ВОДООХОРОННЕ АРЕАЛУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • О.С. Данильченко
  • А.О. Корнус
  • О.Г. Корнус
  • С.І. Сюткін
Ключові слова: водоохоронні заходи, ареалування, ландшафтно-гідрологічне районування, річковий басейн, Сумська область

Анотація

Водоохоронне ареалування території регіону та розроблення водоохоронних заходів спрямовані на мінімізацію негативних наслідків антропогенного впливу та поліпшення геоекологічної ситуації в регіоні. Головними завданнями дослідження є: розкриття методичних аспектів водоохоронного ареалування території регіону; виділення ареалів, що потребують застосування різних водоохоронних заходів; розроблення водоохоронних заходів. Водоохоронне ареалування здійснюється з урахуванням ландшафтно-гідрологічної організації території, ступеня антропогенного навантаження на річкові басейни та якості річкової води та передбачає кілька етапів: визначення ареалів із різним ступенем антропогенного навантаження на річкові басейни та встановлення ділянок із різними класами якості води; створення синтезованої комплексної водоохоронної картосхеми; розроблення водоохоронних заходів для кожного ареалу. Виокремлено 7 ареалів: кризовий, передкризовий, несприятливий, умовно задовільний, задовільний, умовно природний і природний, що потребують різних водоохоронних заходів із різною інтенсивністю їхнього застосування. Критеріями виділення даних ареалів є: рівень антропогенного навантаження на басейни річок, оцінка якості річкової води та природні особливості території. Назви виділених ареалів в основному залежать від стану річкових басейнів. Загальними водоохоронними заходами, що їх можна рекомендувати, в першу чергу, є раціональна організація території, впровадження ґрунтозахисної контурно-меліоративної організації території, а також встановлення водоохоронних зон та відтворення і створення прибережних захисних смуг. Крім загальних водоохоронних заходів, кожен ареал потребує застосування конкретних спеціальних заходів: агротехнічних, фітомеліоративних, гідротехнічних, протиерозійних, протидефляційних тощо. У висновку автори зауважують, що розроблені комплекси водоохоронних заходів у цілому відображають напрями покращення стану річкових басейнів Сумської області, але кожна річка, кожен річковий басейн потребує конкретних дій, характерних для даного водозбору.

Посилання

1. Антипов, А.Н., Гагаринова, О.В., Федоров, В.Н. (2007) Ландшафтная гидрология: теория, методы, реализация. География и природные ресурсы, № 3, 56–66 [Antipov, A.N., Gagarinova, O.V., Fedorov, V.N. (2007) Landscape hydrology: theory, methods, implementation. Geography and Natural Resources, No. 3, 56–66. (in Russia)].
2. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС (2006). Основні терміни та їх визначення : Київ : Твій формат [Vodna Ramkova Directive 2000С 2000/60 / European Union (2006). Basic terms and conditions: Kyiv : Tvіy format. (in Ukrainian)].
3. Водний кодекс України (1995). Відомості Верховної Ради України, № 24 (зі змінами та доповненнями протягом 2000-2014 рр.) [Water Code of Ukraine (1995) of the Verkhovna Rada of Ukraine, No. 24, (with changes and additions during 2000- 2014). (in Ukrainian)].
4. Данильченко, О.С. (2016) Антропогенне навантаження на басейни річок Сумської області та шляхи покращення геоекологічної ситуації в регіоні. Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : зб. матеріалів круглого столу, Суми. 18–20 [Danylchenko, O.S. (2016) Anthropogenic load on river basins of Sumy region and ways of improvement of geo-ecological situation in the region. Actual problems of modern geographical science and education: Coll. materials of the round table, Sumy. 18–20. (in Ukrainian)].
5. Данильченко, О.С. (2019) Річкові басейни Сумської області: геоекологічний аналіз. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка [Danylchenko, O.S. (2019) River basins of Sumy region: geoecological analysis. Sumy : Sumy State University of A.S. Makarenko. (in Ukrainian)].
6. Закон України (2013) «Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року». Відомості Верховної Ради (ВВР), № 17, ст.146 URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4836-17 [Law of Ukraine (2013) «On Approval of the National Target Program for the Development of Water Management and Ecological Improvement of the Dnipro River Basin for the Period up to 2021» Information of the Verkhovna Rada (BB), № 17, article 146 Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4836-17 (in Ukrainian)] (дата звернення: 20.08.2019).
7. Корнус, А.О., & Данильченко, О.С. (2015) Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія, № 1 (Вип. 38), 49–56 [Kornus, A.O., & Danylchenko, O.S. (2015) Landscape-hydrological zoning of Sumy region. Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Geography, No. 1 (Issue 38), 49–56. (in Ukrainian)].
8. Хімко, Р.В., Мережко, О.І., & Бабко, Р.В. (2003). Малі річки – дослідження, охорона, відновлення. Київ : Інститут екології [Khimko, R.V., Merezhko, O.I., & Babko, R.V. (2003). Small rivers – research, protection, restoration. Kiev : Institute of Ecology. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
106-113
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ