ГІДРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)

  • В.О. Мартинюк
Ключові слова: гідрографічна мережа, поверхневі води, річки, озера, штучні водойми, меліоративні канали, Верхньоприп’ятський фізико-географічний район

Анотація

У зв’язку з переходом системи управління водними ресурсами України за басейновим принципом актуалізуються питання картографування гідрографічної мережі Волинського Полісся та оцінки поверхневих вод цієї фізико-географічної області. Головною одиницею інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР) сьогодні виступає район річкового басейну та відповідні суббасейни і водогосподарські ділянки. Також постає необхідність дослідження гідрографічної мережі не лише за річково-басейновим принципом, але й за ландшафтно-географічним підходом, що зумовлено розробленням кадастру поверхневих вод фізико-географічних районів для обґрунтування схем збалансованого природокористування.

У даній роботі представлено схему фізико-географічного районування Волинського Полісся з виокремленням модельного Верхньоприп’ятського району. Схарактеризовано особливості антропогенних трансформацій природних комплексів району в результаті осушувальних меліорацій. Здійснено оцінку гідрографічних параметрів водотоків, зокрема річок, меліоративних каналів (функціонуючих і пересихаючих) та спрямлених русел малих водотоків району (кількість, довжини, площі). Дешифровано за матеріалами ДЗЗ категорію поверхневих вод фізико-географічного району, а саме штучні водойми (ставки, кар’єрні водойми, відстійники, копанки), озера і стариці за кількістю та площами. Зроблено порівняльний аналіз площ деяких озер модельного району й наголошено на високому ступені заповідності озерних водойм Верхньої Прип’яті.

Узагальнено гідрографічні параметри Верхньоприп’ятського фізико-географічного району у структурі земельних угідь ландшафту. У розподілі поверхневих вод модельного району найбільшу частку посідають озера (48,25%), на другому місці – меліоративні канали та каналізовані русла малих водотоків (35,40%), на річки припадає 13,09%, на штучні водойми – 3,26%. Дослідження поверхневих вод фізико-географічних районів Волинського Полісся дозволили сформувати сучасну ландшафтно-гідрографічну базу для потреб галузевих моніторингових спостережень водотоків та водойм, превентивних заходів щодо паводкових ризиків, відновлення русел малих водотоків та меліоративних систем, природооблаштування озер та ставків, розвитку рекреації тощо.

Посилання

1. Вишневський, В.І., Косовець, О.О. (2003). Гідрологічні характеристики річок України. Київ : Ніка-Центр [Vyshnevskyi, V.I., Kosovets, O.O. (2003). The hydrological characteristics of rivers of Ukraine. Kyiv : Nika-Tsentr (In Ukrainian)].
2. Географічна енциклопедія України, (1989). В 3-х т. Київ, т. 1, с. 163 [The geographical encyclopedia of Ukraine, (1989). In 3 volumes. Kiev, volume 1, p. 163 (In Ukrainian)].
3. Гребінь, В.В., Мокін, В.Б., Сташук, В.А., Хільчевський, В.К., Яцюк, М.В., Чунарьов, О.В., Крижановський, Є.М., Бабчук, В.С., Ярошевич, О.Є. (2013a). Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу. Київ : Інтерпрес ЛТД [Grebin’, V.V., Mokin, V.B., Stashuk, V.A., Khilchevskyi, V.K., Yatsiuk, M.B., Chunaryov, O.B., Kryzhanovskyi, Y.M., Babchuk, V.S., Iarochevitch, A.Y. (2013a). The guidance on hydrographic and water management zoning of the territory of Ukraine according to the requirements of EU Water Framework Directive. Kyiv : Interpres LTD (In Ukrainian)].
4. Гребінь, В.В., Яцюк, М.В., Чунарьов, О.В. (2013b). Гідрографічне районування території України: принципи, критерії, порядок здійснення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т. 1 (28), 6–16. [Grebin’, V.V., Yatsiuk, M.V., Chunaryov, O.V. (2013b). The hydrographic zoning of Ukrainian territory: principles, criterions, methodology of implementation. Hidrolohiiа, hidrokhimiiа i hidroekolohiiа. Т. 1 (28), 6–16. (In Ukrainian)].
5. Гребінь, В.В., Хільчевський, В.К., Сташук, В.А., Чунарьов, О.В., Ярошевич, О.Є. (2014). Водний фонд України: Штучні водойми – водосховища і ставки: Довідник ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня. Київ : «Інтер-прес ЛТД» [Grebin’, V.V., Khilchevskyi, V.K., Stashuk, V.A., Chunaryov, O.V., Iarochevytch, A.Y. (2014). The Water Fund of Ukraine: The artificial reservoirs – reservoirs and ponds: Handbook; Edited: V.K. Khilchevskyi, V.V. Grebin’. K. : «Inter-press LTD» (In Ukrainian)].
6. DIRECTIVE 2000/60/EC of the European Parliament and of the council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. URL : http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF (in English) (дата звернення: 01.08.2019).
7. Ільїн, Л.В. (2008). Лімнокомплекси Українського Полісся : монографія : У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. Нац. ун-ту імені Лесі Українки [Il’in, L.V. (2008). Limnocomplexes of Ukrainian Polessia: Monograph: In 2 t. T. 2: Regional features and optimization ; za red. V.M. Pashchenko. Lutsk: RVV “Vezha” Volyn. nats. un-tu im. Lesya Ukrainka (in Ukrainian)].
8. Ільїн, Л.В., Мартинюк, В.О. (1998). Озера України : Довідник. Львів : Ред.-видав. відділ ЛДУ [Il’in, L.V., Martyniuk, V.O. (2012). The lakes of Ukraine: Handbook. Lviv : Editorial and publishing department LDY (In Ukrainian)].
9. Ковальчук, І.П. (2012). Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура. Часопис картографії. Вип. 5, 36–45. [Kovalchuk, І.P. (2012). The prospects for the Atlas of Water Resources (water balance) of the Western Ukraine Region and its Structure. Cartography magazine. Issue 5, 36–45. (In Ukrainian)].
10. Kovalchuk, I., Martyniuk, V. (2015). Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine. Geography and Natural Resources. Vol. 36 (3), 305–312 (in English) (DOI)10.1134/S1875372815030117 (дата звернення: 01.08.2019).
11. Lencewiz, St. (1931). Miedzyrzecza Bugu i Prypeci. Wody plynace i jeziora. Przeglad geogr. Warszawa, T. XI. (in Poland).
12. Мартинюк, В.О. (2012). Цифрова карта гідрографічної мережі ландшафту як превентивна модель паводкових ризиків. Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях. Харків : НУЦЗУ, 67–70. [Martyniuk, V.O. (2012). The digital map of the landscape hydrographic network as a preventive model of flood risks. Environmental aspects of regional partnerships in emergencies. Kharkiv: NYTSZY, 67–70. (In Ukrainian)].
13. Мартинюк, В.О. (2013). Ландшафтно-гідрографічна характеристика Рамсарської транскордонної території (Регіональний ландшафтний парк «Припять-Стохід»). Заповідна справа в Україні. 2013. Т. 19. Вип. 1, 93–98. [Martyniuk, V.О. (2013). The landscape and hydrographic description of Ramsar transboundary area (Regional landscape park «Pripyat Stokhid»). Zapovidna sprava v Ukraini. Т. 19. Vol. 1, 93–98. (In Ukrainian)].
14. Мартынюк, В.А. (2014). К проблеме кадастра ландшафтных озерно-бассейновых систем природоохранного типа Украинского Полесья. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Луцьк, № 11, 89–95. [Martyniuk, V.A. (2014). To the problem of cadastre of landscape lake-basin systems like environmental Ukrainian Polessia. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. Lutsk, № 11, 89–95. (In Russian)].
15. Мартинюк, В.О. (2015). Регіональні особливості ландшафтно-географічного кадастру озерних ресурсів Волинського Полісся (Україна). Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, охрана. Часть 2. Пинск, 3–6. [Martyniuk, V.O. (2015). Regional peculiarities of landscape-geographical cadastre of lake resources of Volyn Polissya (Ukraine). Natural resources of Polesie: assessment, use, protection. Section 2. Pinsk, 3–6. (In Ukrainian)].
16. Мартинюк, В.О. (2018a). Гідрографічна оцінка Турійсько-Рожищенського ландшафту (Волинське Полісся) як передумова розвитку водного туризму та рекреації. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи. Черкаси, 46–50. [Martyniuk, V.O. (2018a). The hydrographic assessment of the Turiysk and Rozhysche landscape (Volyn Polessia) as a prerequisite for the development of water tourism and recreation. Tourism and hospitality: status, problems, prospects. Cherkasy, 46–50. (In Ukrainian)].
17. Мартынюк, В.А. (2018b). Ландшафтно-гидрографическая оценка Шацкого природного района (Волынское Полесье, Украина). Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. Минск : БГУ, 212–215. [Martyniuk, V.A. (2018b). The landscape and hydrographic assessment of the Shatsk natural region (Volyn Polesie, Ukraine). Modern problems of landscape science and geoecology. Minsk : BGY, 212–215. (In Russian)].
18. Мартинюк, В.О. (2018c). Ландшафтно-гідрографічна оцінка Ківерцівсько-Цуманського фізико-географічного району (Волинське Полісся). Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища. Чернігів, 94–99. [Martyniuk, V.O. (2018c). The landscape-hydrographic estimate of Kivertsivskyi-Tsumanskyi physicogeographical district (Volyn Polessia). Problems of ecology and evolution of ecosystems in transformed environment. Chernihiv, 94–99. (In Ukrainian)].
19. Мартинюк, В.О. (2018d). Регіональне ландшафтно-гідрографічне ГІС-моделювання поверхневих вод Полісся. Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця. Брэст : Альтернатива, Вып. 11, 70–73. [Martyniuk, V.O. (2018d). Regional landscape-hydrographic GIS-modeling of surface water of Polessia. The natural Environment of Polesie: Features and Prospects for Development. Brest: Alternatyva, Issue 11, 70–73. (In Ukrainian)].
20. Національний атлас України [Карти], (2007). Київ: ДНВП «Картографія» [National Atlas of Ukraine, [Maps], (2007). Kyiv : DNVP «Kartografiya» (In Ukrainian)].
21. Паламарчук, М.М., Закорчевна, Н.Б. (2006). Водний фонд України : Довідковий посібник. 2-е вид., доп. Київ : Ніка-Центр [Palamarchuk, M.M., Zakorchevna, N.B. (2006). Water Fund of Ukraine: A Reference guide. 2-ond edition, supplemented. Kyiv : Nika-Tsentr (In Ukrainian)].
22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом. № 1641-VІІІ. (2016, жовтень 04). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1641-
19 [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding the Implementation of Integrated Approaches to Basin Water Management. № 1641-VІІІ. (2016, October 04). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1641-19 (In Ukrainian)] (дата звернення: 01.08.2019).
23. Публічна кадастрова карта України. (2016). Взято з http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta[Public cadastral map of Ukraine. (2016). URL : http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta (In Ukrainian)] (дата звернення: 01.08.2019).
24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. (2015). URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejskaintegraciya/ugoda-pro-asociacyu [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union and its Member States, on the other hand. (2015). URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugodapro-asociacyu (In Ukrainian)] (дата звернення: 01.08.2019).
25. Хільчевський, В.К., Гребінь, В.В., Забокрицька, М.Р. (2016). Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології водної рамкової директиви ЄС. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т. 1 (40), 29–41. [Khilchevskyi, V.K., Grebin’, V.V., Zabokritska, M.R. (2016). The assessment of the hydrographic network of Vistula river basin (Western Bug and San) in Ukraine according to the typology of EU Water Framework Directive. Hidrolohiiа, hidrokhimiiа i hidroekolohiiа. Т. 1 (40), 29–41. (In Ukrainian)].
26. Хільчевський, В.К., Гребінь В.В. (2017). Гідрографічне та водогосподарське районування України 2016 р. – реалізація положень ВРД ЄС. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т. 1 (44), 8-20. [Khilchevskyi, V.K., Grebin’, V.V. (2017). Hydrographic and hydroeconomic zoning of Ukrainian territory in 2016 – implementation of the WFD provisions. Hidrolohiiа, hidrokhimiiа i hidroekolohiiа. Т. 1 (44), 8–20. (In Ukrainian)].
27. Яцик, А.В., Бишовець, Л.В., Богатов, Є.О. (1991). Малі річки України: Довідник; за ред. А.В. Яцика. Київ : Урожай [Yatsyk, A.V., Byshovets, L.V., Bohatov, Y.O. (1991). Small Rivers of Ukraine: A Handbook; Edited A.V. Yatsyk. Kyiv : Urozhai (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
114-123
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ