ДЕМОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРІОД ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ

  • О.С. Суптело
Ключові слова: постіндустріальні трансформації, постіндустріальне місто, соціогеосистема, демографічний потенціал, структура зайнятості, Харків

Анотація

Перехід до постіндустріального етапу розвитку суспільства стимулював трансформації на всіх рівнях територіальної організації. У першу чергу, ці зміни торкнулися економічної, політичної, соціальної та екологічної складових. Головними агентами постіндустріальних трансформації території країни виступили великі міста та їх населення. Майже півторамільйонний Харків, що на даний момент є найбільшим містом східної України, одним із перших міст країни потрапив у зону постіндустріальних трансформацій. Потужна індустріальна спадщина та наявний демографічний потенціал, який виражено не лише в кількісних, а в якісних показниках, стимулювали дані зміни.

У даній роботі увага акцентується на демографічних особливостях території в період постіндустріальних трансформацій, головним чином у містах із вагомим промисловим потенціалом. Сучасні постмодернові концепції розвитку світу головну увагу звертають на людину як особистість, на противагу індустріальній концепції трудових ресурсів. Тому важливим є розуміти населення території не лише як економічний чинник, а й як суспільний фактор постіндустріального сучасного, креативного розвитку.

Зважаючи на значну прикладну предметну область дослідження постіндустріального розвитку території та суспільства набуваються актуальності в різних галузях науки. Більшість існуючих робіт присвячені окремим прикладам міських трансформацій. При цьому демографічні особливості розвитку міст в період постіндустріального переходу розкриваються частково лише як один з факторів. Проте демографічні характеристики населення можна одночасно розглядати як наслідок так як передумову постіндустріального розвитку. У даній роботі здійснено спробу обґрунтувати важливість дослідження кількісних та якісних характеристик населення як складових елементів соціогеосистем регіонального рівня, їх динаміку та виявити взаємозв’язок з інтенсивністю і напрямок постіндустріальних трансформацій на основі доступних показників промислового розвитку країни та досліджуваного міста.

Посилання

1. Canniffe, E. (2015) The morphology of the post-industrial city: the Manchester mill as ‘symbolic form’. Journal of architecture and urbanismissn. Volume 39 (1). р. 70–78. URL: http://dx.doi.org/ 10.3846/20297955.2014.961742 (дата звернення: 05.04.2020).
2. Melnychuk, A., Kovalchuk, S. (2015) Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv. Journal “Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya”. 73. р. 65–75.
3. Sauer, T., Elsen, S., Garzillo, C. (2016) Cities in Transition: Social innovation for Europe’s urban sustainability. Routledge. 298 p.
4. Steinmetz, G. (2009) Detroit: A tale of two crises. Environment and Planning D: Society and Space, Volume 27, p. 761–770. DOI: 10.1068/d2705ed (дата звернення: 05.04.2020).
5. Гнатюк, О.М., Орещенко, А.В. Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці). Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22, вип. 1. C. 149–161 [Hnatyuk, O. M, Oreshchenko, A.V. (2017) Spatial transformations of the residential district of the post-socialist city (on the example of Vinnytsia). ONU Bulletin. Ser.: Geographical and geological sciences. 2017. T. 22, issue. 1. C. 149–161 (in Ukrainian)].
6. Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/habitatdec.shtml (дата звернення: 05.04.2020) [Declaration on Cities and Other Settlements in the New Millennium Retrieved from: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/habitatdec.shtml].
7. Мельничук, А.Л., Каук, Ю.В., Пальчук, М.В. Тенденції трансформації переважаючих міських функцій в межах Печерського району міста Києва початку ХХІ ст. Економічна та соціальна географія. 65. С. 173–183. [Melnychuk, A.L., Kauk, Y.V., Palchuk, M.V. (2012) Trends in the transformation of the predominant urban functions within the Pechersk district of Kyiv in the early XXI century. Economic and social geography. 65. р. 173–183 (in Ukrainian)].
8. Нова програма розвитку міст URL: http:// habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Ukrainian. pdf (дата звернення: 05.04.2020) [New Urban Development Program. URL : http://habitat3.org/ wp-content/uploads/NUA-Ukrainian.pdf].
9. Поснова, Т.В. Передумови та фактори формування креативного людського капіталу в умовах постіндустріального суспільства. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6963 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.49 (дата звернення: 05.04.2020) [Posnova TV (2019) Prerequisites and factors of formation of creative human capital in the conditions of post-industrial society. Efficient economy. № 3. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6963 DOI: 10.32702/2307-2105- 2019.3.49 (in Ukrainian)].
10. Сочувка, А., Мазурова, А. (2017) Общественно-географические особенности трансформации индустриальных регионов (на примере Катовицкой конурбации, Польша). Часопис соціально-економічної географії. 2017. Випуск 23(2). С. 6–67 [Sochuvka, A., Mazurova, A., (2017) Socio-geographical features of the transformation of industrial regions (on the example of the Katowice Conurbation, Poland). Journal of Socio-Economic Geography. Issue 23 (2). P. 60-67 (in Russian)].
11. Bell, D. (1968) Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest 7. Pp. 102–118.
12. Niemets, L., Husieva, N., Suptelo, O., Sehida, K. & Kravchenko, K. (2018) Research of Brownfields and Greyfields of the City: Theory and Practice. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 409–436.
13. Niemets, L., Suptelo, O., Lohvynova, M., Sehida, K., Telebienieva, I. (2019) Industrial heritage as a composition of post-industrial city (Basic case Kharkov, Ukraine) Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020.
14. Toffler, A. (2000) The third wave (Evc, A.). In Shovkun, V. (Eds.). Kyiv : Publishing House “Vsesvi”.
15. Нємець К., Нємець Л. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії. Часопис соціально-економічної географії / 2015. 18(1). С. 24–32 [Niemets, K. & Niemets, L. (2015) The concept of socio-geographical systemas a methodological construct of humangeography. Human Geography Journal, 18 (1), 24–32. (in Ukrainian)].
16. Офіційний сайт Головного управління статистики Харківської області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.04.2020) [Official site of the Main Department of Statistics of Kharkiv region. Retrieved from: http://kh.ukrstat.gov.ua].
17. Офіційний сайт Державної служби статистика України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.04.2020) [Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/].
18. Офіційний сайт Харківського тракторного заводу. URL: http://xtz.ua/ua/ (дата звернення: 05.04.2020) [Official site of Kharkiv Tractor Plant. Retrieved from: http://xtz.ua/ua/].
19. Сегіда, К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону. Дисертація. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017 [Sehida, K. Yu. (2017) Socio-geographical concept of geodemographic system of the region. [Dissertation]. Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukrainian)].
20. Урбаністична Україна : в епіцентрі просторових змін : монографія / За ред. Мезенцева, К., Олійника, Я., Мезенцевої, Н. Київ : Видавництво «Фенікс», 2017 [Monography / edited by Mezentsev, K., Oliynyk, Ya., Mezentseva, N. Urban Ukraine: the epicenter of spatial change. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2020-08-10
Сторінки
32-42
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ