian SSR. [ed. I. Yatsko]. Odessa. P. 76–79. (in Russian)].
18. Підгородецький, П.Д. (1965). Морфологія і динаміка берегів Кінбурнського півострова. Геоморфологія річкових долин України. Київ : Наукова думка. С. 101–107. [Pidhorodetsʹkyy, P.D. (1965). Morphology and dynamics of the shores of the Kinburn Peninsula. Geomorphology of river valleys of Ukraine. Kiev : Naukova dumka. pp. 101–107. (in Ukraine)].
19. Правоторов, И.А. (1966). Исследование эволюции лагунного побережья при помощи гидрометеорологического метода изучения динамики берега. Океанология. 6(2). С. 306–313. [Pravotorov, I.A. (1966). A study of the evolution of the lagoon coast using a hydrometeorological method for studying coastal dynamics. Oceanology. 6 (2). pp. 306–313 (in Russian)].
20. Правоторов, И.А. (1968). Об относительных вертикальных движениях северо-западной части Кинбурнского полуострова. Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Вып. 2. С. 134–136. [Pravotorov, I.A. (1968). About the relative vertical movements of the northwestern part of the Kinburn Peninsula. Geology of the coast and bottom of the Black and Azov Seas within the Ukrainian SSR. Vol. 2. pp. 134–136].
21. Соколов, Н.А. (1895). О происхождении лиманов Южной России. Труды геологического комитета. Х (4). 102 с. [Sokolov, N.A. (1895). On the origin of estuaries of southern Russia. Trudy geologicheskogo komiteta. X (4). 102 p. (in Russian)].
22. Стоян, А.А. (2010). Исследование морского края Кинбурнского полуострова на Черном море. Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения (под ред. В.А. Трифонова). Севастополь : МГУ. С. 25–26. [Stoyan, A.A. (2010). Study of the sea edge of the Kinburn Peninsula on the Black Sea. Materials of the Scientific Conference “Lomonosov Readings (edited by V. A. Trifonov). Sevastopol : Moscow State University. pp. 25–26].
23. Цайтц, Е.С., Сокольников, Ю.Н., Хомицкий, В.В. (1979). Инженерные исследования и освоение аккумулятивных форм прибрежной зоны моря. Исследование динамики рельефа морских побережий [под. ред. В.П. Зенкович, Л.Г. Никофоров]. Москва : Наука. С. 81–88. [Tsaytts, Ye.S., Sokol’nikov, Yu.N., Khomitskiy, V.V. (1979). Engineering research and development of accumulative forms of the coastal zone of the sea. The study of the dynamics of the relief of sea coasts [p. ed. V.P. Zenkovich, L.G. Nikoforov]. Moscow : Nauka. pp.81–88. (in Russian)].
24. Черняков, Д.А. (1995). Природно-аквальные ландшафтные комплексы Тендровского и Егорлыцкого заливов и мониторинг их состояния в системе Черноморского биосферного заповедника. (автореферат диссер. на соиск. ученой степени канд. геогр. наук.). Харьков : ХГУ. 23 с. [Chernyakov, D.A. (1995). Natural-aquatic landscape complexes of the Tendrovsky and Egorlytsky bays and monitoring of their condition in the system of the Black Sea Biosphere Reserve. (abstract of thesis for the degree of candidate of geography sciences). Kharkov : KSU. 23 p. (in Russian)].
25. Шмуратко, В.И. (2016). Северо-западный шельф Чёрного Моря в голоцене: Монография. Одесса : Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. 128 с. [Shmouratko, V.I. The North-Western Black Sea Shelf in the Holocene: monograph. Odessa : Odessa I.I. Mechnikov National University. 128p. (in Russian)].
26. Шуйский, Ю.Д. (1986). Проблема исследования баланса наносов в береговой зоне морей. Ленинград : Гидрометиздат. 240 c. [Shuisky, Yu.D. (1986). The problem of sediment balance studies in the coastal zone of the seas. Leningrad : Gidrometizdat. 240 p. (in Russian)].
27. Шуйский, Ю.Д. (1999). Распределениетнаносов вдоль морского края Кинбурнского полуострова (Черное море). Доклады НАН Украины. 8. С. 119–123. [Shuisky, Yu.D. (1999). Distribution of sediment along the sea edge of the Kinburn Peninsula (Black Sea). Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 8. pp. 119–123. (in Ukraine)].
28. Шуйский, Ю.Д., Болдырев, В.Л., Блажчишин, А.И. (1971). Донное питание вдольбереговых потоков наносов Южной и Восточной Балтики. Тезисы докладов 12-й научной конференции по изучению морских берегов. АН СССР. Океанографическая комиссия. Вильнюс. С. 41–42. [Shuyskiy, YU.D., Boldyrev, V.L., Blazhchishin, A.I. (1971). Bottom feeding along the coastal sediment flows of the South and East Baltic. Abstracts of the 12th scientific conference on the study of sea coasts. USSR Academy of Sciences. Oceanographic Commission. Vilnius. pp. 41–42. (in Russian)].
29. Шуйский, Ю.Д., Выхованец, Г.В. (1989). Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в Северо-западной части Черного моря. Москва: Недра. 198 c. [Shuisky, Yu.D., Vykhovanets, G.V. (1989). Exogenous development processes of accumulative shores in the North-Western part of the Black Sea. Moscow : Nedra. 198 p. (in Russian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
95-105
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ