ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ КИЄВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ

  • М.Д. Бикова
  • В.Г. Щабельська
Ключові слова: Генеральний план, постіндустріальна трансформація, житло, виробничі території, деіндустріалізація

Анотація

У статті проаналізовано зміни, що відбуваються у структурі забудови виробничих територій Києва в умовах постіндустріальних трансформацій. Проведено аналіз та узагальнено результати наукових досліджень щодо питання житлової забудови на ділянках промислових районів та зон Києва, які зазнали процесів деіндустріалізації і в подальшому були реорганізовані під будівництво житла. Визначено виробничі території, де частка житлової забудови виявилася найвищою, з’ясовано чинники, що її зумовили. Проаналізовано закономірності розміщення житлових комплексів – еліт-, бізнес-, комфорт- та економ-класу. З’ясовано, що основним критерієм вибору місця для житлової забудови залишається транспортна доступність для індивідуального та громадського транспорту і відповідно виявлено взаємозв’язок між вартістю житла та його розміщенням. Доведено, що позитивні зміни полягають у реабілітації закинутих територій, збільшенні житлової забудови, зростанні кількості об’єктів третинної сфери (торгівлі, офісних та бізнес-центрів, шкіл, дитячих садків, кафе, ресторанів тощо), будівництві підземних паркінгів, створенні рекреаційно-оздоровчих зон та формуванні публічних просторів. У цілому це створює комфортне середовище для проживання населення. Аналіз висвітлив і проблеми, що пов’язані з будівництвом житла в межах виробничих територій. Це стосується, в першу чергу, ущільнення житлової забудови поблизу станцій та вздовж ліній метрополітену в центральній та серединній зонах міста, що негативно позначається на транспортній системі в період пікових перевезень пасажирів. Зростання поверховості житлової забудови особливо в районах поблизу історичних місць столиці спотворює архітектурно-ландшафтний ансамбль і жодним чином не відповідає концепції просторового розвитку сучасного міста. Зосереджена увага і на зростанні міграційних потоків робочої сили, що стало результатом значного територіального розриву між місцями проживання та праці. Звісно, в окремих випадках проблеми пов’язані з екологічною ситуацією через недостатньо якісно проведену реабілітацію територій, де розміщувалися шкідливі виробництва, або через ущільнення забудови, близькість до вантажо- та пасажиронапружених транспортних коридорів.

Посилання

1. Бикова, М.Д. (2019). Постіндустріальна трансформація просторової організації господарства Києва. (Дис. канд. геогр. наук). Інститут географії НАН України. Київ, 271. [Bykova M.D. (2019). Postindustrial transformation of Kyiv’s economy spatial organisation. (Thesis for Ph.D. degree). Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 271 (in Ukrainian)].
2. Будівництво житла та об’єктів соціальної сфери у місті Києві у 2013–2017 роках: статистичний збірник. (2018). Київ : Головне управління статистики у м. Києві, 44. [Residential and social facilities construction in Kyiv in 2013-2017: Statistical Yearbook. (2018). Kyiv : Main Department of Statistics in Kyiv, 44 (in Ukrainian)].
3. Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року (проект). (2015). URL : http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025 (дата звернення: 14.08.2020). [General master plan of Kyiv and its suburban area development up to 2025. (2015). Retrieved from: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025 (In Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
4. Демидова, Е.В. (2010). Понятие и опыт трансформации промышленных пространств в Российских и зарубежных городах. Мульти Медиа Журнал «Проект Ахей». URL : http://mmj.ru/index. php?id=45&article=999 (дата звернення: 10.07.2020). [Demidova Ye. V. (2010). The concept and experience of the industrial spaces transformation in Russian and foreign cities. Multi Media Journal “Project Ahey”. URL : http://mmj.ru/index.php?id=45&article=999 (in Russian)] (дата звернення: 22.08.2020).
5. Запотоцький, С.П., Запотоцька, В.А., Горин, І.В. (2014). Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Географія. 62, 45–49. [Zapototskyi S.P., Zapototska V.A., Gorin I.V. (2014). The trends and prospects of housing construction in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Geography. 62, 45–49. (in Ukrainian)].
6. Калашнікова, В.В. (2015). Комфортне житло. Класифікація житла в залежності від рівня комфортності. Особливості проектування елітного житла. Молодий вчений. 8(1), 23–27. [Kalashnikova V.V. (2015). Comfortable dwelling. The classification of dwelling depending on the level of comfort. Features of the design elite dwelling. Young Scientist. 8(1), 23-27. (in Ukrainian)].
7. Класифiкатор житла. (2006). Українська Будівельна Асоціація. URL : http://u-b-a.com.ua/ uba/ua/news/news_uba/12178-59824 (дата звернення: 07.08.2020). [Housing Classification. (2006). Ukrainian Construction Association. URL : http://u-b-a. com.ua/uba/ua/news/news_uba/12178-59824 (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
8. Мезенцев К., Стеблецька Ю. (2017). Житлові масиви соціалістичного міста: минуле та майбутнє «хрущовок» Києва. К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева (Ред.), Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін (с. 227–240). Київ: Видавництво «Фенікс». [Mezentsev K., Stebletska Yu. (2017). Residential areas of the socialist city: the past and future of Kyiv “Khrushchyovka”. K. Mezentsev, Ya. Oliynyk, N. Mezentseva (Eds.). Urban Ukraine: in the epicenter of spatial changes (pp. 227–240). Kyiv: Publishing house “Phoenix” (in Ukrainian)].
9. Палеха Ю.М. (2017). Географічні особливості планування розвитку міста Київ на сучасному етапі. Український географічний журнал. 4, 39–48. [Palekha Yu.M. (2017). Geographical peculiarities of Kyiv city development planning at the present stage. Ukrainian Geographical Journal. 4, 39–48. (in Ukrainian)]. DOI: https://doi.org/10.15407/ ugz2017.04.039 (дата звернення: 22.08.2020).
10. Підгрушний Г.П., Бикова М.Д. (2019). Виробничі території Києва: сучасний стан і напрямки трансформації. Український географічний журнал. 1, 33–42. [Pidhrushnyi H.P., Bykova M.D. (2019). The industrial areas of Kyiv: modern state and transformation directions. Ukrainian Geographical Journal. 1, 33–42. (in Ukrainian)]. DOI: https://doi. org/10.15407/ugz2019.01.033 (дата звернення: 22.08.2020).
11. Цивільний кодекс України: станом на 16.07.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15#Text (дата звернення: 27.07.2020). [Civil Code of Ukraine: July 16, 2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (in Ukrainian)] (дата звернення: 22.08.2020).
12. Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. (1978). Киев (архитектурно-исторический очерк). Киев : Издательство «Будівельник», 464. [Shulkevich M.M., Dmitrenko T.D. (1978). Kyiv (architectural and historical essay). Kyiv : Publishing house “Budivelnik”, 464. (in Russian)].
13. Housing space per person. (2017). European Commission. URL : https://ec.europa.eu/energy/ content/housing-space-person_en (дата звернення: 22.08.2020).
Опубліковано
2020-12-10
Сторінки
16-25
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ