SWOT-АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • О.О. Долинська
Ключові слова: туризм, туристичні послуги, конкурентоспроможність, SWOT-аналіз

Анотація

У результаті проведеного аналізу виявлено виразну поляризацію в територіальній структурі регіонального туристичного комплексу Хмельницької області, яка зумовлена природними умовами і ресурсами для розвитку туристичної діяльності. Проаналізувавши регіональні економічні показники діяльності туристичних підприємств, зазначимо, що Хмельницька область має середньоукраїнське значення. Основними статтями операційних витрат туристичних компаній є витрати на оплату праці і матеріальні витрати, що не дозволяє суттєво збільшити прибутковість туристичної діяльності. Оцінка природних і природно-антропогенних чинників показала, що Хмельницька область, з огляду на те, що на її території знаходиться найбільший за площею національний природний парк України – «Подільські Товтри», а також ряд інших цінних заповідних об’єктів природи, де є можливим організувати різні види туристичної діяльності, займає одне із провідних місць у державі. Специфікою Хмельницької області є їхнє нерівномірне територіальне поширення, що створює відповідні передумови для реалізації положень сталого розвитку у туристичну діяльність у регіоні. У 2013 р. було створено нові національні природні парки на півночі й у центрі регіону – «Верхнє Побужжя» і «Мале Полісся», які також можна долучати до екологічного туризму. За різноманітністю і поширеністю історико-культурних ресурсів і перспективами їхнього залучення до рекреаційно-туристської сфери Хмельницька область відноситься до регіонів з високим потенціалом. Визначено, що туристична інфраструктура Хмельницької області характеризується незначним розвитком відповідної інфраструктури гостинності. Оцінка рівня проведення масових заходів культурного, історичного, туристичного спрямування є середньою відповідно до кількості діючих у регіонах України регулярних масових культурно-мистецьких заходів загальнонаціонального значення. При цьому слід наголосити, що більшість із них відбувається в місті Кам’янець-Подільський. Проведений аналіз показав, що за сукупним значенням усіх складових потенціалу регіонального туристичного комплексу Хмельницька область посідає восьме місце в Україні.

Посилання

1. Бейдик, О.О. (2001). Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Київ : Київ. ун-т. [Bejdyk, O.O. (2001) Recreational and tourism resources of Ukraine: Methodology and methodology of analysis, terminology, zoning. Kyiv : Kyiv. Univ. (In Ukraine)].
2. Колективні засоби розміщення у 2018 році: стат. інформація. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2018). doi : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 04.09.2019) [Collective Placements in 2018: Stat. information. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018) doi : http://ukrstat.gov.ua].
3. Масюк, Ю.О. (2018) Аналіз соціально-економічного розвитку та організації туристичної діяльності на території анексованого Кримського півострова Автономної Республіки Крим: проблеми, заходи, наслідки. Географія і туризм. Вип. 43, 147–162. [Masyuk, Yu.O. (2018) Analysis of socio-economic development and organization of tourist activity in the territory of the annexed Crimean peninsula of the Autonomous Republic of Crimea: problems, measures, consequences. Geography and Tourism. No. 43, 147–162. (In Ukraine)].
4. Олійник, Я.Б., Запотоцький С.П. (2012) Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Географія. 60, 33–38. [Oliynyk, Y., Zapototskyi, S. (2012) Competitiveness of territories as a field of social and geographical research. Visnyk of Kyiv. Nat. Univ. T. Shevchenko. Geography. 60, 33–38. (In Ukraine)].
5. Олійник, Я.Б., Мезенцев, К.В. (2006) Систематизація методів суспільно-географічного прогнозування: сучасний підхід. Економічна та соціальна географія. Вип. 56, 3–11. [Oliynyk, Y.B., Mezentsev, K.V. (2006) Systematization of socio-geographical forecasting methods: a modern approach. Economic and social geography. No. 56, 3–11. (In Ukraine)].
6. Олійник, Я.Б., Остапенко, П.О. (2016) Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози. Укр. геогр. журн. № 4, 37–43. [Oliynyk, Y.B., Ostapenko, P.A. (2016) Formation of Able Territorial Communities in Ukraine: Benefits, Risks, Threats. Ukr. geogr. magazine. № 4, 37–43. (In Ukraine)].
7. Паламарчук, М.М., Паламарчук, О.М. (1998) Економічна і соціальна географія України з основами теорії. Київ : Знання. [Palamarchuk, M.M., Palamarchuk, O.M. (1998) Economic and social geography of Ukraine with the basics of theory. K. : Znannya. (In Ukraine)].
8. Поливач, К.А. (2012) Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України: монографія. Київ : Ін-т географії НАН України [Polivach, K.A. (2012) Cultural heritage and its impact on the development of Ukrainian regions: monograph. K. : Institute of Geography, NAS of Ukraine. (In Ukraine)].
9. Україна. Видатні співвітчизники (2014). Київ : Мапа. [Ukraine. Outstanding compatriots (2014). K. : Mapa (In Ukraine)].
10. Філоненко, І.М. (2005) Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області : автореф. дис ... канд. геогр. наук. [Filonenko, I.M. (2005) Territorial and recreational complex of Chernihiv region. Extended abstract of candidate’s thesis. (In Ukraine)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
124-129
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ