ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • І.Г. Дудка
  • В.М. Носаченко
Ключові слова: професійна підготовка, вчитель географії, екологічна діяльність, учні, освітній процес, екологічна грамотність

Анотація

У статті здійснено аналіз практичної підготовки майбутнього вчителя географії до екологічної діяльності. Обґрунтовано актуальність дослідження проблеми формування в майбутнього вчителя географії екологічної компетентності, що дасть змогу досягти низки педагогічних цілей щодо розвитку екологічної культури учнів, виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища, вдосконалення екологічної грамотності.

Зазначено, що вивчення дисциплін професійної підготовки дає змогу майбутньому вчителю географії розуміти особливості впливу антропогенних чинників на географічну оболонку, усвідомлювати необхідність раціонального природокористування, формувати екоцентричний тип мислення в умовах глобалізації, сприяти безпечній поведінці учнів у навколишньому середовищі, упроваджувати здоровʼязбережувальні технології в освітній процес.

Досліджено, що цикл дисциплін практичної підготовки майбутніх учителів географії спрямовано на вдосконалення загальних і професійних знань, розвиток умінь застосовувати сучасні педагогічні технології, формування професійно значущих особистісних якостей як складової частини педагогічної культури. У процесі практичної підготовки майбутні фахівці систематизують та вдосконалюють набуті знання, уміння й навички щодо наукової, природоохоронної, еколого-освітньої діяльності. Це сприяє виробленню вміння в майбутнього фахівця користуватися методичним апаратом навчання географії; здійсненню навчально-виховного процесу у всій його різноманітності; опануванню алгоритмізованими елементами педагогічних технологій та формуванню творчого ставлення до їх упровадження.

На основі аналізу наукових джерел з’ясовано, що практична підготовка майбутнього вчителя географії до екологічної діяльності характеризується низкою суперечностей: між традиційною системою практичної підготовки майбутнього вчителя географії в педагогічних університетах та необхідністю модернізації вищої освіти; між теоретичними знаннями майбутнього вчителя географії із екології та вмінням практично реалізовувати їх у професійній діяльності.

Посилання

1. Адобовська, М.В., Тригуб В.І. (2019). Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя географії. Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences. №. 2. С. 57–61. [Adobovska, M.V., Trigub V.І. (2019). The role of pedagogical practice in the form of professional competencies of the Maybuty geography teacher. Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences (In Ukraine)].
2. Гончарук, В.В. (2019). Формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки. Кандидат наук [автореферат]. Хмельницький національний університет. 23 с. [Honcharuk, V.V. (2019). Formation of ecological culture of future teachers of natural sciences in the process of vocational training. PhD [abstract]. Khmelnytsky National University (In Ukraine)].
3. Данильченко, О., Корнус, О., Корнус, А., Сюткін, С., Нешатаєв, Б. (2018). Практична підготовка студентів: стан і проблеми. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Вип. 27. С. 28–34. [Danilchenko, O., Kornus, O., Kornus, A., Syutkin, S., Neshataev, B. (2018). Practical training of students: Stan and problems. Problems of uninterrupted geographic education and cartography (In Ukraine)].
4. Дудка, І.Г. (2017). Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів. Кандидат наук [дисертація]. Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди. 275 с. [Dudka, I.G. (2017). Training of maybath teachers of geography to the organization of a recognized academic degree. PhD [dissertation]. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University (In Ukraine)].
5. Пологовська, Ю.Ю. (2018). Інноваційні педагогічні технології як засіб формування профорієнтаційної компетентності у майбутніх вчителів географії. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки. Київ. Вип. СXХХХI (141). С. 167–181. [Pologovska, Yu.Yu. (2018). Innovative pedagogical technology in order to form profi Scientific notes of the National Pedagogical University of M.P. Drahomanov. Seriya: Pedagogical science. Kiev. Vip. CXXXXI (141). (In Ukraine)].
6. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 10-11 класи. Рівень стандарту. 10 с. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/geo-pr.pdf (дата звернення: 22.08.2019) [The program forforeign mortgages. Geography. 10-11 classes. Riven standard (In Ukraine)].
7. Прохорова Л., Зав’ялова Т., Непша О. (2018). Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. С. 96–100. [Prokhorova, L., Zav’yalova, T., Nepsha, O. (2018). Preparedness of mayboth readers of geography to environmental and academic young people in high school and overseas schools. Ecology – Philosophy of Humanity (In Ukraine)].
8. Пустовіт, Г.П. (2019). Краєзнавча компетентність учителів географії в інноваційному розвитку. Інноватика у вихованні. №. 9. С. 72–82. [Pustovit, G.P. (2019). Kranznavcha competence of geography teachers in innovative development. Innovation in vikhovannі. No. 9. (In Ukraine)]
9. Топузов, О.М., Самойленко, В.М., Вішнікіна, Л.П. (2012). Загальна методика навчання географії: підручник. Київ : ДНВП Картографія. 512 с. [Topuzov, O.M., Samoilenko, V.M., Vishnіkina, L.P. (2012). The main methodology for starting geography is: K. : DNVP Cartography (In Ukraine)].
10. Янкович, О.І. (2007). Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір: мат. регіон. наук.-практ. семінару. Тернопіль. С. 10–13. [Yankovich, O.I. (2007). Form of professional and pedagogical culture of the Maybuty teacher as a part of the educational process of pedagogical disciplines. Formurator of the professional culture of the teacher in the context of integration of Ukraine in the European language: mat. region. science.-practical. Semіnaru. Ternopil, S. 101–13 (In Ukraine)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
130-136
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА